ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 390

Aikasarja-analyysi

Aikasarja-analyysi on tilastotieteen osa-alue. Aikasarja on tilastollista dataa, jossa havainnot ovat tyypillisesti mitattuna perättäisinä ajankohtina. Aikasarjoista voidaan tehdä päätelmiä aineiston taustalla vaikuttavista ilmiöistä, tai laatia ...

Asetelmakerroin

Asetelmakerroin mittaa otanta-asetelman tilastollista tehokkuutta suhteessa yksinkertaiseen satunnaisotantaan. Se määritellään seuraavasti: d e f t ^ = v ^ t ^ v ^ S R S t ^ {\displaystyle deff{\hat {t}}={\frac, missä todellinen otoskoko on jaett ...

Beta-jakauma

Beta-jakauma eli β − {\displaystyle \beta -} jakauma on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma, jota käytetään bayesilaisessa todennäköisyyslaskennassa. Koska Beta-jakaumaa voi parametrisoi ...

Biometria (tilastotiede)

Biometria on tilastotieteen ala, joka on keskittynyt biologisten alojen aineistojen analysointiin. Biometria kattaa biologisten kokeiden suunnittelun, aineiston keräämisen ja analysoinnin sekä tulosten tulkinnan. Varsinkin lääketieteessä biometri ...

Elinaika-analyysi

Elinaika-analyysi on tilastotieteen osa-alue, joka tarkastelee havaintoyksikköjen siirtymistä tilasta toiseen ajan kuluessa. Se on saanut nimensä biologian sovelluksista, joissa mallinnetaan elinajan pituutta ja kuoleman hetkeä. Tekniikassa käyte ...

Energiatase

Energiatase kuvaa primäärienergian muuntumista loppukulutukseksi. Taseessa erotellaan primäärienergian hankinta, varastomuutokset, energian tuotanto ja muunto, energian loppukulutus ja raaka-ainekäyttö.

Estimaattori

Estimaattori on tilastotieteessä ja ekonometriassa sääntö, jolla tilastollisesta aineistosta muodostetaan estimaatti eli arvio jollekin populaatioparametrille, eli luvulle, joka jollain tavalla kuvaa tutkittua populaatiota. Esimerkiksi populaatio ...

Estimointi

Estimoinnilla tarkoitetaan, että etsitään parasta arviota perusjoukon parametrin oikealle arvolle otokseen perustuen. Estimaattorilla tarkoitetaan estimoinnissa käytettävää otossuuretta. Estimaatti taas on havaintoaineistosta laskettava estimaatt ...

Faktorianalyysi

Faktorianalyysi on tilastollinen menetelmä, jonka avulla voidaan kuvata tietyssä muuttujajoukossa esiintyvää varianssia pienemmän muuttujajoukon avulla. Tarkoituksena on löytää ja tulkita havaittavissa olevaa muuttujajoukkoa kuvaavat ei-havaittav ...

Fisherin tarkka testi

Tilastotieteessä Fisherin tarkka testi mittaa, onko kahdesta populaatiosta mitatut dikotomisen muuttujan arvojen suhteelliset osuudet samat molemmissa populaatioissa. Testi vaatii paljon laskentaa, joten suurille aineistoille käytetään mieluummin ...

Hajontaluku

Hajontaluku on tilastotieteessä todennäköisyysjakauman hajonnan eli sen satunnaismuuttujan vaihtelun mitta. Yleisimpiä hajontalukuja ovat keskihajonta, varianssi, otoskeskihajonta, otosvarianssi, kvantiili ja variaatiokerroin. Hajontaluvut ovat k ...

Heteroskedastisuus

Heteroskedastisuutta esiintyy satunnaismuuttujassa silloin, kun sarjan varianssi ei ole vakioinen. Jos aikasarja ei ole heteroskedastinen, se on homoskedastinen. Homoskedastisuusoletus tarkoittaa vakiovarianssi-oletusta. Lineaarisessa regressiote ...

Järjestys

Järjestys on järjestelmän tilaa kuvaava ominaisuus. Järjestys on sitä suurempi, mitä vähemmän informaatiota tarvitaan kohteen rakenteen ja sen osasten järjestyksen kuvaamiseen. Vastaavasti epäjärjestys on sitä, että kohteen kuvaamiseen tarvitaan ...

Järjestysasteikko

Järjestysasteikko eli ordinaaliasteikko on mitta-asteikko, joka mittaa ilmiötä siten, että alkiot voidaan ryhmitellä yhden tai useamman ominaisuutensa perusteella jatkumolle järjestykseen ominaisuuden voimakkuuden perusteella. Tässä mielessä ordi ...

Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin

Kendallin järjestyskorrelaatiokerroin, eli Kendallin tau on ei-parametrinen tilastollinen tunnusluku kahden järjestysasteikollisen suureen välisen korrelaation mittaamiseen. Testin kehitti Maurice Kendall, vuonna 1938.

Keskiluku

Keskiluku on tunnusluku, joka kuvaa aineiston keskikohtaa. Keskikohdan kuvaamiseen ei ole yksiselitteistä menetelmää, ja paras tunnusluku vaihtelee tilanteen mukaan. Yleisimmin käytettyjä keskilukuja ovat: Aritmeettinen keskiarvo on havaintojen s ...

Keskivirhe

Keskivirhe tarkoittaa tilastotieteessä keskimääräistä virhettä ja sitä voidaan käyttää mittaamaan tiettyä todennäköisyyttä vastaavaa luottamusväliä. Keskivirhe voidaan laskea kaavasta missä S {\displaystyle S} on keskivirhe, s {\displaystyle s} o ...

Kohortti (tutkimusaineisto)

Kohortti on joukko ihmisiä, jotka on valittu tilastolliseen tutkimukseen jonkin yhteisen piirteen perusteella. Kohortin kokoonpano on kiinteä. Tämä tarkoittaa, että jäsenet eivät vaihdu lainkaan sisäänpääsyjakson mentyä ohi. Epidemiologiassa koho ...

Logistinen regressio

Logistinen regressio on tilastollinen malli, joka on erityistyyppi tavanomaisesta regressiomallista. Logistisessa regressiomallissa selitettävä muuttuja on dikotominen eli kaksiluokkainen muuttuja. Selitettävä muuttuja saa arvon 0 tai 1 siten, et ...

Luokitteluasteikko

Luokitteluasteikko eli nominaaliasteikko on mitta-asteikko, joka mittaa ilmiötä siten, että alkiot voidaan ryhmitellä yhden tai useamman ominaisuutensa perusteella osajoukkoihin. Esimerkiksi lämpötilan mukaan kylmään ja kuumaan, sukupuolen perust ...

Luottamusväli

Luottamusväli on tilastotieteen käsite, joka kuvaa estimaattia välille, jolla populaation generoivan mallin parametri sijaitsee. Luottamusväliä käytetään määrittämään estimaatin luotettavuutta. Se on yksinkertaisesti havaittu väli, joka vaihtelee ...

Markovin piilomalli

Markovin piilomalli on tilastollinen malli, jossa taustalla systeemi oletetaan olevan Markovin prosessi, jonka parametreja ei tunneta. Markovin piilomallissa ei havaita tiloja eikä siirtymiä niiden välillä. Mallissa pyritään päättelemään piilossa ...

McNemarin testi

McNemarin testi on 2x2-taululle tehtävä tilastollinen testi. Siinä on annettu otos, josta on mitattu dikotominen eli binäärinen ominaisuus. Mittaus on tehty sekä ennen että jälkeen käsittelyn. McNemarin testillä voidaan selvittää, onko käsittely ...

Mediaani

Mediaani kuuluu tilastollisessa matematiikassa käytettyihin keskilukuihin. Mediaanin tunnus on Md. Mediaani on järjestetyn joukon keskimmäinen alkio. Joukon alkiot, tai tilastotieteellisessä kielenkäytössä havainnot, on mitattava vähintään ordina ...

Metropolisin ja Hastingsin algoritmi

Metropolisin ja Hastingsin algoritmi on Markovin ketjuun perustuva Monte Carlo -algoritmi. Se on näytteistysalgoritmi, eli sen avulla voidaan generoida likimäärin tietyn todennäköisyysjakauman mukaisesti jakautunut luku- tai vektorijoukko. Genero ...

Mitta-asteikko

Tilastotieteessä mitta-asteikolla tarkoitetaan sitä, millaisia vertailuja ja laskutoimituksia tilastoaineistolle voidaan tehdä. Havaintojen mitta-asteikko määrää ne tilastolliset välineet, joita analyysissä voidaan käyttää. Yleensä käytetään nelj ...

Moni-imputointi

Moni-imputointi on menetelmä, jonka avulla voidaan paikata puuttuvaa tietoa. Tiedon puuttuminen on suhteellisen yleistä, koska esimerkiksi kyselytutkimuksissa vastauksia ei saada jokaiselta otoksen tilastoyksiköltä tai kaikki vastanneet eivät vas ...

Moodi (tilastotiede)

Moodi eli tyyppiarvo on havaintoaineiston useimmin esiintyvä arvo tai luokitellun aineiston luokkakeskus, jolla on suurin frekvenssi eli esiintymistiheys. Moodi on aritmeettisen keskiarvon ja mediaanin ohella keskiluku, jolla ilmaistaan tietoa sa ...

Neliöllinen keskiarvo

Neliöllinen keskiarvo on eräs lukujoukkoa tai jakaumaa kuvaavista matemaattisista keskiluvuista. Termi RMS liittyy läheisesti standardipoikkeamaan, ja muun muassa sähkötekniikassa RMS-keskiarvostamalla lasketaan vaihtojännitteen tehollisarvo. Nel ...

Odds ratio

Odds ratio on tilastollinen luku, joka kertoo, kuinka tyypillisesti kaksi tekijää esiintyvät yhdessä. Odds ratiota käytetään erityisesti epidemiologiassa kuvaamaan, kuinka voimakkaasti riskitekijälle altistuminen on yhteydessä sairastumiseen. Odd ...

Otanta

Otanta on tilastotieteen osa-alue, joka tarkastelee kuinka havaintoyksiköt kannattaa poimia perusjoukosta. Tavoitteena on kerätä aineisto mahdollisimman tehokkaasti tilastollisen päättelyn kannalta. Otantatutkimus on osajoukon eli otoksen poimimi ...

Otoshajonta

Otoshajonta eli otoskeskihajonta s {\displaystyle s} on otosvarianssi n s 2 {\displaystyle s^{2}} neliöjuuri, missä s 2 = ∑ i = 1 n x i − x ¯ 2 n − 1 {\displaystyle s^{2}=\sum _{i=1}^{n}{\frac {x_{i}-{\overline {x}}^{2}}{n-1}}\,\,\,\,{\ }} ja x ¯ ...

Pistemääräfunktio

Matemaattisessa tilastotieteessä pistemääräfunktioksi kutsutaan uskottavuusfunktion L {\displaystyle L} logaritmin derivaattaa. Pistemääräfunktio ilmaisee uskottavuusfunktion riippuvuutta parametrista θ {\displaystyle \theta }. Ratkaisemalla pist ...

Pisteprosessi

Pisteprosessi on matemaattinen malli, jossa käsiteltävä ilmiö muodostuu pisteittäisistä havainnoista, esimerkiksi maastossa olevien puulajien sijainneista. Pisteprosessien avulla yritetään oppia systeemin tilajärjestyksestä käyttämällä yksittäist ...

Poikkileikkausaineisto

Poikkileikkausaineisto on yleisin aineistotyyppi yhteiskuntatieteissä. Aineisto muodostaa poikkileikkauksen, kun siinä on satunnaisotannalla poimituista yksiköstä vain yksi mittaus. Esimerkiksi kyselytutkimuksesta saadaan tyypillisesti poikkileik ...

Puuttuva tieto

Puuttuvalla tiedolla tarkoitetaan tilastotieteessä sellaisia käytettävissä olevien muuttujien arvoja, joita ei ole saatu mitattua yhdeltä tai useammalta tilastoyksiköltä. Puuttuvaa tietoa on lähes jokaisessa aineistossa ja sillä voi olla hyvin su ...

Päätäntäarvo

Päätäntäarvo on tapa mitata informaation arvoa. Päätäntäarvo määritellään pienimpänä rahakorvauksena, joka tarvittaisiin, jotta päätöksentekijä suostuisi toimimaan informaation saannin jälkeen samoin kuin hän olisi toiminut ennen informaation saa ...

Ripleyn K-funktio

Ripleyn K-funktio on spatiaalisten tilastotieteen menetelmä, jolla voidaan analysoida pisteprosesseja. Datan tulee olla kaksiulotteista. Kyseessä on monipuolinen menetelmä, jota voidaan käyttää eri mittakaavoissa ja sen avulla voidaan tutkia vetä ...

SAS (ohjelmisto)

SAS on SAS Institute Inc.:n kehittämä ohjelmisto tilastolliseen analyysiin. Alkuperäisen SAS-ohjelmiston toiminnallisuudet liittyivät tilastolliseen analyysiin, mutta nykyisellään voidaan puhua pikemminkin SAS-alustasta ja SAS-ratkaisuista, joide ...

Satunnaisotanta

Satunnaisotanta tarkoittaa, että otos on kerätty jollakin satunnaisuuteen perustuvalla menetelmällä. Jokainen alkio poimitaan populaatiosta riippumatta muiden alkioiden poiminnasta. Satunnaisotanta on tärkeää, koska sen ansiosta saatuja tuloksia ...

Satunnaisvaihtelu

Satunnaisvaihtelulla tarkoitetaan jonkin mitattavissa olevan ilmiön täysin ennustamatonta vaihtelua, joka esiintyy mitattaessa samaa asiaa useamman kerran peräkkäin. Riittävän tarkan arvon saamiseksi mittaus on toistettava riittävän monta kertaa. ...

Spatiaalinen autokorrelaatio

Spatiaalinen autokorrelaatio on tilastotieteessä ja todennäköisyyslaskennassa stokastisissa prosesseissa eräs autokorrelaation muoto. Kun prosessin satunnaismuuttujat indeksoidaan avaruuden pisteillä, saadaan satunnaiskenttä, jossa satunnaismuutt ...

Spatiaalinen tilastotiede

Spatiaalinen tilastotiede on tilastotieteen osa-alue, jossa aineiston kukin havainto on sidottu määrättyyn paikkaan. Alueellistettujen muuttujien teoriassa kaikki ympäristön luonnolliset ominaisuudet ajatellaan syntyneen kuhunkin pisteeseen ympär ...

Suhdeasteikko

Suhdeasteikko eli relatiiviasteikko on mitta-asteikkotyyppi, joka mittaa ilmiöitä siten, että alkiot voidaan ryhmitellä valitun ominaisuutensa perusteella jatkumolle järjestykseen ominaisuuden voimakkuuden perusteella siten, että tiedetään tarkka ...

Suurimman uskottavuuden estimointi

Suurimman uskottavuuden estimointi on tilastotieteellinen menetelmä, jota käytetään tilastollisen mallin parametrien estimointiin. Suurimman uskottavuuden menetelmä maksimoi uskottavuusfunktion mallin parametrien suhteen.

Systemaattinen otanta

Systemaattinen otanta tarkoittaa tasavälistä otantaa. Otokseen poimitaan joka k:s havainto, missä k tarkoittaa poimintaväliä. Oltava varmoja ettei populaatio ole jollain tavalla systemaattisessa järjestyksessä.

Tasajakauma

Tasajakauma eli tasainen jakauma on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma, jossa jokainen perusjoukon eli määrittelyjoukon arvo esiintyy yhtä todennäköisesti. Tasajakaumaa merkitään usein ...

Tehokas otoskoko

Tehokas otoskoko on tunnusluku otanta-aineistojen analyysissä. Se ilmaisee sellaisen yksinkertaisella satunnaisotannalla toteutetun otannan otoskoon, jolla saadaan sama estimointitarkkuus kuin jollakin käytetyllä ryväsotanta-asetelman mukaisella, ...

Tilasto

Tietoa Wikipedian käytöstä, katso Wikipedia:Tilastot Tilasto on taulukkoina tai graafisesti esitetty lukumäärä- ja mittalukutietojen erityisesti valittu kokoelma, jossa tiedot ovat järjestettyinä tavallisesti ajan tai vakiintuneen aluejaon mukaan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →