ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 388

Kiilto

Kiilto on pinnan optinen ominaisuus, joka kuvaa pintaan osuvan valon fysikaalista käyttäytymistä heijastumisessa. Kyse on siis pinnan valonheijastusominaisuudesta. Kiiltoon vaikuttavia tekijöitä ovat: heijastuskerroin, valon tulokulma ja pinnan t ...

Kollimaattori

Kollimaattori on eräissä optisissa laitteissa käytettävä korjauslaite tai -järjestelmä. Tykistön terminologiassa kollimaattori on kenttätykkien suuntaukseen käytettävä optinen laite, joka asetetaan paikoilleen tykin perussuuntaan asettamisen jälk ...

Koma

Koma on pyrstötähden eli komeetan ympärillä oleva ohut kaasuhuntu, joka muodostuu ytimen irtautuneesta aineksesta. Lähellä Aurinkoa koma saattaa kasvaa jopa itse pyrstötähteä suuremmaksi. Komaksi sanotaan myös kaukoputkissa käytettävissä linsseis ...

Kuva

Kuva on näköaistin tai tuntoaistin avulla havaittava kaksi- tai kolmiulotteinen esitys. Sen havaitsemiseen käytetään silmiä, joiden kautta kuvan sisältämä visuaalinen informaatio välittyy aivoihin, jossa katsoja tulkitsee sen itselleen ymmärrettä ...

Lasersytytys

Lasersytytys on vaihtoehtoinen tapa sytyttää polttoaineen ja ilman puristettu seos. Menetelmä perustuu laseriin, joka tuottaa palotilaan lyhyitä mutta tehokkaita valopulsseja sytytettävän polttoaineseoksen paineesta tai tiheydestä riippumatta. Ta ...

Luminanssi

Luminanssi on fotometrian suure, joka kuvaa pinnalta lähtevää valon voimakkuutta eli "pinnan kirkkautta". Luminanssi kertoo valovoiman tarkastelusuunnassa pinta-alaa kohti. Luminanssin SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on kandelaa per neliöme ...

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on aineen ominaisuus, joka kuvaa valon etenemistä aineen läpi ilman merkittävää sirontaa, niin että takana olevat esineet näkyvät selvästi. Läpinäkyvän aineen rajapinnalla osa valosta heijastuu, osa valosta menee läpi. Läpimenevä val ...

Monokromaattinen säteily

Monokromaattinen sähkömagneettinen säteily on säteilyä, joka sisältää vain yhtä aallonpituutta, esimerkiksi monokromaattinen valo sisältää vain yhtä aallonpituutta. Siten sen taajuusjakauma eli spektri on kapea. Väriaistin kannalta monokromaattin ...

Newtonin renkaat

Newtonin renkaat ovat kehämäisiä kuvioita, jotka muodostuvat tasaisen ja lievästi kuperan lasilevyn kosketuspinnalle, kun levyt painetaan yhteen. Ne voidaan havaita sekä lasipinnoista heijastuneessa sekä niiden läpi kulkeneessa valossa, mutta hei ...

Näkymättömyys

Näkymättömyys on esineen ominaisuus, joka estää sen erottumisen taustasta. Yleensä näkymättömyydellä tarkoitetaan näönvaraisten havaintojen mahdottomuutta, mutta varsinkin sotilasteknologiassa tarkastellaan näkyvyyttä muillakin aallonpituuksilla ...

Ohutkalvo-optiikka

Ohutkalvo-optiikka on tekniikka, jota tarvitaan useimmissa optisissa laitteissa. Valon kulkiessa linssin tai lasilevyn läpi osa valosta heijastuu esineen kummaltakin pinnalta. Tämä heijastunut valo vähentää valonläpäisyä, mutta yleensä vielä pahe ...

Optinen aktiivisuus

Optinen aktiivisuus on eräiden aineiden ominaisuus, joka saa aikaan, että niiden läpi kulkevan polarisoituneen valon värähtely­taso kiertyy joko oikealle tai vasemmalle. Optisesti aktiivisia ovat yleensä sellaiset orgaaniset yhdisteet, joiden mol ...

Optinen kierto

Optinen kierto on optinen vastine akustiselle kierrolle. Kierto tapahtuu, kun on olemassa silmukka esimerkiksi videokameran ja television tai videomonitorin välillä. Yksinkertainen esimerkki optisesta kierrosta on kahden peilin välillä heijastuva ...

Optinen laitos

Optinen Laitos, lyhenne OptL, oli Suomen puolustusvoimiin kuulunut laitos, jonka toimialaan kuuluivat optisten laitteiden korjaus, kunnossapito ja valmistus. laitos valmisti sinkojen tähtäimiä ja linssejä, korjasi kiikareita, etäisyysmittareita, ...

Optinen paksuus

Optinen paksuus kuvaa esimerkiksi sumun, pilven, pölypilven tai muun väliaineen läpinäkymättömyyttä. Mitä suurempi väliaineen optinen paksuus τ on, sitä vähemmän se läpäisee valoa. Jos optinen paksuus on pienempi, yhtä kirkas kohde näkyy paksumma ...

Optinen tiheys

Optinen tiheys kuvaa aineen kykyä taittaa valoa. Mitä tiheämpää aine on optisesti, sitä enemmän se taittaa valoa eli sitä suurempi taitekerroin sillä on. Kun valo tulee optisesti harvemmasta aineesta optisesti tiheämpään, se taittuu kohti pinnan ...

Palloaberraatio

Palloaberraatio eli pallopoikkeama on ilmiö, jossa valo heijastuu yksikerroksisessa linssissä kaarevien reunapintojen läpi ja taittuu eri tavalla kuin linssin keskiosan kautta kulkeva valo. Tällöin kaikki linssin läpi sen pääakselin suuntaisesti ...

Peittokyky

Peittokyky on kemian käsite, joka kertoo siitä, miten hyvin alla oleva pinta jää näkyviin kun se peitetään. Esimerkiksi paksu lakkakerros peittää paremmin kuin ohut. Maalisovelluksissa peittokykyä mitataan vastakkaisen värin kohdalta. Valkoisen m ...

Plasmoni

Plasmoni on plasman värähtelyenergian kvantti. Kuten fotoni on sähkömagneettisen säteilyn kvantti ja fononi kiteen värähtelyn, plasmonit ilmenevät vapaaelektronikaasun värähtelyinä. Pintaplasmoni on metallin ja eristeen tai metallin ja puolijohte ...

Polarisaatio

Polarisaatio on poikittaiseen aaltoliikkeeseen liittyvä käsite, jolla tarkoitetaan aaltoliikkeen värähtelyjen amplitudin suuntariippuvuutta aallon etenemissuuntaan nähden kohtisuorassa tasossa. Poikittaiset mekaanisetkin aallot voivat olla polari ...

Polttopiste

Polttopiste eli fokus on optiikassa piste, jonka kautta kaikki linssin läpi tai peilin kautta tulevat säteet kulkevat. Valepolttopisteeksi kutsutaan polttopistettä, joka on peilin takana. Polttopisteen etäisyys peilin keskipisteestä on polttoväli ...

Polttotaso

Polttotaso on pinta linssin takana, jolle kaikkien eri suunnista tulevien yhdensuuntaisten valonsädekimppujen suuntakohtainen polttopiste asettuu. Esimerkiksi kameran filmi tai kuvakenno on polttotasolla ja seuraa polttotasoa jos kameran fokus on ...

Polttoväli

Optisen systeemin polttoväli on mitta sille, miten paljon se kokoaa tai hajottaa valoa. Systeemin optinen taittokyky on sitä suurempi mitä pienempi on sen polttoväli. Optinen taittokyky on polttovälin käänteisluku ja sen yksikkö on dioptria eli 1 ...

Ramansironta

Ramansironta eli Ramanin ilmiö on valon tai muun sähkömagneettisen säteilyn sirontaa, jossa säteilyn taajuus muuttuu. Ilmiön avulla voidaan muun muassa tunnistaa molekyylejä ja selvittää niiden rakenteita spektroskooppisesti. Ramansironta on nime ...

Snellin laki

Snellin laki eli taittumislaki kuvaa valon taittumista kahden aineen rajapinnalla. Laki on nimetty yhden keksijänsä Willebrord Snelliuksen mukaan. Matemaattisesti taittumislaki voidaan esittää sin ⁡ α sin ⁡ β = n B n A = n B A, {\displaystyle {\f ...

Spontaani emissio

Spontaani emissio on prosessi, jossa valonlähde kuten atomi, molekyyli, nanokide tai nukleoni palaa viritetyltä energiatilalta johonkin alempaan energiatilaan samalla emittoiden fotonin. Jos virityksen laukeaminen tapahtuu itsestään ilman ulkopuo ...

Stimuloitu emissio

Stimuloidulla emissiolla tarkoitetaan optiikassa ilmiötä, jossa viritettyä elektronia häiritään fotonilla, jolla on sopiva energia, jolloin elektroni palaa perustilaansa emittoiden samalla fotonin. Tällä emittoituneella fotonilla on sama energia, ...

Sädeoptiikka

Sädeoptiikaksi tai geometriseksi valo-opiksi kutsutaan sellaista valo-oppia, jossa valon kulkua tarkastellaan käyttämällä mallina yksittäisiä valonsäteitä. Valonsäteiden oletetaan kulkevan Huygensin periaatteen mukaisesti aaltorintaman normaalin ...

Taitekerroin

Taitekerroin kuvaa sitä, miten aine vaikuttaa sähkömagneettiseen säteilyyn, toisin sanoen se kuvaa aineen optista tiheyttä. Taitekerroin riippuu materiaalista ja hieman myös sähkömagneettisen säteilyn aallonpituudesta. Väliaineessa sähkömagneetti ...

Taittuminen

Taittuminen eli refraktio tarkoittaa fysiikassa aaltoliikkeen suunnan muuttumista kahden eri faasin rajapinnassa. Tulo- ja taitekulma ovat erisuuret sen mukaan, mitkä ovat faasien taitekertoimet. Nämä kulmat määritellään aaltorintaman etenemissuu ...

Valaistusvoimakkuus

Valaistusvoimakkuus, on fotometrian suure, joka kuvaa tietylle pinta-alalle lankeavaa valovirran määrää. Valaistusvoimakkuutta käytetään kuvaamaan, miten hyvät valaistusolosuhteet jossakin tilassa on. Valaistusvoimakkuuden SI-järjestelmän mukaine ...

Valekuva

Valekuva eli virtuaalikuva on sellainen kuva, joka voidaan nähdä, mutta jota ei voida projisoida kuvapinnalle eikä sen kanssa ole mahdollista olla vuorovaikutuksessa. Tässä ilmiössä valonsäteet taittuvat tai heijastuvat niin, että ne tulevat silm ...

Valovirta

Valovirta on fotometrian suure, joka kuvaa, kuinka paljon näkyvää valoa valonlähde säteilee kokonaisuudessaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen. Valovirta kuvaa valonlähteen säteilytehoa painotettuna silmän herkkyyskäyrä ...

Valovoima

Valovoima on fysiikassa perussuure, joka kuvaa pistemäisen valon lähteen lähettämän valon määrää avaruuskulmaa kohti. Valolla tarkoitetaan säteiden, tai vastaavasti hiukkasista puhuttaessa fotoneiden, määrää, joita valonlähde lähettää. Suure ilma ...

Verdetin vakio

Verdetin vakio on ranskalaisen fyysikon Émile Verdetin mukaan nimetty optinen vakio. Se kuvaa tietyn materiaalin herkkyyttä Faradayn ilmiölle. Se ei ole aito luonnonvakio, vaan riippuu tulevan valon aallonpituudesta ja optisen väliaineen lämpötil ...

Väriaberraatio

Väriaberraatio eli kromaattinen aberraatio on valon erilaisesta taittumisesta johtuva ilmiö. Spektrin pienemmät aallonpituudet taittuvat linssissä enemmän kuin spektrin suuremmat aallonpituudet. Valon taittuminen riippuu linssin taitekertoimesta. ...

Wienin siirtymälaki

Wienin siirtymälaki on fysiikan laki, jonka mukaan mustan kappaleen säteilyn spektrin huippua vastaava aallonpituus λ max on kääntäen verrannollinen kappaleen lämpötilaan: λ m a x = 0.002 898 T {\displaystyle \lambda _{\mathrm {max} }={\frac {0{, ...

Banaanikärpänen

Banaanikärpänen on pieni kellanruskea mahlakärpäslaji, joka on jo vuosikymmenten ajan ollut yksi kokeellisen biologisen tutkimuksen tärkeimmistä malliorganismeista. Yleiskielessä banaanikärpäsellä voidaan tarkoittaa myös koko mahlakärpästen heimo ...

DNA-diagnostiikka

DNA-diagnostiikka on sellaisten diagnostisten menetelmien käyttöä, joilla selvitetään tautiin vaikuttavaa geeniä tai geenivirhettä tai tunnistetaan mikrobia.

DNA-profilointi

DNA-profilointi tarkoittaa tekniikoita, joilla eliöyksilön identiteetti määritetään sen kudoksesta tai eritteestä otetusta näytteestä eristetyn DNA:n perusteella. Profilointi perustuu yksilöiden välisiin DNA:n rakenteen eroihin, joita nykyisillä ...

Geenidoping

Geenidoping on dopingmenetelmä, jolla pyritään geneettisesti parantamaan urheilijan suorituskykyä. Sen taustalla ovat geeniterapian sovellukset. Geenidoping voidaan kohdistaa käytännössä mihin tahansa geeniin, jolla voidaan parantaa suorituskykyä ...

Geenitekniikka

Geenitekniikka on biotekniikan haara ja yleiskäsite eliön perintötekijöiden eli geenien muuntelulle sekä siinä käytetyille menetelmille. Parhaiten tunnettu ja eniten keskustelua herättänyt geenitekniikan saavutus on geenimuunneltujen organismien ...

Kaksostutkimus

Kaksostutkimus on menetelmä, jolla pyritään identtisiä eli samanmunaisia sekä epäidenttisiä eli erimunaisia kaksosia tutkimalla selvittämään, kuinka ympäristössä ja geneettisissä tekijöissä esiintyvä vaihtelu selittää väestössä esiintyvää fenotyy ...

Lordi Mortonin tamma

Lordi Mortonin tamma oli eräs usein viitattu esimerkki evoluutioteorian historiassa. Vuonna 1820 Mortonin kuudestoista jaarli George Douglas ilmoitti Royal Society-tiedeakatemian puheenjohtajalle, että oli astuttanut rautiaan arabianhevostammansa ...

Sovellettu fysiikka

Sovellettu fysiikka on fysiikan ala, joka tutkii fysiikkaa käytännön sovelluksia varten. Tutkimukseen kuuluu muun muassa teknologian, kuten elektroniikan ja fotoniikan, kehittämistä ja esimerkiksi käytännöllisen ydin- ja hiukkasfysiikan edistämistä.

Myoniradiografia

Myonit ovat sähköisesti varattuja leptoneihin kuuluvia alkeishiukkasia. Luonnossa niitä syntyy pääasiassa kosmisen säteilyn hajotessa Maan ilmakehän yläosissa ja maanpinnalle niitä saapuu joka suunnasta. Niiden suuri energia sallii niiden tunkeut ...

AV-suunnittelu

AV-suunnittelun eli audiovisuaalisen tekniikan suunnittelun tarkoituksena on tuottaa riittävät suunnitelmat audiovisuaalisen tekniikan tarpeista muiden suunnittelualojen lähtötiedoiksi ja sähkösuunnittelua) sekä mahdollistaa AV-tekniikan tarvitse ...

Avoin innovaatio

Avoin innovaatio on professori Henry Chesbroughn konseptoima termi. Hän työskentelee Open Innovation Centerissä Kalifornian yliopistossa Berkeleyn kampuksella. Yritykset ovat alkaneet etsiä uusia toimintatapoja innovaatioprosessiensa tehokkuuden ...

Digitalisaatio

Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Sen voidaan katsoa alkaneen 1980-luvun kotitietokoneiden käyttöönotosta. Lisäksi yhteisöllisyyden ja kansalaisdemokratian vaikutusk ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →