ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366

Mikstuura

Mikstuura on nestemäinen lääkemuoto. Siinä lääke voi olla esim. siirappina. Yskänlääkkeet lienevät yleisimmin käytettyjä lääkemikstuuroita. Mikstuurat otetaan suun kautta eli peroraalisesti. Mikstuuran annostelu voi tapahtua joko lusikalla, taikk ...

Nasaalinen käyttö

Nasaalinen käyttö on lääkkeen käyttämistä nenän kautta. Jotta lääkettä voi käyttää nasaalisesti, sen tulee olla vesiliukoinen. Yleisimmin lääkkeitä käytetään naasalisesti, kun niitä halutaan käyttää väärin ja vaikutuksen alkamista nopeuttaa.

Antoine-Augustin Parmentier

Antoine-Augustin Parmentier oli ranskalainen sotilasfarmaseutti, agronomi, ravitsemus­tieteilijä ja hygieenikko. Hänet tunnetaan erityisesti toiminnastaan perunan käytön edistämiseksi ihmisen ravitsemuksessa, mutta myös työstään elintarvikehygien ...

Perinteinen kiinalainen lääkintä

Perinteinen kiinalainen lääkintä tai puhekielessä kiinalainen lääkintä tai lääketiede on oppi terveyden ylläpitämisestä, sairauksien syistä, ehkäisemisestä ja hoidosta. Se on kokemukseen perustuvaa uskomuslääkintää. Perinteinen lääkintä on kehitt ...

Proviisori

Proviisori on Suomessa farmasian alalla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Valtaosa proviisoreista työskentelee apteekissa. Proviisorin on kuitenkin mahdollista työllistyä myös mm. viranomaistehtäviin, lääketeollisuuteen tai sairaa ...

Rohdos

Rohdos on luonnosta saatava, lääkkeen omaisesti käytettävä tuote. Rohdokset voivat olla esimerkiksi jauhettua kasvin osaa, kuten digitaliksenlehti, tai jalostettua maitiaisnestettä, kuten oopiumi. Usein rohdoksista on uuttamalla tai muilla tavoin ...

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto on vuonna 1917 perustettu farmasian alalla työskentelevien proviisorien, farmaseuttien, lääkelalan erikoiskoulutettujen ja alan opiskelijoiden ammattiliitto. Farmasialiitto kuuluu Akavaan. Farmasialiittoon kuuluu noin 8 000 ...

Suppo

Suppo eli peräpuikko on lääkemuoto, joka on tarkoitettu lääkkeen antamiseksi peräsuolen kautta. Lääke voi olla paikallisesti vaikuttava tai limakalvoilta imeytyvä. Pienille vauvoille tarkoitetut lääkemuodot annostellaan usein suppoina. Suppoja kä ...

Tabletti

Tabletti on litteän kiekon muotoinen nieltävä puriste, joka sisältää jauhemaisia vaikuttavia aineita kuten lääkeaineita ja/tai vitamiineja, sekä tabletin puristamisvaiheessa ja säilytyksessä tarvittavia sidos- ja säilöntäaineita sekä mahdollisest ...

Tinktuura

Tinktuura on lääkkeenä käytetty jonkin kuivatun kasvin alkoholiuute. Kansanomainen nimitys tinktuuralle on tipat. Tinktuuroita valmistetaan useimmiten joko perkoloimalla tai maseroimalla. Luontaislääkkeet ovat usein tinktuuroita, esimerkiksi auri ...

Vakaa tila

Vakaa tila on säännöllisessä lääkehoidossa syntyvä lääkityksen tila. Vakaa tila kehittyy suunnilleen siinä ajassa, mikä on lääkkeen puoliintumisaika kerrottuna viidellä. Tällöin lääkkeen pitoisuus elimistössä on tasainen eikä kumuloidu kuten lääk ...

Yliopiston farmasiakunta

Yliopiston farmasiakunta - Universitetets farmaciekår ry eli YFK on Helsingin yliopiston toiseksi vanhin ainejärjestö. YFK aloitti toimintansa syyslukukauden alussa 1888 Enqvistin kahvilassa, jolloin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi val ...

Fysiikka

Fysiikka on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva tiede. Fysiikka pyrkii löytämään luonnosta lainalaisuuksia, joita voidaan kuvata matemaattisesti ja koetella kokeellisesti. Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta kä ...

Aktio (fysiikka)

Fysiikassa aktio on skalaarinen suure, joka kuvastaa fysikaalista prosessia. Sen SI-yksikkö on J ⋅ s {\displaystyle {\mbox{J}}\cdot {\mbox{s}}} eli joule kerrottuna sekunnilla. Yksinkertaisimmillaan aktio on kineettisen energian ja prosessin kest ...

Fysiikan tutkimus

Fysiikan tutkimus on enimmäkseen yliopistoissa ja instituuteissa tehtävää fysikaalisten ilmiöiden tutkimusta. Sen tavoitteena on ymmärtää maailmankaikkeuden rakennetta ja löytää havaituille ilmiöille matemaattinen esitystapa. Fysiikan tutkimus on ...

Kontaktikulma

Kontaktikulma on kiinteän faasin rajapinnan ja nestefaasin rajapinnan tangentin välinen kulma θ. Sopimuksen mukaan kontaktikulma mitataan nestefaasin puolelta. Kun nestepisara asetetaan kaasufaasin rajoittamalle kiinteälle pinnalle, muodostuu kol ...

Kryofori

Kryofori on William Hyde Wollastonin suunnittelema koje, jossa vesi saadaan oman haihtumisensa avulla jäätymään. Siinä on kaksi onttoa lasipalloa, jotka laajahko, käyrä putki yhdistää toisiinsa. Toinen pallo on puoleksi täytetty vedellä, ja laitt ...

Massavaje

Massavaje, joskus myös massakato, on ydinfysiikassa esiintyvä luonnonilmiö, jossa yksittäisen atomin kokonaismassa on pienempi kuin sen sisältämien vapaana olevien rakenneosasten kokonaismassa. Massavaje voidaan laskea vapaana olevien rakennehiuk ...

Geotieteet

Geotieteet, myös maatiede tai maatieteet, on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat Maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Niiden tutkimuksessa sovelletaan fysiikkaa, matematiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Ne eivät siten kuulu selke ...

Advektio

Advektio on skalaarisen, säilyvän suureen siirtymistä vektorikentässä. Advektiota ymmärretään advektioyhtälöllä. Käytännössä vektorikenttä voi olla veden virtauskenttä ja skalaarinen suure jonkin aineen pitoisuus vedessä. Meteorologiassa ja osean ...

Geodynamiikka

Geodynamiikka on maapallon ja maan kiinteiden osien liikkeitä tutkiva tieteenala. Tutkimuskohteisiin kuuluu: Mannerlaattojen hidas liike, laattatektoniikka Postglasiaalinen maannousu mm. Fennoskandiassa ja Pohjois-Kanadassa Maan rotaatioliike, si ...

Geomatiikka

Geomatiikka on tieteenala, joka tutkii kuinka rakentaa tehokas paikkaan sidotun tiedon tuotannon työnkulku, joka alkaa mittauksista erinäisillä teknologioilla prosessointiin ja lopulta käytettäväksi tuotteeksi karttojen, spatiaalisten tietokantoj ...

Kansainvälinen polaarivuosi

Kansainvälinen polaarivuosi on laaja kansainvälinen napa-alueiden tutkimusohjelma. Polaarivuoden pääjärjestäjinä toimivat Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja Kansainvälinen tiedeneuvosto ICSU. Sellainen on järjestetty tähän mennessä neljä kertaa ...

Paleomagnetismi

Paleomagnetismi tutkii Maan muinaista magneettikenttää, jonka suunta ja voimakkuus voidaan mitata magneettisia mineraaleja sisältävistä kivistä. Muinaisia kivikerrostumia tutkimalla huomataan Maan magneettikentän suunnan vaihdelleen pitkien aikoj ...

Speleologia

Speleologia on toimintaa, jossa etsitään, paikannetaan, tutkitaan, kartoitetaan ja tietellisesti tutkitaan erilaisia luolia, joko luonnon synnyttämiä tai ihmisen tekemiä. Tämän käytänteen ja tieteen harjoittajaa kutsutaan speleologiksi. lähde? Sp ...

Kemia

Kemia on aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkiva tiede. Kemia luokitellaan luonnontieteisiin ja se tutkii pääasiassa alkuaineiden ja niiden muodostamien yhdisteiden, kuten molekyylien, rakennetta ja käyttäytymistä sekä etsii kein ...

Aineen häviämättömyyden laki

Aineen häviämättömyyden laki eli massan säilymislaki on yleinen luonnonlaki, jonka mukaan massa pysyy suljetussa systeemissä muuttumattomana, erityisesti myös kemiallisissa reaktioissa. Se voidaan ilmaista myös niin, että ainetta ei synny eikä hä ...

Akvaarion vesikemia

Akvaarion veteen on liuennut lukuisia eri aineita. Vesioloista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää akvaarion eliöiden hyvinvoinnille. Kasvit, kalat ja selkärangattomat sekä monimuotoinen bakteerikasvusto ovat täysin riippuvaisia vedestä, joka v ...

Amfipaattinen

Amfipaattinen molekyyli on molekyyli, jossa on sekä hydrofiilinen, että hydrofobinen häntä. Poolisissa liuoksissa nämä muodostavat misellin muotoisia rakkuloita, joissa siis ulos päin ovat suuntautuneet hydrofiiliset päät ja sisään päin kääntynee ...

Avaruusrakenne

Molekyylien avaruusrakenteella tarkoitetaan atomien kolmiulotteista järjestymistä molekyyliksi. Molekyylien avaruusrakenteeseen vaikuttaa oleellisesti keskusatomin hybridisaatio.

Born–Haber-sykli

Born–Haber-sykli on kokeelliseen dataan perustuva menetelmä yhdisteen hilaenergian määrittämiseen. Menetelmä on nimetty kahden saksalaisen tieteilijän Max Bornin ja Fritz Haberin mukaan. Born–Haber-sykli soveltuu parhaiten täysin ionisidoksellist ...

Ekvivalentti konsentraatio

Kemiassa ekvivalentti konsentraatio, eli normaalius tai normaalisuus N tarkoittaa jonkin aineen pitoisuuden ilmoittamista esimerkiksi molaarisuuden sijaan aineen "toiminnallisena" molaarisuutena jossakin tietyssä reaktiossa. Toiminallisuuden mitt ...

Elektrolyysi metallien valmistuksessa, puhdistuksessa ja pinnoituksessa

Elektrolyysiä voidaan käyttää eri metallien valmistukseen, puhdistukseen ja pinnoitukseen. Jotkut metallit esiintyvät luonnossa pelkästään yhdisteinä, kun taas joillekin elektrolyysi voi olla ainoa tapa erottaa ne puhtaaksi alkuaineeksi. Esimerki ...

Filminkehitys

Värivedokset tehdään periaatteessa samalla tavoin kuin mustavalkoiset, tosin niissä käytetään poikkeuksetta suurennuskonetta, koska negatiivin tai diapositiivin läpi tulevan valon täytyy olla tarkkaan määrätynkaltaista. Tämän vuoksi värityöhön kä ...

Fotoinitiaattori

Fotoinitiaattori on kemiallinen yhdiste tai katalyytti, joka hajoaa vapaiksi radikaaleiksi altistuttuaan UV-säteilylle. Fotoinitiaattoreita esiintyy yleisesti ilmakehässä. Niitä käytetään myös teollisuudessa esimerkiksi katalyytteina polymerointi ...

Frasch-menetelmä

Frasch-menetelmällä nostetaan rikkiä maaperästä. Menetelmän avulla rikkiä voidaan nostaa paikoista, joista sen louhiminen ei tavanomaisella kaivostoiminnalla ole mahdollista. Frasch-menetelmällä rikki saadaan erotettua malmista jo ennen sen nosta ...

Fytokemia

Fytokemia on tieteenala, joka tutkii kasveissa esiintyviä kemiallisia yhdisteitä, niiden kemiaa, biosynteesiä, esiintyvyyttä ja metaboliaa. Fytokemian tutkimuskohteita ovat erityisesti biologisesti aktiiviset aineet ja niiden mahdolliset terveysv ...

Happotähde

Happotähde eli happojäännös on ioni tai atomi­ryhmä, joka jää jäljelle jostakin haposta, kun siitä poistetaan vetyatomit positiivisina ioneina. Yhden­arvoisilla eli mono­proottisilla hapoilla happo­tähde on sama kuin siitä Bron­stedin happo-emäs­ ...

Jahnin–Tellerin ilmiö

Jahnin–Tellerin ilmiö eli JT-ilmiö on tietynlainen molekyylin kolmiulotteisen muodon vääristymä, joka liittyy elektronien samanenergiaisten energiatasojen spontaaniin symmetrian rikkoutumiseen: tasot siis menettävät samanenergiaisyytensä. Väärist ...

Kaasun tiheys

Kaasun tiheys on suure, joka ilmoittaa kaasun tiheyden. Kaasun tiheys saadaan kaavasta: ρ = M V m {\displaystyle \rho ={\frac {M}{V_{m}}}} Jossa M = moolimassa V m = moolitilavuus ρ = kaasun tiheys Laskuissa on käytettävä NTP-oloissa saatuja arvoja.

Katenaatio

Katenaatio tarkoittaa kemiassa saman alkuaineen atomien sitoutumista toisiinsa kovalenttisilla sidoksilla pitkähköiksi ketjumaisiksi tai rengasmaisiksi molekyyleiksi. Katenaatio on erityisen tyypillistä hiilelle, mutta sitä esiintyy muillakin ryh ...

Kemiallinen samankaltaisuus

Kemiallisella samankaltaisuudella tarkoitetaan alkuaineiden, molekyylien tai yhdisteiden rakenteellista tai toiminnallista samankaltaisuutta. Kemiallinen samankaltaisuus on yksi kemiallisen informatiikan keskeisimmistä käsitteistä. Se on oleellin ...

Kiinnite

Kiinnite on filminkehityksessä käytettävä kemikaali. Kun filmi on käynyt läpi varsinaisen kehityksen, on siinä kuitenkin yhä jäljellä valonherkkää materiaalia, joka on poistettava että kuva säilyisi valossa. Tarkoitukseen käytetään eri kemikaalej ...

Kombinatoriaalinen kemia

Kombinatoraalinen kemia on kemiallinen prosessi, missä joukko lähtöaineita reagoi toistensa kanssa tuottaen jokaisen mahdollisen reaktiotuotteen. Reaktiotuotteiden kokoelmaa kutsutaan molekyylikirjastoksi. Esimerkiksi jos 50 erilaista amiinia rea ...

Maatalouskemia

Maatalouskemia on kemian osa-alue, jossa tutkitaan maataloutta. Se keskittyy erityisesti kasvien ja karjan tuottamiseen liittyviin kemiallisiin tekijöihin. Sen keskeisimpänä päämääränä on hallita ja ymmärtää prosesseja, joiden avulla ihminen tuot ...

Molekyyli

Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä. Molekyylien muodostamaa yhdistettä kutsutaan molekyyliyhdisteeksi. Ionisidoksellisissa aineissa ei ole varsinaisia molekyylejä, joskin myö ...

Myrkyllisyys

Myrkyllisyys on aineen kyky aiheuttaa haittaa elävälle organismille. Myrkyllisyys eli toksisuus on erittäin monimuotoinen käsite, jota määrittelee tarkemmin erityisesti hallinnollinen toksikologia ja kemikaalilainsäädäntö. Kemikaaliasetus määritt ...

Nestehappi

Nestehappi on muun muassa avaruustekniikassa ja kaasuteollisuudessa käytetty hapetin. Väriltään nestehappi on vaaleansinistä. Sen tiheys on 1.141 g/cm³, jäätymispiste on 50.5 K ja kiehumispiste 90.188 K 101.325 kPa paineessa. Nestehapen ja kaasum ...

Patina

Patinaa eli esimerkiksi kuparikarbonaattia syntyy, kun kupari hapettuu ilman hapen vaikutuksesta ensin tummaksi kuparioksidiksi ja tämä reagoi vielä ilman hiilidioksidin kanssa. Patina on väriltään vihreää ja yleistä muun muassa pronssisissa esin ...

Protolysoitumisaste

Protolysoitumisaste on kemiassa matemaattinen käsite, joka kertoo, kuinka monta prosenttia heikosta haposta tai emäksestä on proto­ly­soitunut, kun niitä on liuotettu veteen. Protolysoitumisastetta laskettaessa tulee tuntea heikkojen happojen ja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →