ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

Stiglerin laki

Stiglerin laki on Chicagon yliopiston tilastotieteen professorin Stephen Stiglerin esittämä periaate, joka yksinkertaisimmassa muodossaan väittää, ettei mitään tieteellistä keksintöä nimetä alkuperäisen keksijänsä mukaan. Stigler esitti lakinsa v ...

Taloustieteen historia

Taloustiede on yhteiskuntatieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii talouden ilmiöitä. Joiltakin osin se lähestyy matemaattista laskentaa ja tilastotiedettä.

Telluurio

Telluurio on vanha opetusväline, jolla havainnollistetaan Maan ja Kuun liikettä Auringon ja toistensa ympäri, ja täten päivän ja yön sekä vuodenaikojen vaihtelua ynnä auringon- ja kuunpimennyksiä. Aurinkona on valonlähde, jota kiertävät varren pä ...

Theatrum Chemicum Britannicum

Theatrum Chemicum Britannicum on brittiläisen alkemistin Elias Ashmolen vuonna 1652 julkaisema alkemistinen teos. Teoksessa tiivistetään sen hetkinen alkemistinen tieto. Teoksessa on noin 500 englanniksi kirjoitettua sivua.

Tieteellinen vallankumous

Tieteellinen vallankumous tarkoittaa suunnilleen vuosien 1500–1700 välisenä aikana Euroopassa tapahtunutta luonnontieteiden nousua. Tieteen edistymiselle antoi vauhtia kokeellisten menetelmien käyttö, fysiikan matematisointi ja uudet tutkimusväli ...

Tieteiden sota

Tieteiden sodaksi kutsutaan vuosina 1990-luvun jälkipuoliskolla käytyä kiistaa tieteellisen realismin ja postmodernismin kannattajien välillä. Tieteiden sodan voidaan myös nähdä jatkuvan joissakin tieteen objektiivisuuden harhaa tai mahdollisuutt ...

Tietoteoreettinen anarkismi

Tietoteoreettinen anarkismi on tietoteoreettinen näkemys, jonka itävaltalainen tieteen filosofi Paul Feyerabend kehitti opettajansa Karl Popperista poiketen selittämään uutta metodologiaa. Hänen mielestään tiedettä ei voi rajata etukäteen käsittä ...

Valtiotieteen historia

Valtiotiede kantaa kahta tutkimusperustaa, saksalaistaustaista Staatslehre -perinnettä ja anglosaksista politiikan tutkimusta. Saksalainen tutkimus oli luonteeltaan filosofista, juridista ja historiallista. Se painottui selvästi enemmän rationali ...

Viisauden talo

Viisauden talo oli Bagdadissa sijainnut, abbasidikalifien aikana toiminut hovikirjasto. Bagdadin Viisauden talosta on jäänyt historiaan äärimmäisen vähän tietoja, minkä Dimitri Gutas on katsonut viittaavan siihen, ettei se ollut virastona erityis ...

Ydinvoiman historia

Ydinvoima on historiallisesti tarkasteltuna uusi energiamuoto ihmisen käytössä. Sen käyttö alkoi vasta 1900-luvulla, mikä tekee siitä nuorimman laajamittaisesti käytössä olevan primäärienergianlähteen. Sen käyttöönottoa edelsi pitkällinen tutkimu ...

Yhteiskuntatieteiden historia

Yhteiskuntatieteiden historia koostuu kahdesta eri koulukunnasta, joilla on erilainen käsitys ihmisen ja yhteiskunnan perusluonteesta. Ne hahmottavat myös valtion tehtävän eri tavalla. Nämä yhteiskuntafilosofian suuntaukset ovat rationalismi ja l ...

Ympäristötieteiden historia

Ympäristötieteiden historian voidaan katsoa alkaneen antiikin Kreikassa, missä filosofit pohtivat elinympäristöön liittyviä kysymyksiä. Kreikkalainen luonnonfilosofia syntyi maailman kehityksen rationaalisen selittämisen perinteestä. Ajan myötä t ...

Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet ovat ryhmä tieteitä, joita yhdistää kiinnostus ihmisen toiminnan eri puoliin. Humanistiset tieteet tutkivat kulttuuria ja ihmisten tuottamia erilaisia kulttuurisia tapoja, rakenteita, muotoja, tieteellisiä rakennelmia ja tapa ...

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on opiskelijamäärältään suurin Helsingin yliopiston yhdestätoista tiedekunnasta sekä Suomen suurin ja vanhin humanistinen tiedekunta. Se on tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan myös Suomen ...

Museologia

Museologia on tiede, joka tutkii museoiden syntymistä ja sitä, millä perustein esinettä pidetään museossa säilyttämisen arvoisena. Se ei siis sinällään tutki museoita vaan niiden taustalla vaikuttavaa yhteiskuntaa. Museologia voidaan jakaa neljää ...

Puheviestintä

Puheviestintä on tieteenala, joka tarkastelee ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Tieteenalan tavoitteena on ymmärtää ja selittää puhe- ja viestintäkäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä sekä medioidu ...

Tekstuaalitieteet

Tekstuaalitieteet on tekstien kirjoittamista, variaatiota ja välittymistä tutkivien tieteiden yhteisnimitys. Tutkimuskysymykset ovat pääasiassa historiallisia. Ne voivat liittyä esimerkiksi kirjoitus- ja kirjapainotapojen kehittymiseen, tietyn ki ...

Tiedejulkaisu

Tiedejulkaisu tarkoittaa säännöllisesti ilmestyvää lehteä, jonka tehtävänä on uusia tutkimustuloksia julkaisemalla edistää tieteellistä tutkimusta. Lehti ei ole tarkoitettu suurelle yleisölle, vaan oman alansa ammattilaisille. Suurin osa tiedejul ...

AntroBlogi

AntroBlogi on lokakuussa 2015 toimintansa aloittanut suomenkielinen verkkomedia, joka kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä antropologian keinoin. Laajalle yleisölle suunnattu tieteellinen verkkojulkaisu nimeää tavoitteekseen tarjota antropologise ...

Classical Quarterly

The Classical Quarterly on antiikintutkimukseen keskittynyt tiedejulkaisu, jota julkaisee Cambridge University Press. Sitä on julkaistu vuodesta 1907 lähtien. The Classical Quarterly julkaisee tieteellisiä artikkeleita ennen kaikkea historian, ki ...

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers on kansainvälinen tekniikan alan järjestö. Siihen kuuluu yli 400 000 jäsentä yli 160 maassa. Sen toiminnan piiriin kuuluu laaja julkaisutoiminta, tieteellisten konferenssien järjestäminen, koulutu ...

IEEE Electromagnetic Compatibility Society

IEEE EMCS on sähkömagneettisien häiriöiden tutkimusjärjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää ja jakaa tietoa, työkaluja ja tekniikoita sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseksi. Järjestö koostuu professoreista ja insinööreistä ja sillä on pa ...

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten julkaisukanavien luokitusjärjestelmä, jonka toteutuksesta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta. Luokitusta käytetään yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja ku ...

Julkaisufoorumi-hanke

Julkaisufoorumi-hanke on suomalainen tieteellisten julkaisukanavien luokitushanke. Hankkeesta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta. Aloitteen siihen teki Suomen yliopistot UNIFI ry. Hanke rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön TSV:lle ...

Nordicom

Nordicom on pohjoismainen viestinnän- ja mediatutkimuksen tietokeskus, jonka päämaja sijaitsee Göteborgin yliopistossa. Nordicomin tehtävänä on koota ja välittää media- ja viestinnäntutkimuksen tuloksia sekä kasvattaa näin ymmärrystä median rooli ...

Plan S

Plan S on alkujaan syykuussa 2018 annettu julkilausuma tiedejulkaisujen avoimuuden nopeasta edistämisestä. Vilkkaan keskustelun jälkeen julkaistiin toukokuussa 2019 tarkennettu, palautetta huomioinut suunnitelma. Julkilausuma edellyttää, että val ...

Public Library of Science

Public Library of Science on voittoa tavoittelematon tiedelehtien open access -julkaisija. Ensimmäinen varsinainen PLOS-julkaisu, PLOS Biology, julkaistiin lokakuussa 2003. Yhteensä PLOS julkaisee seitsemää lehteä. Kaikki PLOS-julkaisut ovat open ...

Akustinen Seura

Akustinen Seura ry - Akustiska Sällskapet rf on Suomessa toimiva akustiikan alan tutkimusta, koulutusta ja suomenkielistä julkaisemista edistävä yhdistys. Sen edeltäjä, Ääniteknillinen Yhdistys ry, perustettiin vuonna 1943, ja sen nimi muutettiin ...

Alexander von Humboldt -säätiö

Alexander von Humboldt -säätiö on Saksan liittotasavallan rahoittama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää kansainvälistä yhteistyötä tieteessä. Se rahoittaa ulkomaisten tutkijoiden työskentelyä Saksassa jakaen kymmeniä erilaisia stipendejä ja p ...

American Anthropological Association

American Anthropological Association on vuonna 1902 perustettu Yhdysvalloissa toimivien antropologien järjestö. Se ilmoittaa olevansa suurin antropologian ammattilaisten järjestö maailmassa. Järjestön tavoitteena on edistää antropologian tutkimus ...

American Association for the Advancement of Science

American Association for the Advancement of Science on vuonna 1848 perustettu yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon tieteellinen seura, joka tunnetaan erityisesti Science -lehden julkaisijana. Seuran tavoitteena on edistää tieteenharjoittajien ...

American Institute of Electrical Engineers

American Institute of Electrical Engineers oli yhdysvaltalainen sähköinsinöörien järjestö, joka perustettiin vuonna 1884. Se lakkautettiin vuonna 1963, kun se yhdistyi Institute of Radio Engineersien kanssa. Ne muodostivat uuden Institute of Elec ...

American Ornithologists’ Union

American Ornithologists’ Union on vanhin yhdysvaltalainen lintutieteellinen yhdistys. AOU perustettiin vuonna 1883 ja se on vanhin Amerikoissa toimiva lintutieteellinen yhdistys. 2000-luvun alussa AOU on suurin ja monipuolisin lintutiedettä ja li ...

American Psychiatric Association

American Psychiatric Association eli APA on merkittävä yhdysvaltalainen psykiatrien ammatillinen järjestö, jolla on maailmalla laajaa vaikutusvaltaa. Sen 38 000 suuruinen jäsenistö koostuu pääasiassa yhdysvaltalaisista psykiatreista, mutta jäseni ...

American Psychological Association

American Psychological Association on vuonna 1892 perustettu yhdysvaltalainen psykologien ammatillinen ja tieteellinen järjestö. Järjestöön kuuluu 150 000 jäsentä, ja sillä 70 miljoonan dollarin vuosibudjetti.

Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery eli ACM on 1947 perustettu maailmanlaajuinen tieteellinen, niin sanottu oppineiden yhteisö, joka tarkoituksena on edistää tietotekniikan tutkimusta sekä -opetusta. Sen jäseninä on opettajia, tutkijoita, opiskel ...

Association for the Study of Australian Literature

Association for the Study of Australian Literature on australialainen organisaatio, joka edistää Australian kirjallisuutta ja sen tutkimusta sekä kirjallista kulttuuria erityisesti australialaisten kirjailijoiden ja opettajien ja opiskelijoiden v ...

British Association for the Advancement of Science

British Association for the Advancement of Science on brittiläinen tieteenedistämisseura. Se perustettiin vuonna 1831, ja mallina käytettiin saksalaista Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte -järjestöä. Seuran tarkoituksena on tieteiden ...

British Ornithologists’ Union

British Ornithologists Union eli Brittiläisten lintutieteilijöiden liitto, on 9. joulukuuta 1858 perustettu lintutieteilijöiden ja lintuharrastajien yhdistys, jonka tarkoituksena on ymmärtää lintujen biologiaa ja järjestää uhanalaisten lajien suo ...

The British Trust for Ornithology

The British Trust for Ornithology on Britannian lintujen tutkimista varten vuonna 1932 perustettu järjestö. BTO perustettiin vuonna 1927 aloitetun Oxford Bird Census -nimisen tutkimusohjelman innoittamana ja sen kehittämiseksi. Koollekutsujana ja ...

Census of Marine Life

Census of Marine Life oli kymmenvuotinen vuosina 2000–2010 toiminut maailmanlaajuinen tiedeyhteisö, jossa työskenteli 2 700 tutkijaa yli 80 maasta tehtävänään tutkia, arvioida ja selittää merten monimuotoisuutta ja elämää. Se julkaisi 4. lokakuut ...

Centre national de la recherche scientifique

Centre national de la recherche scientifique on vuonna 1939 perustettu Ranskan valtion rahoittama tutkimusorganisaatio. Se on suurin perustutkimusta tekevä tutkimusorganisaatio Euroopassa. Vuonna 2009 organisaation seitsemässä instituutissa ja ka ...

CIHEC

CIHEC on lyhenne sanoista Commission Internationale dHistoire et dEtudes du Christianisme. Se on vuonna 1952 perustettu kansainvälinen kattojärjestö kirkkohistorian alalla työskenteleville kansallisille tieteellisille seuroille ja kirkkohistorioi ...

COST

COST on eurooppalainen tutkijaverkosto. Se tarjoaa tutkimusryhmien yhteistyöhön liittyviä palveluita. COSTissa toimii kerrallaan noin 200 verkostoa, joita tuetaan neljä vuotta. Vuosittain käynnistyy noin 50 uutta hanketta. COST ei rahoita tutkimu ...

The Cousteau Society

The Cousteau Society on yhdysvaltalainen yleishyödyllinen järjestö, jonka tarkoituksena on kerätä varoja merien tutkimiseen ja suojeluun. Sen perusti Jacques-Yves Cousteau vuonna 1973 ja sen johdossa on hänen toinen vaimonsa Francine Cousteau. Jä ...

Derby Philosophical Society

Derby Philosophical Society oli tieteellinen seura, joka toimi Englannin Derbyssä 1700-luvun lopulta 1850-luvun puoliväliin. Seuran perustajaksi mainitaan yleensä Erasmus Darwin, mutta jo ennen hänen järjestämiään kokouksia Derbyssä oli järjestet ...

Euroopan tiedeneuvosto

Euroopan tiedeneuvosto eli Euroopan tutkimusneuvosto on Euroopan unionin hallinnoima tieteen rahoitusorganisaatio. ERC on osa EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmaa. Se on unionin tärkein eurooppalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus- ja ohjau ...

Federation of American Scientists

Federation of American Scientists on Manhattan-projektissa ensimmäistä ydinasetta kehittäneiden tiedemiesten vuonna 1945 perustama järjestö. FAS perustettiin, koska tiedemiehet kokivat eettiseksi velvollisuudekseen vaikuttaa tietämyksellään ja ko ...

ICNIRP

ICNIRP eli Kansainvälinen ionisoimatonta säteilyä käsittelevä suojelutoimikunta on Saksassa vuonna 1992 perustettu tieteellinen yhdistys. Sen on perustanut Kansainvälisen säteilysuojeluyhdistys edistämään ionisoimattomalta säteilyltä suojautumist ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →