ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384

Pikkuaivot

Pikkuaivot on aivojen osa, joka sijaitsee isoaivopuoliskojen alapuolella takaraivossa kallon takaosassa. Verta pikkuaivoihin kuljettavat nikamavaltimot.

Proseduraalinen muisti

Proseduraalinen muisti on ihmisen säilömuistin osa, joka huolehtii fyysisten ja motoristen taitojen muistamisesta. Monet proseduraalisen muistin tiedoista ovat tietoisuudesta riippumattomia, kuten esimerkiksi käveleminen. Proseduraalisen muistin ...

Päälakilohko

Päälakilohko tai päälaenlohko on yksi aivojen neljästä aivolohkosta. Päälakilohko on otsalohkon ja takaraivolohkon välissä. Päälakilohko on ruumiin tuntoaistimuksia vastaanottava somatosensorinen alue. Päälakilohkot ovat tärkeät aisti-informaatio ...

Reduktiivinen materialismi

Reduktiivinen materialismi on filosofinen näkemys, jonka mukaan mitään materiaaliseen todellisuuteen kuulumatonta henkistä todellisuutta ei ole olemassa. Mielenfilosofiassa puhe mentaalisista tiloista ja prosesseista palautuu puheeksi aivofysiolo ...

Representaatio (psykologia)

Representaatio eli edustus, esitys, kuvaaminen, kuvaus on kognitiivisen psykologian käsite, joka tarkoittaa mielikuvaa tai mielen sisältöä, eli mielen esittämää kuvausta, joka edustaa mielen ulkopuolista todellisuutta, ja siis aistitoiminnallises ...

Semanttinen muisti

Semanttinen muisti on ihmisen muistijärjestelmässä kauan tietoa säilyttävän säilömuistin osa. Yhdessä episodimuistin kanssa se muodostaa deklaratiivisen muistin. Semanttinen muisti on tietoa tallentavaa. Semanttinen muisti käsittää esimerkiksi kä ...

Skeema

Skeema on psykologiassa mielen sisäinen malli tosimaailmasta. Ihmiset järjestävät tietoa skeemoihin ja skeema käytetään uuden tiedon ymmärtämiseen. Skeema on sisäisesti organisoitunut muistirakenne, joka kiteyttää ja pelkistää valtaisaa havaintoi ...

Sosiaalinen älykkyys

Sosiaalisen älykkyyden käsitettä on käytetty yleisen älykkyystutkimuksen rinnalla. Muun muassa älykkyystutkimukseen vahvasti vaikuttanut yhdysvaltalainen psykologi Edward Thorndike kehitteli sosiaalisen älykkyyden käsitettä ja mittaustekniikoita ...

Synestesia

Synestesia tarkoittaa aistien sekoittumista yksilön kokemana. Aistiärsyke aiheuttaa synesteetikolle toisen aistin alaan kuuluvan aistimuksen. Synesteetikko saattaa esimerkiksi nähdä kuulemiaan säveliä väreinä, tuntea äänteitä makuina tai tehdä ti ...

Säilömuisti

Säilömuisti, suomeksi myös pitkäkestoinen muisti, on ihmisaivojen muistin osa. Säilömuisti säilyttää kaikkea sitä tietoa, jota juuri sillä hetkellä emme ajattele, eli joka ei ole työmuistin aktiivisessa käsittelyssä. Käytännössä säilömuisti toimi ...

Tajunta

Tajunta tarkoittaa yleensä eliön tarkkaavaisuuden suuntautuneisuutta ympäristöön, omaan ruumiiseensa ja mielensä sisältöihin sekä niistä saamansa informaation tietoista käsittelyä. Tajuntaa on helpointa määritellä sen häiriöiden perusteella. Taju ...

Takaraivolohko

Takaraivolohko eli okkipitaalilohko on osa isoaivoja. Se sijaitsee nimensä mukaisesti takaraivossa. Takaraivolohko on tärkeä tietoisen näkemisen ja tunnistamisen kannalta. Se osallistuu myös mielikuvien luontiin.

Talamus

Näkökukkula eli talamus on aistiratojen väliasemana toimiva suuri tumake, joka sijaitsee väliaivojen sivuseinämissä. Kaikki aistien hermoradat, lukuun ottamatta hajuaistimuksia välittäviä hermoratoja, kulkevat isoaivokuorelle näkökukkulan tumakke ...

Tarkkaavaisuus

Tarkkaavaisuus voi olla joko tiedostamatonta tai tietoista. Jaetusta tarkkaavaisuudesta puhutaan silloin, kun tarkkaavaisuus on jaettu moneen eri toimintaan. Tarkkaavaisuuden jakaminen voi olla vaikeaa, jos suorittaa jotain monimutkaista tai uutt ...

Tottumus

Tottumus tai tapa on ihmis- tai eläinyksilön automaattiseksi, rutiininomaiseksi muodostunutta toimintaa, ajattelua tai tunnetta. Tottumuksen laukaisee tietty ärsyke, ja sitä seuraa jonkinlainen miellyttävä palkinto. Tottumus vahvistuu toistojen k ...

Transkraniaalinen magneettistimulaatio

Transkraniaalinen magneettistimulaatio on aivojen hermosolujen aktivointia pääkallon ulkopuolelta magneettikentän avulla. Tämä tapahtuu käytännössä niin, että potilaan pään päälle asetetaan kuparikela, johon johdetaan sykäyksittäin sähkövirtaa. N ...

Tuntoaisti

Tuntoaistilla eli kosketustunnolla eli paineaistilla tarkoitetaan aistitoimintoa, jolla aistitaan painetta ja hahmotetaan kosketusta, terävyyttä, pehmeyttä, lämpötilaa, kipua ja kehon asentoja. Tuntoaistimuksen laukaisee solukalvojen mekaaninen p ...

Tyvitumake

Tyvitumakkeet eli basaaligangliot ovat joukko etuaivojen rakenteita, jotka sijaitsevat aivokuoren alla. Niillä on merkitystä motoriikan sekä oppimisen kannalta. Tyvitumakkeet muokkaavat raajojen liikkeistä tarpeeseen sopivia ja tarkoituksenmukais ...

Unohtaminen

Unohtaminen on asian kadottamista muististaan. Unohtaminen edellyttää, että havainnosta on aluksi syntynyt muistijälki, jonka voi unohtaa. Muistijäljen unohtaminen voi olla täydellistä tai osittaista. Osittaiselle unohtamiselle on luonteenomaista ...

Valvetila

Valvetila on tajunnan tila, jossa ihminen tai eläin pystyy tekemään tiedostettuja toimintoja, kuten liikkumaan, syömään ja viestimään. Ihmiset ovat yleensä valveilla päivisin, mutta yöeläimet ovat valveilla öisin. Valvetilan vastakohta on uni. Va ...

Väliaivot

Väliaivot ovat yksi aivojen ja aivorungon osa. Ne ovat isoaivojen peitossa. Talamuksen avulla ne kytkevät aistinelimistä aksoneita pitkin tulleita impulsseja oikeille aivokuoren aistinalueille, hajurataa lukuun ottamatta. Väliaivojen pohjaan kuul ...

Wernicken alue

Wernicken alue on alue ihmisen vasemmassa ohimolohkossa. Se liittyy puheen ymmärtämiseen. Alue on saanut nimensä saksalaisen neurologin ja psykiatrin Carl Wernicken mukaan, joka havaitsi, että tämän alueen vahingoittuminen voi aiheuttaa afasiaa. ...

Ydinjatke

Ydinjatke on aivosillan ja selkäytimen välissä sijaitseva aivojen alin osa, joka lasketaan kuuluvaksi aivorunkoon. Ydinjatkeessa on elintärkeitä keskuksia, jotka säätelevät muun muassa hengitystä ja verenkiertoa.

Ydinminä

Ydinminä on minuuden tunneperäinen, syvin ja tiedostamattomin osa. Siihen liittyy kaikki sanaton ja tunneperäinen tieto itsestä. Se on kehittynyt varhaislapsuudessa vuorovaikutuksessa ensisijaisen hoitajan ja muiden ihmisten kanssa. Ydinminä vaik ...

Cocktailkutsuilmiö

Cocktailkutsuilmiöllä tarkoitetaan ihmisen kykyä erottaa yksittäisen ihmisen puhe monen yhtäaikaisen puhujan ja taustahälyn seasta. Vaikka henkilön ympärillä olisi useita puhujia, hän voi keskittyä kuuntelemaan yhtä puhujaa ja unohtaa muut puhujat.

Eläinten tietoisuus

Kysymyksellä, onko ihmisen lisäksi muilla eläimillä tietoisuutta, ja tässä tapauksessa minkä tahansa tyyppistä, on merkittävä filosofinen asema etenkin kysymyksessä niiden moraalisesta arvosta. Tämä on kiistanalaista ja kannanotot ovat hyvin eril ...

Katseenseuranta

Katseenseuranta on prosessi, jossa mitataan katseen suuntaa ja muita katseen käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä. Katseenseurantalaite on laite katseen suunnan ja silmien liikkeen mittaamiseksi. Katseenseurantaa käytetään muun muassa näön tutkimuk ...

Metakognitio

Metakognitio on tietoisuutta omista tai muiden ihmisten kognitiivisista toiminnoista, ajattelusta, oppimisesta tai tietämisestä. Metakognition tutkimus alkoi kehittyä 1970-luvulla. Ensimmäisenä sanaa metakognitio käytti J. H. Flavell vuonna 1976. ...

Ilmastomalli

Ilmastomalli on tavallisimmin tietokoneeseen ohjelmoitu fysiikan lakeihin pohjautuva matemaattinen järjestelmä, jolla jäljitellään eli simuloidaan ilmastoa eli pitkän aikavälin lämpötilaa, sademäärää, tuulia ja muita ilmastollisia asioita. Ilmast ...

Kokeellinen taloustiede

Kokeellinen taloustiede tutkii ja testaa taloustieteen teoreettisia tuloksia kokeellisten menetelmien avulla. Sen tavoitteena on tehdä kontrolloituja kokeita mikrotaloustieteen ja peliteorian tuloksien tutkimiseksi laboratorio-olosuhteissa. Kokei ...

Laskennallinen fysiikka

Laskennallisella fysiikalla tarkoitetaan tutkimusta, jossa pyritään ratkaisemaan fysiikan ongelmia käyttämällä laskentaan tietokoneita. Laskenta voi merkitä esimerkiksi matemaattisten yhtälöiden ratkaisemista numeerisesti tietokoneella, silloin k ...

Laskennallinen kemia

Laskennallinen kemia on fysikaalisen kemian osa-alue, jossa kemiallista systeemiä tutkitaan tietokonesimulaatiolla. Laskennallisella tutkimuksella on mahdollista tuottaa niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin tietoa systeemistä. Yleensä kä ...

Molekyylidynamiikka

Molekyylidynamiikka on tietokonesimulaatiometodi, jonka avulla tutkitaan atomien ja molekyylien dynamiikkaa niiden vuorovaikuttaessa toistensa kanssa. Atomien ja molekyylien liikeradat selvitetään ratkaisemalla numeerisesti Newtonin liikeyhtälöt, ...

Neuron

NEURON on ohjelmisto, jolla voidaan mallintaa yksittäisten neuronien ja kokonaisten hermoverkkojen toimintaa. Ohjelmisto on kehitetty pääosin Yalen ja Duken yliopistoissa. NEURONin toiminta perustuu neuronien mallintamiseen tietyillä parametreill ...

Numeerinen analyysi

Numeerinen analyysi on matematiikan osa-alue, joka pyrkii löytämään likimääräisratkaisuja matemaattisiin ongelmiin, joita ei voi tai ei kannata ratkaista tarkasti. Numeerisia menetelmiä sovelletaan usein muun muassa fysiikan tarpeisiin esimerkiks ...

Numeerinen säänennustaminen

Numeerisessa säänennustamisessa vallitsevia sääoloja käytetään syötteinä ilmakehästä tehdyille matemaattisille malleille, joiden avulla pyritään ennustamaan tulevia sääoloja. Ensimmäisen kerran menetelmää sovellettiin 1920-luvulla, mutta vasta ti ...

Tiheysfunktionaaliteoria

Tiheysfunktionaaliteoria on laskennallisessa fysiikassa ja kemiassa käytetty kvanttimekaaninen menetelmä mikroskooppisten systeemien elektronirakenteen tutkimiseen. Menetelmää käytetään erityisesti kiinteän olomuodon fysiikassa sekä kvanttikemias ...

Vaihto- ja korrelaatiofunktionaali

Vaihto- ja korrelaatiofunktionaali on tiheysfunktionaaliteoriassa esiintyvä, kokonaisenergiafunktionaaliin liittyvä tuntematon funktionaali, jota käytännön laskuissa joudutaan approksimoimaan. Erilaisia approksimaatiomenetelmiä on esitetty alla. ...

Yleinen virtausmalli

Yleinen virtausmalli on sään, ilmaston ja merien tutkimiseen käytetty laskennallinen työkalu. Virtausmallit diskretisoivat fluidien liikeyhtälöt ja integroivat näitä eteenpäin ajassa. Voimakkaasti yksinkertaistaen tämä tarkoittaa, että ilmakehä j ...

Latinalaisen Amerikan tutkimus

Latinalaisen Amerikan tutkimus on monitieteinen Latinalaista Amerikkaa käsittelevä tutkimuskenttä. Suomessa Latinalaisen Amerikan tutkimusta voi opiskella Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa maailman kulttuurien laitoksella, jossa s ...

Lääketieteellinen fysiikka

Lääketieteellinen fysiikka käsittelee fysiikan lääketieteellisiä sovelluksia. Tärkeimmät fysiikan suorat sovellukset lääketieteeseen ovat lääketieteelliset kuvantamismenetelmät ja sädehoito. Epäsuoremmin fysiikka tukee lääketiedettä esimerkiksi l ...

Nanotiede

Nanotiede on kohtalaisen nuori tieteidenvälinen tutkimusala, joka tarkastelee biotieteellisiä, fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, jotka tapahtuvat tai ilmenevät nanometrimittaluokassa. Nanokemiassa pyritään nykyisin ennen kaikkea valmistamaan ...

Fullereeni

Fullereeni eli pallohiili on fysiikassa yksi hiilen allotroopeista, jossa atomit ovat asettuneet suljetun pallopinnan muotoon. Tavallisin fullereeni koostuu yleensä 60 hiiliatomista, jotka muodostavat 20 kuusikulmaista ja 12 viisikulmaista tahkoa ...

ISSPIC

ISSPIC on merkittävä kansainvälinen nanotieteen ja -teknologian alan konferenssi. Konferenssissa nanotieteen tutkijat esittevät uusimpia atomi- ja molekyyliklustereiden, nanopartikkeleiden ja nanorakenteiden tutkimuksessa saavutettuja tutkimustul ...

Kultananopartikkeli

Kultananopartikkelit tai kultakolloidit ovat nanometrien mittakaavassa olevia kiinteitä kultahiukkasia. Kuten muillakin materiaaleilla, myös kullalla on nanomittakaavassa erityisiä ominaisuuksia. Kultaiset nanopartikkelit ovat metallinanopartikke ...

Metamateriaali

Metamateriaalit ovat keinotekoisia materiaaleja, joilla on tavanomaisista luonnonmateriaaleista poikkeavia erityisominaisuuksia. Metamateriaalien erityisominaisuudet syntyvät niiden hienorakenteesta ja pienistä epähomogeenisuuksista, jotka heijas ...

Nanoepoksi

Nanoepoksi on lisäaineilla seostettua epoksihartsia jossa lisäaineena hiilinanoputket. Tällä saavutetaan huomattavasti parempi iskunkestävyys ja murtovenymä. Murtovenymä voi nanoepoksissa olla jopa 15 %, kun se tavallisilla epoksihartseilla on no ...

Nanohiukkanen

Nanohiukkanen eli nanopartikkeli tarkoittaa nanometriluokan hiukkasta. Nanotiede on tieteenala, joka tutkii tämän mittakaavan hiukkasia ja sovellutuksia.

Nanonuppu

Nanonuppu on fullereenin ja nanoputken muodostama materiaali, joka yhdistää fullereenien kemialliset ominaisuudet ja nanoputkien mekaaniset ominaisuudet sekä sähkönjohtavuuden. Kyseiset ominaisuudet ovat hyviä muun muassa kosketusnäyttöteknologia ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →