ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42

Väkivaltakoneisto

Väkivaltakoneistolla tarkoitetaan useimmiten perinteisessä valtio-opillisessa tutkimuksessa valtion järjestyksellisiä tehtäviä hoitavia organisaatioita: poliisia, oikeuslaitosta, vankiloita ja armeijaa. Väkivaltakoneisto valvoo valtion lakien nou ...

WZB

WZB on saksalainen yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Laitos tekee perustutkimusta, jonka painopiste on globalisoituvan maailman ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ongelmissa. WZB:ssä on noin 160 eri alojen tutkijaa. WZB perustettiin vuonna 19 ...

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi tai yhteiskuntatiede on peruskoulun ja lukion oppiaine, jonka tarkoituksena on avartaa oppilaiden näkemystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti ja aktiivisesti yhteiskunnassa.

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on ympäristökysymysten tarkastelua yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Keskeinen viesti on, että ihmisen kulttuuri ja luonto ovat aina kietoutuneet toisiinsa. Tämä johtaa kulttuuri- ja yhteiskun ...

Yhteiskuntatieteiden filosofia

Yhteiskuntatieteiden filosofia on filosofian osa-alue. Se tutkii yhteiskuntatieteisiin liittyviä filosofisia kysymyksiä, kuten ihmisten järjestäytymisen myötä syntyneitä rakenteita ja suhteita.

Yhteiskuntatieteiden standardimalli

Yhteiskuntatieteiden standardimalli on niin sanotun Santa Barbaran koulukunnan evoluutiopsykologien esittämä nimitys teoreettiselle paradigmalle, jonka he väittävät olevan perusta suurimmalle osalle yhteiskuntatieteistä. John Tooby ja Leda Cosmid ...

Luonnonsurma

Luonnonsurmalla tarkoitetaan ekosysteemien laajamittaista heikennystä ja tuhoamista. Luonnonsurma on kansainvälisen ympäristöoikeuden käsite, mutta sitä ei toistaiseksi ole hyväksytty kansainvälisesti tunnustetuksi rikokseksi. Luonnonsurman saami ...

Ympäristö

Ympäristöllä tarkoitetaan luonnonympäristön, rakennetun ympäristön ja sosiaalisen ympäristön muodostamaa kokonaisuutta. Usein ensimmäisenä ihmiselle tulee sanasta ympäristö mieleen luonto eli ekologinen ympäristö. Ympäristö on kuitenkin laajempi ...

Ekologinen modernisaatio

Ekologinen modernisaatio on käsite, jonka politiikan tutkija Martin Jänicke on määritellyt poliittiseksi toimintatavaksi, jonka avulla pyritään hakemaan teknisiä, taloudellisia, yhteiskunnallisia ja älyllisiä ratkaisuja ympäristöongelmiin. Sen ta ...

Ekotehokkuus

Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän tavaroita ja palveluja samalla kun tuotetaan vähemmän päästöjä ja saasteita. Ekotehokas tuotanto on näin ympäristöä vähemmän kuluttavaa tuotantoa. Ekotehokkuuteen kuuluvat seuraavat osa-alueet: M ...

Elämänlaatu

Elämänlaadulla tarkoitetaan sitä, millainen ihmisen elämä on / millaiseksi hän sen kokee. Aiemmin käsite elämänlaatu on merkinnyt elämäntapaa, elintapoja. Nykyisin termillä yleensä tarkoitetaan "elämisen, elinolojen laatua henkisin arvoin mitattu ...

Geodiversiteetti

Geodiversiteetti eli geologinen monimuotoisuus koostuu kallio- ja maaperästä sekä geologisten prosessien ja pinnanmuotojen vaihtelusta yhdessä ilmastotekijöiden kanssa. Se on osa luonnon monimuotoisuutta yhdessä biologisen monimuotoisuuden eli bi ...

Luonnonympäristö

Luonnonympäristö eli ekologinen ympäristö on bioottisesta eli elollisesta sekä abioottisesta eli elottomasta luonnosta koostuva ympäristö. Se voidaan määritellä myös luonnontilaiseksi alueeksi maan pinnalla, vesissä tai niiden läheisyydessä maan ...

Metsitys

Metsitys eli metsittäminen tarkoittaa metsän perustamista alueelle jossa metsää ei ole kasvanut, kuten aavikolle, pellolle tai suolle. Metsä tehdään yleensä istuttamalla puita.

MIPS-luku

MIPS on ekotehokkuuden mittayksikkö, joka kertoo kuinka paljon luonnonvaroja tarvitaan yhden palveluyksikön tuottamiseen. Kirjainyhdistelmä tulee englannin kielen sanoista M aterial i nput p er unit of s ervice, eli materiaalipanos tuotettua palv ...

Päästö

Päästö eli emissio tarkoittaa ympäristölainsäädännössä ihmistoiminnan aiheuttamaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta alkukohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaa ...

Turhake

Turhake on turha ja tarpeeton tavara tai laite. Sanaa käytetään leikkimielisesti ja arvostelevasti tavarasta, joka ei ole kovin hyödyllinen tai käytännöllinen. Turhake on täten hyödykkeen vastakohta. Vuodesta 2000 alkaen Suomen Luonto -lehti on v ...

Ympäristöhistoria

Ympäristöhistoria on tutkimusta ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta aikojen saatossa. Perinteisestä historiankirjoituksesta poiketen ympäristöhistoria painottaa luonnon olosuhteiden aktiivista roolia ihmisen historiassa. Ympäristöhistorioitsija ...

Ympäristönhoito

Ympäristönhoito on laaja ammattiala, jonka edustajien tehtävänä on hoitaa luonnon-, viher- ja ulkoiluympäristöjä sekä ehkäistä ympäristöongelmien syntymistä. Ympäristönhoitajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi metsien luonnonhoito sekä metsien ja s ...

Ympäristörikos

Ympäristörikos on rikos, jossa elinympäristö kärsii. Ympäristörikokset voidaan jakaa karkeasti kahtia sen mukaan, vahingoitetaanko niissä yksittäisiä eliöitä vai elinympäristöä. Ympäristörikoksista on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jonka sisäl ...

Ympäristösosiologia

Ympäristösosiologia on tieteenala, jonka mukaan ympäristökysymysten ratkaiseminen edellyttää yhteiskunnallisten riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteiden tunnistamista.

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätös on tilinpäätökseen sisältyvä yrityksen, kunnan ja kuntayhtymän tai muun yhteisön ympäristöasioita ja ympäristönsuojelutoimenpiteitä koskeva raportti tilikaudelta. Ympäristötilinpäätökseen kuuluvat myös laskelmat ympäristönsuo ...

Ympäristöystävällinen

Ympäristöystävällisiksi kutsutaan tavaroita, palveluita ja lakeja sekä käytäntöjä, joiden haitallisia vaikutuksia ympäristölle väitetään vähäisiksi. Kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi ympäristöystävälliset tavarat on yleensä merkitty ympäristö ...

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on ratkaista, lievittää ja ennaltaehkäistä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun yleisten tavoitteiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kes ...

Aiheuttajaperiaate

Aiheuttajaperiaate eli aiheuttamisperiaate on ympäristönsuojelussa käytetty lähtökohta, jonka mukaan ympäristöhaittoja aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa ensisijaisesti kustannuksista, jotka aiheutuvat haittojen estämisestä tai vähentämises ...

BEP-periaate

BEP-periaate on ympäristöoikeudellinen vaatimus käyttää ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Kansainvälisesti tunnustettu periaate liittyy teknologian valitsemiseen teollisuudessa. Monissa valtioissa periaatteesta on säädetty laissa, esimerkiks ...

Biohajoava materiaali

Biohajoavaa materiaalia on sanan laajassa merkityksessä kaikki, joka hajoaa kohtuullisessa ajassa bakteerien entsyymitoiminnan tai hydrolyyttisen hajoamisen seurauksena. Tässä merkityksessä sana kattaa kaiken orgaanisen aineksen. Usein biohajoava ...

Lester Brown

Lester R. Brown on yhdysvaltalainen ympäristöasiantuntija. Hän johtaa perustamaansa Earth Policy –instituuttia. Vuonna 1974 hän perusti Washington D.C:ssä Yhdysvalloissa toimivan sitoutumattoman tutkimusorganisaation, Worldwatch -instituutin, jok ...

Department of Conservation

Department of Conservation, maoriksi Te Papa Atawhai, on vuonna 1987 perustettu uusiseelantilainen julkinen laitos, joka vastaa Uuden-Seelannin ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä historiallisen perinnön vaalimisesta. Laitoksen toimintakuva on ...

Eettiset elämäntavat

Eettiset elämäntavat tarkoittavat käytäntöön vietyä elämänkatsomusta tehdä päätöksiä arjessa, jotka ottavat huomioon erilaiset eettiset ja moraaliset arvot, erityisesti koskien kuluttamista, kestävyyttä, ekologisuutta ja eläinten hyvinvointia. Es ...

Ekoenergia

Ekoenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton ja 34 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön ylläpitämä ympäristömerkki energialle. Se on ainoa energian ympäristömerkki Suomessa. Merkki on voittoa tavoittelematon.

Ekofasismi

Ekofasismi on radikaali luonnonsuojeluaate, jonka mukaan elämää tulisi suojella totalitaristisen hallinnon keinoin, joilla kansalaisia kontrolloidaan erittäin tiukasti. Aatteen nimitys viittaa fasismiin, ja jotkin ryhmät ovat avoimesti käyttäneet ...

Ekofeminismi

Ekofeminismi on 1970-luvulla syntynyt feminismin haara, filosofinen ja yhteiskunnallinen liike, joka pyrkii yhdistämään ympäristötietoisuuden ja feminismin. Ekofeministien mukaan naisten alistamisen ja luonnon tuhoamisen välillä on merkittävä yht ...

Ekokompassi

Ekokompassi on pk-yrityksille ja tapahtumille soveltuva kevennetty ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi on kehitetty helpottamaan yritysten sekä tapahtuminen ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristöjohtamista. Toiminnan tavoitteena on parantaa ympär ...

Ekologinen jalanjälki

Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Käsitteen kehittivät Mathis Wackernagel ja Willia ...

Ekomodernismi

Ekomodernismi on ympäristöliike, joka pyrkii parantamaan ympäristön hyvinvointia samalla, kun lisätään mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnille. Ekomodernismin perusajatus on, että samalla kun kaikille maailman ihmisille on annettava mahdollisuus ...

Ekoterrorismi

Ekoterrorismi eli ympäristöterrorismi tarkoittaa ympäristönsuojelun nimissä ihmisille ja/tai omaisuudelle tehtävää vahinkoa. Yhdysvaltain keskusrikospoliisi määrittelee termin ". ympäristöorientoituneen, kansallisen tason ryhmän käyttämä tai uhka ...

Ekovelkapäivä

Ekovelkapäivä käytetään) on laskennallinen vuodenpäivä, jolloin ihmiskunnan kulutus ylittää Maan ekosysteemin vuotuisen kestävän biologisen tuotannon. Ekovelkapäivän laskee Global Footprint Network ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen ja Maan bioka ...

Energiansäästöviikko

Energiansäästöviikko on Motivan valtakunnallinen vuosittain järjestettävä kampanja, jolla pyritään edistämään energiansäästöön ja kestävään kulutukseen liittyviä tekoja. Sitä on vietetty vuodesta 1996 asti. Energiansäästöviikko on avoin kaikille ...

Ilmanlaatuindeksi

Ilmanlaatuindeksi on tietyn alueen ilmanlaatua kuvaava indeksi, jota käytetään ilmanlaadusta tiedotettaessa. Ilmanlaatuindeksin laskennassa otetaan huomioon rikkidioksidin, typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, otsonin, hiili ...

Ilmansuojelu

Ilmansuojelu on toimintaa ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitallisia päästöjä ilmaan aiheutuu ennen muuta polttoprosesseista. Ilmansuojeluun lasketaan nykyisin kuuluvaksi myös ilmastopolitiikka eli ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Itämerihaaste

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit tekivät yhteisen aloitteen Itämeren suojelemiseksi ja käynnistivät Itämerihaasteen, jonka tavoite on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Helsingi ...

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaissa käytettävä virallinen ympäristömerkki, joka kertoo sillä merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan sille suunniteltuja ympäristökriteereitä. Joutsenmerkki myönnetään sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka ova ...

Jätteiden synnyn ehkäisy

Jätteiden synnyn ehkäisy on toimintaa, jossa huolehditaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätt ...

Kansainvälinen autoton päivä

Kansainvälinen autoton päivä on 22. syyskuuta vietettävä kansainvälinen vuosipäivä. Päivä syntyi Euroopassa 1990-luvulla järjestetyistä tempauksista, joissa kiinnitettiin huomiota kasvavan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ja joukkoliikenteen keh ...

Kestävä kehitys alueittain ja maittain

Luettelo kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista alueittain ja maittain. Usein kestävään kehitykseen luetaan kuuluviksi myös tasapainoinen sosiaalinen kehitys ja ihmisoikeudet, katso ihmisoikeudet alueittain ja maittain.

Let’s do it!

Let’s do it! on kansainvälinen siivoustalkooliike. Se sai alkunsa vuonna 2008 Virossa järjestetystä Teeme ära! -tempauksesta, jossa 50 000 virolaista siivosi talkoovoimin yhden päivän aikana 10 000 tonnia roskaa ja jätettä julkisista paikoista. V ...

Lihantuotannon ympäristövaikutukset

Lihantuotannon ympäristövaikutukset vaihtelevat eri puolilla maailmaa maataloudessa käytettyjen toimintatapojen vuoksi. Kaikilla maatalouskäytännöillä on havaittu olevan erilaisia ympäristövaikutuksia. Lihantuotannossa käytetyt fossiiliset poltto ...

Luomupiiri

Luomupiiri eli ruokapiiri tai luomuruokapiiri on yhteisö eli ryhmä ihmisiä, joka tilaa luomutuotteita tai muutoin eettisiä tuotteita suoraan maanviljelijöiltä tai jalostajilta välttäen ylimääräisiä välikäsiä. Luomupiiri ei ole kuitenkaan ainoasta ...

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut ovat monihyötyisiä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon ja ekosysteemipalveluihin. Ne tähtäävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin kokonaisratkaisuihin ja tulevaisuuden ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →