ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45

Tavu (tietotekniikka)

Tavu on tietotekniikassa käytettävä mittayksikkö sellaiselle tallennuskapasiteetille, joka on riippumaton tallennetun datan tyypistä. Tavua kerrannaisineen käytetään ilmoittamaan tietokoneen keskusmuistin tai massamuistin tallennuskapasiteetin mä ...

Verkkopaketti

Verkkopaketti on pakettikytkentäisessä verkossa käytettävä perusyksikkö. Esimerkki paketista on IP-verkossa käytettävä IP-paketti. Termin "paketti" alkujaan esitti Donald Davies, joka työskenteli NPL-verkon parissa. OSI-mallissa termi paketti vii ...

Metatieto

Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Esimerkiksi tyypillistä metatietoa ovat CD-levyn tiedot tai tekstidokumentin tiedot. Liitännäistietojen kehittämisellä pyritään tehos ...

Aihetunniste

Aihetunniste on kokonaisuus, joka muodostetaan ristikkomerkillä ja sitä seuraavalla sanalla tai merkkijonolla. Metatietotunnisteisiin kuuluva aihetunniste helpottaa viestintää, sen avulla viestit ohjautuvat oikeaan paikkaan ja sen avulla voi hake ...

Digiwiki

Digiwiki on verkkosivusto, johon kootaan alan asiantuntijoiden ja muistiorganisaatioiden laatimia ohjeita ja tietoa mm. AV-aineiston digitoinnista ja pitkäaikaissäilyttämisestä. Digiwiki-sivuilla jaetaan kokemuksia valokuvien, kuvataiteen, audiov ...

DOI

DOI on vuonna 2000 käyttöön otettu elektronisille asiakirjoille, teksteille, kuville, äänelle, videoille ja ohjelmistoille annettava pysyvä tunniste. DOI-tunniste toimii samaan tapaan kuin URI-tunnisteissa URN, eli se viittaa tiettyyn nimenomaise ...

Dokumenttien luokittelu

Dokumenttien luokittelun tarkoituksena on helpottaa dokumenttien löytymistä tai käsittelyä liittämällä kukin dokumentti yhteen tai useampaan luokkaan. Luokittelua tarvitsevat kirjastot, lehtiarkistot, uutistoimistot, hakupalvelut, suuryritykset j ...

Dublin Core

Dublin Core on metatietosanastostandardi informaatioresurssien kuvaamiseen. Dublin Coren avulla mihin hyvänsä tietoon voidaan liittää tiettyjä lisätietoja, niin että nämä lisätiedot ovat helposti koneellisesti luettavissa, käsiteltävissä, haettav ...

Exchangeable image file format

Exchangeable image file format on standardi kuvatiedostojen metatiedolle. Exif-metatietoja voidaan tallentaa JPEG-, TIFF-, ja RIFF-muotoisiin tiedostoihin. Spesifikaation kehitti alun pitäen Japan Electronic Industries Development Association vuo ...

Folksonomia

Folksonomia on yhteisöllisesti tuotettu, avoin luokittelujärjestelmä, jonka avulla internet-käyttäjät voivat luokitella sisältöä, kuten www-sivuja, valokuvia ja linkkejä. Etymologisesti folksonomia on peräisin sanojen "folk" ja "taxonomy" leikkim ...

HCalendar

hCalendar on mikroformaattistandardi semanttiselle HTML-muotoiselle esitykselle iCalendar-muotoisesta tapahtumien kalenteritiedosta WWW-sivuilla. Se mahdollistaa jäsennystykaluille esimerkiksi Firefoxin Operator-laajennos poimia yksityiskohtaisia ...

HCard

hCard on mikroformaatti henkilöiden, yritysten, organisaatioiden, ja paikkojen yhteystietojen julkaisemiselle HTML-, Atom, RSS, tai XML-muodossa. hCard on 1:1 esitys vCard -muodosta, ominaisuuksista ja arvoista. Se mahdollistaa jäsennystyökalujen ...

Id (tunniste)

Id) on tietojenkäsittelyssä annettava yksilöllinen tunniste. Esimerkiksi henkilötunnus on numeromuotoinen tunniste. Tapauksia varten, joissa tunnisteen omistaja vaihtuu, on usein tapana hävittää tunniste pysyvästi niin, että tunnistetta ei voida ...

ID3

ID3 on menetelmä, jolla liitetään erilaisiin musiikkitiedostoihin metatietoa, kuten esittäjä, kappaleen nimi, albumin nimi, musiikkilaji ym. ID3-standardista on olemassa kaksi epäyhteensopivaa versiota: ID3v1 ja ID3v2. ID3:n alkuperäinen kehittäj ...

International Press Telecommunications Council

International Press Telecommunications Council on 1965 perustettu kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on parantaa uutistoimistojen välisen tiedonvaihdon teknisiä edellytyksiä. Sillä on 64 jäsenjärjestöä. Perustajajäseninä olivat Alliance Eur ...

Magnet-linkki

Magnet-linkit ovat Webissä käytettäviä linkkejä jotka viittaavat tiettyyn sisältökohteeseen, riippumatta kyseisen kohteen varsinaisesta sijainnista palvelimilla. Ne ovat eräs URI-osoitteiden muoto; magnet-linkit ovat Webin kannalta eräs URN-osoit ...

Mallipohja

Mallipohja on valmis hahmotelma tekstitiedostolle tai muulle teokselle, jonka on tarkoitus nopeuttaa työskentelyä. Mallipohjassa on valmiina oletuksena olevat osat, joiden lisäksi mallipohjaa voidaan muokata halutuksi ja siihen voidaan lisätä osi ...

OID

OID -yksilöintitunnus on yleiskäyttöinen kansainvälisesti vain yhteen kohteeseen liitettävä numerosarja, joka yksilöi kyseisen kohteen yksiselitteisesti ISO/IEC 8824-1:2002 -standardin mukaisessa yksilöintijärjestelmässä. OID-tunnuksia voidaan kä ...

Ontologia (tietojenkäsittelytiede)

Ontologia on tietojenkäsittelytieteissä, erityisesti tietämykseen liittyvässä tutkimuksessa ja kehitystyössä, kuvaus tarkasteltavan sovellusalueen käsitteistä ja käsitteiden välisistä suhteista. Kun filosofinen ontologia on olemisen kategorioita ...

OpenDocument

OpenDocument -tiedostomuoto on avoin tiedostomuotostandardi, johon tallennetaan muokattavia toimistoasiakirjoja kuten teksti, taulukkolaskenta, kaavio ja esitysgrafiikka-asiakirjoja. Alun perin OpenOffice.orgia varten kehitetty tiedostomuoto peru ...

OWL

OWL on W3C:n standardoima tiedon kuvailukielien perhe, joka on suunniteltu käytettäväksi niin, että tietokoneohjelmat voisivat paitsi esittää niin myös tehdä päättelyä ja tulkintoja kuvaillusta tiedosta. OWL:a voi käyttää esimerkiksi kuvailemaan ...

Pysyvä tunniste

Pysyvä tunniste on verkkoympäristössä käytettävä tunniste, jolla voidaan tunnistaa digitaalinen teos. Pysyvä tunniste on elektroninen vastine perinteisille bibliografisille tunnuksille, kuten ISBN ja ISSN. Termin englanninkielinen vastine on pers ...

RDF

RDF on W3C:n standardoima malli tiedon vaihtoon sovellusten välillä erityisesti web-ympäristössä. Erityispiirteenä RDF mahdollistaa useisiin eri tietomalleihin pohjautuvan tiedon integroinnin sekä näiden tietomallien evoluution jo mallinnettua ti ...

Resource Description and Access

Resource Description and Access on kuvailusäännöstö, joka korvaa ISBD-kuvailusäännöt. Säännöissä pyritään huomioimaan digitaalinen toimintaympäristö ja sen erityisluonne verrattuna esimerkiksi perinteisiin, painettuihin teoksiin. Yhdysvaltain kon ...

Semanttinen Web

Semanttinen Web on verkon laajennus, joka perustuu World Wide Web Consortiumin standardeihin. W3C:n mukaan" semanttinen web tarjoaa yleisen kehysympäristön, joka mahdollistaa datan jakamisen ja uudelleenkäyttämisen yli sovellus-, yritys- ja yhtei ...

Tallennetuotanto

Tallennetuotanto on prosessi, jossa alkuperäisaineisto tai dokumentti kopioidaan mahdollisimman tarkasti alkuperäisen kaltaisena sen sisältämän informaation tallennusta ja jakelua varten. Kopioitua dokumenttia kutsutaan tallenteeksi. Tallenteet v ...

Tiedostopääte

Tiedostopääte on tietokoneessa tiedoston nimeen liittyvä mutta siitä pisteellä erotettu, useimmiten kolmikirjaiminen tunnusosa, jonka avulla erityyppiset tiedostot erottuvat toisistaan. Esimerkiksi.txt tiedostonimen lopussa osoittaa, että kyseess ...

Yleinen suomalainen ontologia

Yleinen suomalainen ontologia on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia. YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityises ...

Info Pohjola

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston ylläpitämä ja koordinoima neuvontapalvelu, joka on suunnattu yksityishenkilöille, jotka liikkuvat Pohjoismaiden välillä ja tarvitsevat tietoa ja opastusta. Palvelulla on haluttu helpottaa muuttoa t ...

Itsemurhien ehkäisykeskus

Itsemurhien ehkäisykeskus on keskus, joka tarjoaa tukea ja apua, kuten keskusteluapua, itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen, itsetuhoisuudesta kärsiville sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Keskus antaa myös koulutusta itsemurhavaaran ...

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu keskitetty neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Digi- ja väestötietoviraston tuottama palvelu auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen ta ...

Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus on valtakunnallinen toimija, joka vuodesta 2015 lähtien on kuulunut hallinnollisesti HUS:n sisällä HYKS Akuuttiin. Myrkytystietokeskus sijaitsee Helsingissä Meilahden sairaala-alueen vieressä, Tukholmankadun varrella. Keskus p ...

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotyön peruspalveluna tarkoittaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja huolenaiheissa, nuoren henkilökohtaista neuvontaa lähipalveluna palvelupisteissä sekä e ...

Peluuri

Peluuri on pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille suunnattu palvelukokonaisuus, joka muodostuu peliongelmiin keskittyvistä tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluista. Palvelut toimivat valtakunnallisesti ...

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on voittoa tuottamaton yhdistys, jonka päärahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Raiskauskriisikeskus antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneille. Kriisikeskus ylläpi ...

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystys on palvelu, jonka tarkoituksena on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita kaikille rikoksen uhreille. Rikosuhripäivystyksen tukipalveluissa tarjotaa ...

Seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskus Seri

Seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskus Seri on keskus, joka tarjoaa seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneelle ihmiselle Suomessa kaiken hänen tarvitsemansa avun ilmaiseksi yhdestä paikasta. Tukikeskus auttaa yli 16-vuotiaita seksuaalirikok ...

Tieto- ja tukipiste Tiltti

Tiltti on Suomen ensimmäinen pelihaittoihin keskittyvä tieto- ja tukipiste, joka toimii avoimena matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluna peliongelmissa. Toiminta on tarkoitettu ongelmallisesti pelaaville, heidän läheisilleen sekä pelihaitt ...

YritysEspoo

YritysEspoo tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluita sekä yrittäjyyttä suunnitteleville että toimiville yrityksille, mukaan lukien kasvu- ja startup-yritykset. Lisäksi asiakkaiden käytössä on laaja asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa erikoisosaamist ...

Tiedustelupalvelu

Tiedustelupalvelu tai tiedusteluvirasto on valtion laitos, joka kerää tietoja toisista maista henkilövakoilun, signaalitiedustelun ja salakielten avaamisen avulla. Tiedustelupalvelut tutustuvat myös julkisiin tietoihin ja harjoittavat monesti yht ...

DINA

Dirección de Inteligencia Nacional tai DINA oli Augusto Pinochetin hallituksen chileläinen salainen poliisi. DINA perustettiin marraskuussa 1973 ja se erotettiin armeijasta ja tehtiin itsenäiseksi yksiköksi kesäkuussa 1974. DINA mahdollisti Augus ...

EU INTCEN

EU INTCEN on Brysselissä sijaitseva Euroopan unionin tiedusteluvirasto, jonka tehtäviin kuuluu analysoida EU:n jäsenmaiden tiedustelupalveluiden tuottamaa vakoiluaineistoa. EU INTCEN toimii Euroopan ulkosuhdehallinnon ja unionin ulkoasioiden ja t ...

Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt on Ruotsin puolustusministeriön alainen siviiliorganisaatio, joka suorittaa signaalitiedustelua. FRA:n päämaja on Lovön saarella Ekerössä. Sen budjetti oli vuonna 2008 562 miljoonaa kruunua ja sillä oli 650 työntekijää. 18 ...

Informationsbyrån

Informationsbyrån eli IB oli Ruotsin sotilastiedustelun vuonna 1965 perustama salainen tiedustelupalvelu, joka hoiti osittain samankaltaisia tiedustelutehtäviä kuin valtiollinen poliisi, Säkerhetspoliskin. Tilanne oli siis suurin piirtein samanka ...

ISI

ISI on merkittävin Pakistanin tiedustelupalveluista. Muita Pakistaniin tiedusteluun kuuluvia osastoja ovat sisäministeriön tiedustelupalvelu IB ja armeijan tiedustelupalvelu MI. ISI perustettiin 1948 Intian ja Pakistanin vuonna 1947 käymän sodan ...

Kaitsepolitseiamet

Viron suojelupoliisi eli Kaitsepolitseiamet on Viron tiedustelupoliisiorganisaatio, joka suojelee Viron perustuslain mukaisen valtiojärjestyksen säilymistä ja harjoittaa vastavakoilua. Sen vastuulle kuuluu suojelu parlamentaarista demokratiaa vaa ...

KGB (Valko-Venäjä)

Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, KGB eli Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitea, Камітэ́т дзяржа́ўнай бя́сьпекі, Kamitet dziaržaŭnaj biaśpieki) on Valko-Venäjän valtion turvallisuuspalvelu. Se perustettiin maahan Neuvostoliiton romahtamis ...

Luettelo tiedustelupalveluista

Naval Security Group NSG Defense Intelligence Agency DIA United States Secret Service salainen palvelu Air Intelligence Agency AIA Office of Naval Intelligence ONI Department of Homeland Security DHS National Imagery and Mapping Agency NIMA Natio ...

Millî Istihbarat Teskilatı

Tiedustelupalvelun tarve juontaa ottomaaniajan lopulle, ja vuonna 1913 perustettiin Erikoispalvelu Teskilat-i Mahsusa, joka toimi ensimmäisen maailmanodan aikana sekä sotilaallisissa että puolisotilaallisissa tehtävissä. Organisaatio lakkautettii ...

Mukhabarat

Jihaz al-Mukhabarat al-Amma eli lyhyemmin Mukhabarat oli Irakin tiedustelupalvelu Irakin sotaan saakka. Termi tarkoittaa arabiaksi yleensäkin tiedustelua. Mukhabarat on yleisnimitys arabimaiden turvallisuuspoliiseille. Samalla nimellä toimivat ti ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →