ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356

Slavistiikka

Slavistiikka on akateemista slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkimusta. Enenevässä määrin slavistiikan piiriin on alettu laskea myös slaavikansoja ja heidän asuttamiaan alueita koskevaa historiallista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. A ...

Sotasaalista Itä-Karjalasta

Sotasaalista Itä-Karjalasta: suomalaistutkijat miehitetyillä alueilla 1941-1944 on Tenho Pimiän kirjoittama tietokirja suomalaisten tutkijoiden toiminnasta suomalaisten jatkosodassa valloittamien Itä-Karjalan alueiden kansankulttuurin parissa. Te ...

Suomensukuinen

Suomensukuinen tarkoittaa suomensukuista eli uralilaista kieltä puhuvaa kansaa tai ihmistä. Suomensukuisiksi kieliksi lasketaan suomalais-ugrilaiset ja uralilaiset kielet. Niistä muita kuin itämerensuomalaisia kieliä sanotaan usein suomen kielen ...

Suosukset

Suosukset ovat suksia muistuttava suolla ja märällä maalla kulkemista helpottava liikkumisväline. Niitä on perinteisesti käytetty etenkin niitettäessä heinää soilta. Suosukset ovat tavallisesti keskeltä avoimet, jotta ne eivät juutu suohon kiinni ...

Tšuhna

Tšuhna tai suhna on venäläisten käyttämä haukkumasana suomalaisesta, virolaisesta, karjalaisesta sekä inkeriläisestä. Se on peräisin venäläisten suomalaisille antamasta haukkumanimestä "tšuhonets" tai "tšuhonka", jota käytettiin eritoten suomalai ...

Vuotuiskierto

Vuotuiskierto on tavallisesti metsästäjä-keräilijäryhmän tai paimentolaisheimon kiertämistä vuodenaikojen mukaan esimerkiksi kesäisistä asuinpaikoista talvisiin. Tällöin pysytellään suunnilleen samalla alueella vuodesta toiseen.

Zhuangologia

Zhuangologia on Zhuangien kieltä, kirjallisuutta, historiaa, uskontoa, taidetta, taloutta, etiikkaa ja kulttuuria tutkiva monitieteinen ala. Nykyajan zhuangologia tieteellisen tutkimuksen muodossa sai alkunsa jo 1900-luvun, mutta todellisesti se ...

Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Varsinaisessa kielitieteessä kieltä tutkitaan itsenäisenä järjestelmänä ilman kytköksiä kielen ulkopuoliseen todellisuuteen.

Agglutinaatio (kielitiede)

Agglutinaatio on kielitieteellinen ilmiö, jossa sanoja muunnetaan säännönmukaisesti lisäämällä sanavartaloon affikseja  tai jossa kaksi aiemmin itsenäistä sanaa sulautuvat yhdeksi. Suomen kieli on tässä merkityksessä agglutinatiivinen kieli, ko ...

Antipassiivi

Antipassiivi on kielitieteessä verbin tai laajemmin lauseen pääluokka, jossa transitiiviverbin objekti poistetaan argumenttirakenteesta tai taka-alaistetaan. Objekti voidaan ilmaista adpositioilmauksella tai obliikvisijalla. Antipassiivi on tyypi ...

Biolingvistiikka

Biolingvistiikka on kielitieteen haara, joka yhdistää käytäntöjä niin kielitieteestä kuin biologiastakin. Tutkimuskohteina ovat muun muassa kielen biologiset taustat sekä kielen evoluutio. Varhaisin maininta biolingvistiikasta on vuodelta 1950, j ...

Forensinen kielentutkimus

Forensinen kielentutkimus tai forensinen lingvistiikka inen = oikeutta koskeva) on soveltavan kielitieteen osa-alue, jota voidaan käyttää yhtenä rikostutkinnan menetelmänä silloin, kun rikoksen tekemiseen liittyy tekstejä. Tekstit voivat puhuttuj ...

Formaali

Formaali on yleisesti muodollinen, muotoa koskeva, säännöin täsmällistetty. Esimerkiksi luonnollista logiikkaa käytetään intuitiivisesti arkielämän päättelyissä. Jos se täsmällistetään - esimerkiksi tietokoneohjelmointia tai matemaattista päättel ...

Funktiosana

Funktiosana tai kieliopillinen sana tarkoittaa sanaa, jolla on kielessä lähinnä kieliopillinen tai keskustelun kulkuun liittyvä tehtävä. Funktiosanoja ovat esimerkiksi partikkelit, apuverbit ja pronominit. Toisin kuin sisältösanoilla, funktiosano ...

Generatiivinen kielitiede

Generatiivinen kielitiede on Yhdysvalloissa 1960–luvulla syntynyt kielitieteen suuntaus, jonka aatehistorialliset juuret ovat formaalissa logiikassa ja metamatematiikassa, laskennan teoriassa, ja kartesiolaisessa rationalismissa. Historiallisesti ...

Geneven kielitieteellinen koulukunta

Geneven kielitieteellinen koulukunta on Albert Sechehayen artikkelin herättämänä 1920-luvun lopulla muotoutunut strukturalistinen kielitieteellinen koulukunta, jonka historia yltää 1950-luvulle. Satunnaisia mainintoja koulukunnasta on kuitenkin e ...

Homofonia (kielitiede)

Homofonia kielitieteessä tarkoittaa samalla tavalla lausuttavia mutta eri asioita tarkoittavia sanoja, esim. englannin gene ja Jean. Taajasti homofonisia kieliä ovat muun muassa klassinen kiina ja japanin kieli. Eurooppalaisista kielistä ranskass ...

Hybridisana

Vuorenseinä – kotoperäinen vuori ja balttialaisperäinen seinä Tavarahissi – venäläisperäinen tavara ja ruotsalaisperäinen hissi Huilisti – suomen huilu ja kreikkalaisperäinen tekijäjohdos -isti

Hyperkorrekti muoto

Hyperkorrekti muoto on ainakin alun perin virheellinen sananmuoto, joka on syntynyt liiallisesta virheiden pelosta ja yleiskielen tiettämättömyydestä. Suomen kielessä hyperkorrekteja muotoja esiintyy varsinkin yrityksistä välttää oman murteen muo ...

Indigenous Tweets

Indigenous Tweets on nettisivu, joka kerää harvinaisten kielten Twitter-viestejä, jotta alkuperäiskansojen kieltenpuhujat voivat löytää toisensa. Sen perusti maaliskuussa 2011 Kevin Scannell, joka tutkii tietokonelingvistiikkaa Saint Louisin ylio ...

Isoglossi

Isoglossi on maantieteellinen raja tietyn kielellisen ominaisuuden, kuten vokaalin ääntämisen, sanan merkityksen tai käyttöä joissakin syntaktisessa ominaisuudessa. Pää-murteet tyypillisesti rajoittuvat isoglossi-ryhmiin, esimerkiksi Benrathin li ...

Kantasana

Kantasana on sana, josta johdos on muodostettu. Kantasana on voi olla sana kokonaisuudessaan tai osa siitä. Johdos muodostetaan lisäämällä johdinaines tähän kantavartaloon. Esimerkiksi sana "onni" on kantasana sen johdokselle "onneton", joka puol ...

Kartesiolainen kielitiede

Kartesiolainen kielitiede on käsite, jota Noam Chomsky käyttää vuonna 1966 ilmestyneessä teoksessaan Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought. ”Kartesiolainen” kielitiede viittaa siihen kielitieteen muotoon, joka syn ...

Katakreesi

Katakreesi on sanan käyttöä merkityksessä, joka on ristiriidassa sen varsinaisen merkityksen kanssa, vertauskuvallisen sanonnan väärää käyttöä tai eri vertauskuvien sekoittamista. Esimerkkinä katakreesista voidaan mainita vaikkapa punainen muste ...

Keskinäinen ymmärrettävyys

Keskinäinen ymmärrettävyys tarkoittaa toisilleen sukua olevien kielten tai murteiden välistä suhdetta, jossa yhden kielen tai murteen puhuja ymmärtää myös toista sukulaiskieltä tai murretta sitä erikseen opiskelematta. Kielen määritelmä on enemmä ...

Kielitieteellinen taistelu

Kielitieteellinen taistelu tarkoittaa pitkällistä akateemista kiistaa Yhdysvaltojen generatiivisessa kielitieteessä. Kiista alkoi erimielisyyksistä Noam Chomskyn ja hänen varhaisten oppilaidensa ja kollegoidensa välillä 1960- ja 1970-luvuilla. Li ...

Kieltenvälinen tiedonhaku

Kieltenvälinen tiedonhaku tarkoittaa sellaista tiedonhakua, jossa tiedonhakijan suorittama hakukysely on eri kielellä kuin tiedonhaun kohteena oleva dokumenttikokoelma. Kieltenvälinen tiedon tarve perustuu siihen, että tiedonhakijan on usein vaik ...

Kognitiivinen kielitiede

Kognitiivinen kielitiede on kielentutkimuksen tieteidenvälinen suuntaus, joka yhdistelee kognitiivista psykologiaa, neuropsykologiaa ja yleistä kielitiedettä. Kognitiivisen kielitieteen malleja pidetään psykologisesti todellisina, ja sen tarkoitu ...

Kontaminaatio (kielitiede)

Kontaminaatio on kielitieteen ilmiö, jossa kahdesta sanasta on muodostettu uusi sana tai termi. Tyypillinen kontaminaatio on esimerkiksi partiolaisten ja retkeilijöiden suosimasta lusikan ja haarukan yhdistävästä ruokailuvälineestä käytetty nimi ...

Kontekstivihje

Kontekstivihjeet ovat keskustelun ei-referentiaalisia osatekijöitä, hienovaraisia vihjeitä, jotka vaikuttavat merkityksen muotoutumiseen. Kontekstivihjeet kuuluvat kielitieteellisen pragmatiikan, sosiolingvistiikan ja keskusteluntutkimuksen alaan ...

Koodinvaihto

Koodinvaihto tarkoittaa kielen tai murteen vaihtelua samassa keskustelussa. Koodinvaihto on noussut kielitieteen tutkimuskohteeksi 1970-luvulta alkaen. Ensimmäisenä keskeisenä tutkijana pidetään John J. Gumperzia. Koodinvaihto kuuluu ns. kontekst ...

Logopedia

Logopedia on tieteenala, joka tutkii laaja-alaisesti ihmisäänen, puheen, kielen ja kommunikaation normaalia toimintaa sekä sen häiriötiloja ja näiden kuntoutusta. Logopedian tutkimustuloksia sovelletaan käytännön puheterapiassa. Logopediaan kiint ...

Luokittelematon kieli

Luokittelematon kieli on sellainen kieli, jonka sukulaisuussuhteet muihin kieliin ovat epäselviä kielitieteen piireissä. Erona isolaattakieliin luokittelemattomien kieliä ei ole vielä senhetkisen tutkimustiedon valossa pystytty yhdistämään muihin ...

Luonnollinen kieli

Luonnollinen kieli on kieli, jolla ihmiset yleisesti kommunikoivat keskenään ja joka on kehittynyt ja siirtynyt sukupolvelta toiselle osana normaalia sosiaalista kanssakäymistä. Tällaista kieltä kutsutaan luonnolliseksi erotukseksi toisaalta form ...

Makrokieli (ISO 639)

Makrokielet ovat kielitunnusstandardi ISO 639-3:ssa kieliä, jotka ovat jaettavissa useiksi erillisiksi, toisiinsa läheisesti liittyviksi kieliksi. Makrokieli on poikkeustapauksissa käytetty ylätason käsite ja makrokielen alle kuuluu aina kaksi ta ...

Muodollinen subjekti

Muodollinen subjekti on semanttisesti tyhjä lauseenjäsen, jonka olemassaolon lauseen muoto- ja intonaatiorakenne määräävät. Muodollisia subjekteja ovat esim. englannin ja ruotsin sääverbien subjektit seuraavissa kahdessa esimerkissä. It rains alo ...

Muotisana

Muotisana on lyhyessä ajassa laajaan käyttöön tullut sana. Muotisanoille on tyypillistä, että ne tekevät ilmaisusta epätäsmällistä ja sopivat huonosti tarkoitukseensa. Usein muotisanat syrjäyttävät selkeämmän ja havainnollisemman tavan ilmaista j ...

OSMA

OSMA on kielitieteellinen termi. Se on lyhennys lausekkeesta objekti sijainen määrän adverbiaali. OSMA on adjunkti, eli lause ei koskaan "vaadi" sitä. Syntaksinsa kannalta OSMA käyttäytyy kuin objekti. Sen sija mm. vaihtelee negatiivisen ja affir ...

Patientti

Patientti on kielitieteessä nominin semanttinen rooli. Patienttiin kohdistuvat teon seuraukset, eli patientti muuttuu teon seurauksena. Usein patientiksi kutsutaan myös laajennetusti transitiivilauseen objektiargumenttia.

Prahan kielitieteellinen piiri

Prahan kielitieteellinen piiri eli Prahan koulukunta on Prahassa vuonna 1926 perustettu, aluksi lähinnä kielen- ja kirjallisuudentutkijoista muodostunut löyhä ryhmittymä, jolla on ollut huomattava vaikutus myöhempään tutkimukseen. Prahan piirissä ...

Romanikieli ja sen tutkimusalat

Romanikieli ja sen tutkimusalat on kielitieteen alaan kuuluva artikkelikokoelma, joka käsittelee romanikieltä. Teoksen ovat toimittaneet Kimmo Granqvist ja Mirkka Salo. Romanikieli on puhujamäärän perusteella Euroopan yhteisön merkittävin vähemmi ...

Sanasto

Sanasto on kielen koko sanavarasto tai tietyn aihepiirin termistö. Sanastoksi nimitetään myös yhden aihepiirin selityksin varustettua sanaluetteloa. Erikoisalojen sanastoja ovat esimerkiksi graafisen alan sanasto ja rahoitusalan sanasto. Standard ...

Semanttinen rooli

Kielitieteessä semanttisen roolin tai theta-roolin käsitteellä kuvataan sitä, mitä kukin verbin argumentti "tekee" lauseessa. Argumenttien semanttiset roolit eivät muutu sen mukaan, minä syntaktisena roolina ne on lauseeseen koodattu. Eri tutkija ...

Sisältösana

Sisältösana eli leksikaalinen sana tarkoittaa sanaa, jolla on referentiaalinen merkitys eli joka viittaa kielenulkoisen maailmaan. Sisältösanoja ovat substantiivit, adjektiivit ja verbit. Sisältösanojen lisäksi kielessä on funktiosanoja, joilla e ...

Soveltava kielitiede

Soveltava kielitiede tutkii sellaisia ihmisyksilön tai -yhteisön ongelmia, jotka liittyvät kieleen. Soveltava kielitiede on tyypillisesti monitieteistä: sillä on yhteyksiä paitsi kielitieteeseen, myös muun muassa sosiologiaan, psykologiaan, antro ...

Stilistiikka

Stilistiikka eli tyylintutkimus on kirjallisen kielen, tekstien ja diskurssien tutkimusta. Sitä voidaan pitää osana kieli- tai kirjallisuustiedettä, mutta myös omana tieteenalanaan.

Sulautuma

Sulautuma on kielitieteen termi: sana tai käsite joka on muodostunut kahden sanan tai useamman sanan tai niiden osien sulautumisesta yhdeksi sen sijaan että olisi muodostettu yhdyssana. Esimerkiksi englannin kielen sana motel, joka on yhdistelmä ...

Suomen kielitieteellinen yhdistys

Suomen kielitieteellinen yhdistys, lyh. SKY, on suomalainen vuonna 1977 perustettu tieteellinen yhdistys, joka keskittyy kielitieteeseen. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Vuonna 2020 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Krista Ojutkangas. SKY:n toim ...

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, lyh. AFinLA, on suomalainen yhdistys, joka keskittyy soveltavaan kielitieteeseen. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki soveltavasta kielitieteestä riippumatta siitä, työskentelevätkö he alalla vai e ...

Superstraatti

Superstraatti tarkoittaa kielitieteessä sellaista kieltä, johon pidgin- tai kreolikieli perustuu. Nimitys tulee latinan sanoista super eli yläpuolella ja stratum eli taso. Useimmiten superstraatti on se kieli, jolla on enemmän valtaa tai parempi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →