ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57

PDCA

PDCA -sykli on ongelman ratkaisumalli ja kehittämismenetelmä. Muita nimiä on muun muassa Demingin laatuympyrä ja PDCA-kehityssykli. PDCA perustuu ympyrään, jota kierretään: ensin suunnitellaan plan, sitten tehdään do. Tekemisen jälkeen tarkisteta ...

Prosessi

Prosessi tarkoittaa yleisesti kehityskulkua. Prosessi on suoritettavien toimenpiteiden sarja, joka tuottaa määritellyn lopputuloksen. Prosessin toteuttaminen ja prosessin mukainen toimiminen voi viedä aikaa, tilaa ja resursseja tai asiantuntemust ...

Prosessijohtaminen

Prosessijohtaminen on johtamisoppi, jossa organisaation suunnittelun ja ohjaamisen perusyksiköksi valitaan toimintaprosessi ja siitä vastaa tiimi. Prosessijohtamiselle on ominaista asiakasohjaus, jota kutsutaan myös horisontaaliseksi ohjaukseksi.

Prosessinkehittäminen

Prosessien kehittäminen on eräs laatujohtamisen osa-alue. Prosessien kehittämisessä organisaation aikaansaamia tuotteita ja palveluja tutkitaan niiden aikaansaamiseksi tarvittavien ja toisiaan seuraavien työvaiheiden summana. Organisaation toimin ...

PSA-järjestelmä

PSA on lyhenne sanoista "Professional Services Automation" ja se tarkoittaa asiantuntijayritysten toiminnanohjausta. Se eroaa perinteisestä toiminnanohjauksesta kevyemmän rakenteensa puolesta. PSA-järjestelmissä ei yleensä ole ERP:ssä yleistä tuo ...

Pääjohtaja

Pääjohtaja on eräiden yritysten ja laitosten johtajasta käytetty nimitys. Pääjohtaja-nimitystä on käytetty suuryritysten toimitusjohtajasta. Perinteisesti nimitystä pääjohtaja on käytetty joissakin suurissa yhtiöissä henkilöstä, joka hoitaa sekä ...

Päätoteuttaja

Päätoteuttaja on lakitermi, joka merkitsee rakennustyömaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävää tahoa kuten pääurakoitsija tai rakennuttaja. Mikäli sopimuksessa ei ole muuta mainittu on päätoteuttaja rakennuttaja itse.

QFD

QFD eli Quality function deployment on menetelmä, joka soveltuu ryhmän päätöksenteon tueksi. Sitä käytetään useimmiten tuotekehityksessä, tuotejohdossa ja markkinoinnissa. QFD voi auttaa organisaatiota kohdentamaan huomionsa uuden tai olemassa ol ...

Rakenneanalyyttinen paradigma

Rakenneanalyyttisella paradigmalla tarkoitetaan 1950-luvulla Yhdysvalloissa syntynyttä tapaa tutkia organisaatioita kokonaisuuksina niiden rakenteen näkökulmasta. Amerikkalaisten yritysten kasvaessa voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeisenä ai ...

Riskien arviointi

Riskien arviointia tai riskin arviointia tarvitaan monilla aloilla, koska riskit voivat olla taloudellisia, terveydellisiä, ympäristöön kohdistuvia jne. Koneturvallisuuslainsäädäntö edellyttää valmistajan tekemään tuotteelleen riskien arvioinnin ...

Ryhmäajattelu

Ryhmäajattelu on psykologi Irving Janisin keksimä termi kuvaamaan prosessia, jonka kautta ryhmä tekee huonoja tai irrationaalisia päätöksiä. Termi "groupthink" on keksitty samassa hengessä kuin uudiskieli George Orwellin teoksessa Vuonna 1984. Ry ...

SECI-malli

SECI-malli eli tiedon luomisen prosessimalli on Ikujirō Nonakan ja Hirotaka Takeuchin kehittämä malli uuden tiedon luomiseen organisaatiossa. Malli kuvaa prosessiin neljä vaihetta, jotka ovat tiedon sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja s ...

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on organisaation johtamisen tukitoiminto, jonka perustehtäviin kuuluu arvioida sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan päämääränsä. Jossakin muodossa sisäistä valvontaa toteutetaan kaikissa organisaatioissa.

Suorituskykyprisma

Suorituskykyprisma on tavoitejohtamisen periaatteille kehitetty toiminnan ohjauksen suorituskykymittaristo. Samaa tarkoitusta palvelevia mittaristoja ovat tulosmatriisi, suorituskykypyramidi ja Balanced Scorecard. Suorituskykymittariston tärkeitä ...

Suorituskykypyramidi

Suorituskykypyramidi eli Performance Pyramid System on tavoitejohtamisen periaatteille kehitetty toiminnan ohjauksen suorituskykymittaristo. Samaa tarkoitusta palvelevia mittaristoja ovat tulosmatriisi, Balanced Scorecard ja suorituskykyprisma. S ...

SWOT-analyysi

SWOT-analyysi on Albert Humphreyn johtaman ryhmän kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Se on hyödyllinen ja yksinkertainen työkalu yri ...

Syväjohtaminen

Syväjohtaminen on eversti, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli. Mallia on käytetty ja kehitetty Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa jo vuodesta 1998 alkaen. Tämä malli on koonnos hyväksi havaituista johtamisperiaatteis ...

Tavoitejohtaminen

Tavoitejohtaminen on johtamista tavoitteiden ja omakohtaisen tarkkailun avulla. Tavoitejohtamisen keskeinen idea oli parantaa organisaation suorituskykyä kytkemällä organisaation jäsenet laajasti kehittämiseen ja johtamiseen. Tämä toteutettiin tu ...

Taylorismi

Taylorismi eli tieteellinen liikkeenjohto on 1910-luvulla yleistynyt Frederick Winslow Taylorin kehittämä liikkeenjohto-oppi, joka oli kokonaan uusi, käytännön kokemuksin havaittu tapa tehostaa teollisuustyötä ja organisoida se. Taylorismi perust ...

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta engl. Database Management tarkoittaa tietojen järjestämistä tietokoneissa oleviin tietokantoihin tehokkaasti. Tiedonhallinta engl. Knowledge Management, josta useammin käytetään nimeä tietämyksenhallinta on menetelmäkokonaisuus, jo ...

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen on tieteenala, joka tutkii erilaisia tekniikoita ja käytäntöjä, joiden mukaan tietoa hallinnoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään organisaatiossa ja sen toiminnassa. Se on 1990-luvulla syntynyt ala, joka tarkastelee organisaatioiss ...

Tietämyksenhallinta

Tietämyksenhallinta on tieteenala, joka käsittelee tietoa hallittavissa ja johdettavissa olevana asiana. Usein tietämyksenhallinta keskittyy yrityksen tai organisaation toiminnassa tarvittavan tiedon systemaattiseen hallintaan. Tässä yhteydessä t ...

TOC (prosessi)

TOC on ajattelutapa, jolla pyritään hallitsemaan eri asioita paremmin niin että näille asetetut tavoitteet saavutetaan. TOC-teoriaa voidaan kutsua esteiden teoriaksi. Suomen kielessä käytetään TOC:sta usein termiä "kapeikkoajattelu". Se perustuu ...

Toiminnanohjausjärjestelmä

ERP-järjestelmä eli toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa. ERP-ajattelumalli on laajennettu MRP II:sta, joka puolestaan ...

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä on yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä vapauttaa voimavaroja tuottavaan työhön.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on useissa yhteisömuotoja koskevissa laeissa käytetty termi henkilöstä, jolla on vastuu päivittäisestä yrityksen hallinnoimisesta. Toimitusjohtajan valinta on Suomessa tavallisesti vapaaehtoista; yhtiö voi toimia myös ilman toimit ...

Toimitusketjujen ja logistiikan hallintajärjestelmä

Toimitusketjun hallinta tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia. Kaikkien toimitusketjun osapuolien; toimittajien, jakelijoiden, alihankkijoiden ym. liikekumppaneiden yhdistämistä ja koko ketjun tehokasta hallinnointia. Tav ...

Toivon johtaminen

Toivon johtaminen on Johtamistaidon Opiston tutkimusjohtajana toimivan KTT Pauli Juutin teos, jossa hän esittelee johtamisnäkökulmakäsitteen toivon johtaminen. Hänen määritelmäänsä toivon johtamisesta ovat vaikuttaneet useat aikaisemmin johtamise ...

Toyotan tuotantojärjestelmä

Toyotan tuotantojärjestelmä on yhdistelmä ajatusmalleja, teemoja ja tekniikoita, jotka muodostavat yhdessä tuotannon sosio-teknisen järjestelmän. Taiichi Ohno, Shigeo Shingo ja Eiji Toyoda kehittivät sen vuosina 1948–1975. Toyotan järjestelmä lev ...

Tulosmatriisi

Tulosmatriisi on organisaatioiden toiminnanohjauksen tunnuslukujärjestelmä, jonka avulla voidaan kuvata toiminnassa tavoiteltavat tulokset. Nykyaikainen johtamisajattelu perustuu hajautettuun tulosvastuuseen ja tunnuslukujärjestelmän tarkoitus on ...

Tuotantotalous

Tuotantotalous on yritysten taloudellista ja tuotannollista toimintaa tarkasteleva oppiaine. Se aloja ovat erityisesti tuotannonjohtaminen, logistiikka, laatujohtaminen, laskentatoimi, rahoitus, markkinointi, teknologiajohtaminen, henkilöstövoima ...

Tuotetiedon hallinta

Tuotetiedon hallinta tarkoittaa ohjelmistoympäristöä, joilla hallitaan keskitetysti yrityksen tuotteisiin liittyvää tietoa ja tiedostoja. PDM on osa tuotteen elinkaaren hallintaa.

Tuottavuus

Tuottavuus on taloustieteessä tuotannon tehokkuuden tärkeä mitta. Tuotanto on aina prosessi ja sen tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella tuotos per panos. Kun tuotannon kehittämisen seurauksena tuotos per panos -suhde eli tuottavu ...

Tuotteen elinkaaren hallinta

Tuotteen elinkaaren hallinta, PLM, pyrkii ohjelmistokokonaisuuksien avulla hallitsemaan kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot ja suunnitteluprosessit. Ohjelmisto kerää kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot yhteen tietojärjestelmään, koko toimintaketj ...

Tuottojohtaminen

Tuottojohtaminen on yrityksen tulovirtojen oikeanlaista ja systemaattista ohjaamista ja johtamista. lähde? Päällimmäisenä tavoitteena on maksimoida palveluyrityksen voitto niin lyhyellä kuin pitkällä jänteellä, niin talouden nousu- kuin laskukaus ...

Tuplatiimi

Tuplatiimi on ryhmätyöskentelytapa, jossa pyritään ryhmätyömenetelmin ratkaisemaan jokin ongelma keksimällä uusia ideoita ja ratkaisuja, ja valitsemalla näistä parhaimmat toteutettavaksi. Tuplatiimi on Innotiimi Oy:n rekisteröimä tavaramerkki, jo ...

TUTTAVA

TUTTAVA® on Jorma Saaren tekemän tutkimuksen pohjalta kehitetty järjestykseen ja siisteyteen perustuva kehittämisohjelma. Tutkimuksessa huomattiin järjestyksen ja siisteyden merkitys työpaikalle. On laskettu, että huonon järjestyksen vallitessa s ...

Ulkoistaminen

Ulkoistaminen tarkoittaa yrityksen osan tai tietyn osatoiminnan siirtämistä ostettavaksi ulkopuoliselta yritykseltä. Esimerkkejä ulkoistetuista palveluista ovat tietotekniikan hallinnointi ja ylläpito, siivous, vartiointi, työterveydenhoito, tuot ...

Vertailukehittäminen

Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Se on jatkuva systemaattinen organisaation tuottav ...

Visio

Visiota voidaan arkikielellä kutsua myös unelmaksi. Visio on arkijohtamisen peruskivi. Sen avulla pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin. Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa s ...

Ydinosaaminen

Ydinosaaminen on erikoistumista ja sen kautta saavutettua erityisosaamista. Ydinosaamista on esimerkiksi asia, jonka yksilö tai yhteisö osaa tehdä paremmin kuin muut. Termin kehittäjänä tunnetaan C. K. Prahalad ja Gary Hamel, jotka julkaisivat sa ...

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettu johtamistyökalu, samaan tapaan kuin laatujärjestelmä. Ympäristöjohtamisen keskeisimmät tavoitteet ovat ympäristöasioiden huomioiminen kaikissa yrityksen toimintaan lii ...

Yritysjohtaminen

Johtaminen on työtä, jolla pyritään vaikuttamaan organisaation nykyiseen ja tulevaan toimintaan organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja päämäärien saavuttamiseksi.

Yrityskulttuuri

Yrityskulttuurilla tai organisaatiokulttuurilla viitataan yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja muiden vastaavien tekijöiden muodostamaan kokonaisuuteen. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tervehtiminen, puhuttelu, v ...

Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä määrittelee tietyssä maassa toimivien yritysten sidosryhmien suhteita päätöksenteossa ja vastuunkannossa. Tärkeimmät sidosryhmät ovat kunkin yrityksen johto, hallitus, osakkeenomistajat ja työntekijät. ...

Kaavoitus

Kaavoitus on alueiden käytön ja rakentamisen sääntelyä, jolla päätetään eri toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen, sijoittuminen kaupungin alueelle. Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelua. Suomessa kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin, j ...

Asemakaava

Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen ja siten luodaan perusta maanomis ...

Kaavamerkinnät

Kaavamerkinnät ovat maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa käytettäviä merkintöjä. Niillä määritellään mm. eri alueiden käyttötarkoitukset, rajat, tonttien rajat, rakennusoikeudet ja rakennusten kerrosluvut ja niillä ohjataan alueiden toteuttamista. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →