ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56

Yksityisyys internetissä

Yksityisyys internetissä käsittelee tietojen yksityisyyttä internetissä. Se käsittelee henkilökohtaisia tietoja tai henkilön tunnistamiseen riittävät tiedot, kuten ikä ja osoite, yhdistettynä, mikä usein riittää tunnistamaan käyttäjän henkilöllis ...

Johtaminen

Johtaminen on ryhmän toiminnan ohjaamista, joukon käskemistä tai komentamista, sen päällikkönä, esimiehenä tai johtajana toimimista. Johtaminen on tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa. Johtamisen avulla pyritään siihen, e ...

Minimaalinen hallinto

Minimaalinen hallinto tarkoittaa hallinnollisten tehtävien vähentämistä mahdollisimman alhaiselle tasolle. Hallinnollisia tehtäviä tehdään vain sen verran kuin tarvitsee. Minimaalisen hallinnon perusidea on hallinnollisten tehtävien minimointi. T ...

5S

5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. Tähän pyritään välttämällä kaikenlaista hukkaamista ja tuhlaamista, poistamalla ei-arv ...

6 Sigma

6 Sigma on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu. Perusajatus on, että prosessin virheitä on pystyttävä mittaamaan, ennen kuin sitä voi kehittää systemaattisesti. 6 Sigmassa siis mitataan virheiden määrää ja selvitetään systemaattis ...

Aivoriihi

Aivoriihi on ryhmätyömenetelmä, jossa pyritään tuottamaan lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon tietoa ja ideoita. Ne kirjoitetaan ylös, ja niistä valitaan lopuksi käyttökelpoisimmat. Menetelmässä hyödynnetään vapaata ajatuksen juoksua ilman krit ...

Arvoketju

Arvoketju on Harvardin yliopiston tutkijan Michael Porterin kehittämä malli yrityksen arvonmuodostusprosessista. Porter esitteli arvoketjun ensimmäisen kerran vuonna 1985 kirjassaan Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performa ...

Avainhenkilö

Avainhenkilö on kuka tahansa sellainen henkilö, jota organisaatio erityisesti arvostaa, ja jonka työpanoksella on erityinen merkitys organisaation tuloksellisuudelle. Hän voi yhtä hyvin olla johtaja, ulkomailla matkustava myyntimies, toimihenkilö ...

Avoin arviointi

Avoin arviointi on menetelmä sellaisten vaikutusarviointien tekemiseen, joihin kuka tahansa voi osallistua. Useimmat avoimet arvioinnit on tehty Opasnetissä, joka on nimenomaan tähän tarkoitukseen kehitetty wikipohjainen verkkotyötila. Avointa ar ...

Business intelligence

Business intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. Termin määritelmä vaihtelee lähteestä riippuen. Alun perin termillä tarkoitettiin lähinnä ...

Chief Digital Officer

Chief Digital Officer eli digitaalisen liiketoiminnan johtaja on viime vuosina yleistynyt rooli yrityksissä. Vauhdikkaassa digitalisaatiokehityksessä CDO:n tehtävänä on huolehtia organisaatioiden analogisen liiketoiminnan viemisestä digitaaliseen ...

CMMI

Capability Maturity Model Integration on tuotekehityksen kypsyysmalli, joka sisältää 22 avainprosessialuetta, joiden pitäisi sisältyä yrityksen tuotekehitysprosesseihin ja käytäntöihin. Kypsyysmalleissa toiminnan kehittäminen jaotellaan tasoihin, ...

Delegointi

Delegointi tarkoittaa jonkin suoritettavan asian siirtämistä toiselle henkilölle, yleensä alaisilleen, esimerkiksi työpaikalla arvoasteikossa alemmille työntekijöille. Se kuvastaa yleensä määräysvaltaa ja vastuunsiirtämistä tietyissä tehtävissä t ...

Hajauttaminen

Hajauttaminen on sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvä termi. Sijoituksia voidaan hajauttaa maantieteellisesti, eri toimialojen yrityksiin ja eri sijoitusinstrumentteihin sekä ajallisesti. Hajautuksella haetaan pienempää riskiä yksittäisen sijo ...

Hallinnointikoodi

Hallinnointikoodi tai yhtiön hallinnointi koostuu prosesseista, tavoista, toimintaperiaatteista, laeista ja instituutioista, jotka vaikuttavat tapaan, jolla yritystä ohjataan, hallinnoidaan ja kontrolloidaan. Käsitteeseen sisältyvät myös suhteet ...

Hallitus

Hallitus on organisaation, esimerkiksi yhtiön tai yhdistyksen hallinnosta vastaava toimielin. Hallitusta saatetaan nimittää johtokunnaksi, toimikunnaksi tai muuksi vastaavaksi. Yleensä hallituksen jäsenet valitsee sen yläpuolinen päättävä elin ku ...

Hoshin-suunnitelma

Hoshin-suunnitelma on PDCA-sykliin perustuva suunnittelu- ja laadunparannusprosessi, laatujohtamisen ja prosessinkehittämisen menetelmä. Monet japanilaiset yritykset ovat käyttäneet Hoshinia menestyksekkäästi, länsimaissa prosessin käyttö on ollu ...

Hyvejohtajuus

Hyvejohtajuus on Alexandre Havardin teos, jossa hän esittää hyveisiin perustuvan johtajuusmallin, jonka tarkoitus on tukea eri alojen johtajia ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussa. Teos on julkaistu usealla kielellä ja löytyy esimerkiksi ...

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa on määritelty muun muassa organisaation hallintojärjestelmäksi, jolla organisaatiota johdetaan ja valvotaan sekä toiminnan organisoinniksi sidosryhmien edut huomioon ottavalla tavalla. Hyvä hallintotapa käsittää suhteet paitsi o ...

Ihmissuhdekoulukunta

Ihmissuhdekoulukunnalla kuvataan Yhdysvalloissa ja Isossa-Britannissa 1920-luvulla syntynyttä johtajien ja tutkijoiden joukkoa, jotka kokivat aikaisemman johtamisen tieteellisen suuntauksen väheksyneen työntekijöitä ihmisinä. Ihmissuhdekoulukunna ...

Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen hyödyntää vanhempien työntekijöiden tietotaitoa ja mentorointia, jotta hiljainen tieto saadaan siirretyksi seuraavalle sukupolvelle. Ikäjohtaminen parhaimmillaan merkitsee työyhteisön voimavarojen mielekästä hyödyntämistä ja sukupol ...

Informaatiokulttuuri

Informaatiokulttuurilla tarkoitetaan tapoja, joilla tietoa hallitaan, hankitaan ja käytetään organisaatioissa. Informaatiokulttuuri on esiintynyt käsitteenä jo 80-luvun lopulta saakka, tosin käsitteestä on paljon erilaisia tulkintoja. Informaatio ...

Innovaatio

Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö. Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena. Innovaatiot jakautuvat ...

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtaminen on johtamisoppi, jonka mukaan työntekijät tulee nähdä yksilöinä, jotka oppivat, kehittyvät ja haluavat käyttää asiantuntemustaan. Innovaatiot eri muodoissaan ovat luontainen keino toteuttaa yritysten orgaanista kasvua. Muutos ...

Jaettu johtajuus

Jaettu johtajuus on toimintamalli, jossa johtamistehtävät jaetaan osiin ja niitä delegoidaan useille henkilöille. Vastuu säilyy kuitenkin varsinaisella johtajalla tai esimiehellä. Toimintamallin on todettu toimivan hyvin monimuotoisessa organisaa ...

Johdon palkitseminen

Johdon palkitseminen kertoo yritysten johdon taloudellisista palkitsemisjärjestelmistä, joihin kuuluvat palkka, luontoisedut, erilaiset palkkiot ja osakeoptiot, lisäeläkkeet ja työsuhteen jälkeiset maksettavaksi sovitut korvaukset.

Johtaja

Johtaja on henkilö, joka johtaa organisaatiota, esimerkiksi hallintoa, yritystä tai muuta järjestöä. Johtaja voi olla alaisten valitsema ja yksi heistä. Johtajalla on yleensä vastuu kokonaisuudesta. Johtajia on monenlaisissa yhteisöissä ja yhteis ...

Johtamistaidon Opisto

Johtamistaidon Opisto JTO oli elinkeinoelämän merkittävimpien työnantajajärjestöjen vuonna 1946 perustama, johtamisen koulutukseen sekä yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyvä oppilaitos. JTO:n toimipaikat ovat Kirkkonummi, Tampere ...

Julkinen johtaminen

Julkinen johtaminen, usein myös muodossa julkisjohtaminen, on julkishallinon johtamista. Julkinen johtaminen on ilmiönä ja ilmaisuna hybridi. Yhtäältä sen juuria juontuu ylipäätään ilmiöstä nimeltä johtaminen ja erityisesti yritysjohtamisen ja se ...

Just-In-Time

Just-In-Time on teollisuudessa ja kaupassa käytetty johtamisfilosofia - logistinen varastonhallinta- ja tuotannonohjausstrategia, jonka tarkoituksena on parantaa tehokkuutta tuotanto- tai myyntiprosessin kokonaisuudessa. Menetelmän nimi tulee eng ...

Kaizen

Kaizen on alun perin japaninkielinen termi ja tarkoittaa jatkuvaa parantamista pienissä askeleissa. Kaizen on Lean-ajatteluun pohjautuva menetelmä ja sitä käytetään erilaisten prosessien parantamiseen yhdessä organisaation johdon ja työntekijöide ...

Kalanruotokaavio

Kalanruotokaavio on laatujohtamisen ja prosessinkehittämisen työkalu, jota käytetään usein ryhmätyön apuvälineenä. Sitä kutsutaan usein myös Ishikawa-diagrammiksi japanilaisen keksijänsä professori Kaoru Ishikawan mukaan tai syy-seuraus-kaavioksi ...

Keiretsu

Keiretsu on japanilaisen liiketoiminnan perusarvoihin kuuluva kiinteä kumppanuussuhde, joka tarkoittaa yhteisen päämäärän nimissä toimivaa yritysrypästä. Keiretsuihin kuuluu usein pankki, vakuutusyhtiö, eri alojen teollisuutta sekä kauppoja. Japa ...

Kokonaistuote

Kokonaistuote on itse tuotteen ja palvelun muodostama kokonaisuus. Kun itse tuote, esimerkiksi auto, voi hyvinkin olla markkinoissa, pyritään kokonaistuotemarkkinoinnilla antamaan tuotteelle lisäarvoa, jotta voitaisiin joko nostaa tuotteen hintaa ...

Kontingenssiteoria

Kontingenssiteoria on organisaatioteoria, jonka mukaan ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa organisoida yritystä. Optimaalinen tapa on tilannesidonnainen ja riippuu kontingenssitekijöistä, joista tärkeimpiä ovat: teknologia, ympäristö, organisaation k ...

Laatu

Laatu tarkoittaa kaikkia niitä hyödykkeen ominaisuuksia, joilla on merkitystä asiakkaan tarpeen tyydyttämisessä. Fyysisen tuotteen laatu tarkoittaa sen kykyä suoriutua sille tarkoitetuista tehtävistä koko oletetun käyttöikänsä ajan. Tuotelaadun o ...

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen on johtamismalli, jossa laatua pyritään hallitsemaan ja johtamaan strategisesti. Laatujohtamisen ja -ajattelun tulee alkaa organisaation johdosta ja ulottua organisaation kaikkiin toimintoihin. Perinteisesti laatujohtaminen ja pro ...

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä on käsite, jota käytettiin erityisesti 1980-90-luvuilla kuvaamaan organisaatioiden laatutoiminnan kokonaisuutta. Laatujärjestelmä oli esillä ensimmäisissä vuoden 1987 ISO 9000 -standardeissa, mutta 1990-luvun lopulla se poistetti ...

Laatukustannukset

Laatukustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat tavoitellun laatutason saavuttamisesta sekä huonosta laadusta johtuvista kustannuksista. Laatukustannuksia käytetään laadunohjauksessa ja laadun optimoinnissa ohjaamaan laatua ja kustannuksia. ...

Laatupiiri

Laatupiiri on eräs jatkuvan parantamisen ja laatujohtamisen työkaluista, jonka avulla pyritään kehittämään tuotteita, toimintaa ja tuottavuutta. Laatupiiri koostuu säännöllisesti toisiaan tapaavista työntekijöistä, jotka tapaamisissaan tunnistava ...

Lifim

Lifim eli Liikkeenjohdon instituutti oli vuodesta 1958 vuoteen 2006 toiminut yrityselämän johtoportaan täydennyskoulutuslaitos, joka sijaitsi Sannäsin kartanossa Porvoon Sannaisissa. Ensimmäistä, elokuussa 1958 pidettyä kurssia olivat järjestämäs ...

Liikkeenjohdon strategia

Liikkeenjohdon strategia on erään selvennä näkemyksen mukaan organisaation pitkän tähtäimen kehityssuunta ja -ulottuvuus selvennä, jonka avulla muuttuvassa ympäristössä saavutetaan voimavaroja ja kykyjä järjestelemällä kilpailuetu. Strategian tav ...

Liikkuvan työvoiman hallinta

Liikkuvan työvoiman hallintaan liittyvät englanninkieliset käsitteet ovat mobile workforce management, mobile resource management, field service management ja mobile work automation. Näiden suuntausten tutkimusalueena on yhtäältä kehittää tapoja ...

Maine (yhteiskunta)

Maine on yleisön yleinen mielipide ihmisestä, yhteisöstä tai yrityksestä. Maineeseen liittyy kohteestaan aina jonkinlainen arviointi, joka voi olla hyvä tai huono ja joka erottaa kohteen toisesta vastaavasta. Maineessa on siis kysymys hyvästä tai ...

Managed services

Managed services on englanninkielinen käsite joka vittaa palvelusuhteeseen asiakasyrityksen ja tiettyä yrityspalvelua hallinoivan, palveluntarjoajan välillä. Managed services -käsite on läheistä sukua liiketoiminnan ulkoistuspalvelukäsitteelle. M ...

Managerialismi

Managerialismi eli johtamisvaltaisuus tarkoittaa johtamisen edellytysten lisäämistä ja johtamisen alan laajentamista korostavaa aatetta, joka heijastuu yksilöiden arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen, poliittis-hallinnollisten ohjelmien tavoi ...

Markkinoinnin johtaminen

Markkinoinnin johtaminen on kauppatieteen ala, jossa keskeistä on markkinointitekniikoiden soveltaminen käytäntöön sekä yrityksen markkinointiresurssien- ja toimenpiteiden hallinta. Markkinoinnin johdon toimenkuva voi vaihdella huomattavasti yrit ...

Mentorointi

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa ke ...

Monimuotoisuuden johtaminen

Monimuotoisuuden johtamisella viitataan laajasti niihin systemaattisiin ja suunniteltuihin organisatorisiin käytäntöihin, joiden tarkoituksena on rekrytoida, säilyttää, palkita ja kunnioittaa heterogeenista työntekijöiden joukkoa sekä parantaa vä ...

Muutosvastarinta

Muutosvastarinta tarkoittaa muutoksen tai sen suunnittelun vastustusta ja kritisointia, joka ilmenee yksilöiden tai ryhmien käyttäytymisessä. Se ilmenee esimerkiksi välinpitämättömyytenä, informaation torjumisena tai korostuneena itsesuojeluna. M ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →