ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314

Yläarktinen

Yläarktinen on tundra-alueen pohjoisosa, joka on lähinnä polaariaavikkoa tai arktista puoliaavikkoa. Jäätiköiden ulkopuolista yläarktista aluetta luonnehtii kasvillisuuden ja eläimistön niukkuus. Tyypillistä yläarktista aluetta on Grönlannin pohj ...

Koralliriutta

Koralliriutta on korallieläinten erittämästä kalsiumkarbonaatista kiteytyneiden tukirakenteiden ajan saatossa muodostama riutan muotoinen vedenalainen kasautuma, jollaisia esiintyy lähinnä merten rannikkovesissä ja muilla matalilla alueilla. Kora ...

Kylmänveden koralli

Kylmänveden korallit ovat koralleja, jotka kasvavat tyypillisesti syvällä ja kylmässä meressä, 200–1 000 metrin syvyydessä 4–13-asteisessa vedessä. Kylmillä merialueilla elävät korallit ovat aiemmin uskottua laajemmalle levinneitä, ja niitä on lö ...

Belizen rantariuttojen suojelualue

Belizen rantariuttojen suojelualue on ollut UNESCOn maailmanperintöluettelon suojelukohde vuodesta 1996 alkaen. Se käsittää yli 300 kilometriä pitkän koralliriutan, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin ja maailman toiseksi suurin riutta Austr ...

Iso valliriutta

Iso valliriutta on maailman suurin koralliriutta, joka sijaitsee Korallimeressä Queenslandin rannikolla Koillis-Australiassa. Se kuuluu maailman vaikuttavimpiin luontokokonaisuuksiin. Iso valliriutta on noin 2 300 kilometriä pitkä ja se peittää a ...

Tubbatahan riutta

Tubbataha Reef on kahden atollin muodostama koralliriutta keskellä Sulunmerta. Se sijaitsee 98 merimailia kaakkoon Filippiinien Puerto Princesa Citystä Palawanilta ja 80 merimailia lounaaseen Cagayancillon kunnasta, johon se kuuluu hallinnollises ...

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus, eli informaatiotiede, on monitieteinen ala, joka tarkastelee ihmisen tapaa tuottaa, organisoida ja käyttää tietoa. Se tarkastelee muun muassa tiedon säilyttämiseen, välittämiseen ja hankkimiseen liittyviä kysymyksiä niin yksi ...

Automaattinen sisällönkuvailu

Automaattiset sisällönkuvailumenetelmät ovat yleiskäyttöisiä, alasta ja dokumenttityypeistä riippumattomia menetelmiä, joilla voidaan tuottaa yksityiskohtaisia kuvailuja nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tunnettuja esimerkkejä automaattista sisäl ...

Bobcatsss

Bobcatsss on kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoiden kansainvälinen konferenssi, joka järjestetään vuosittain opiskelijoiden organisoimana jossakin eurooppalaisessa yliopistossa. Nimitys Bobcatsss on lyhenne, joka koostuu ensimmäisen konferen ...

Dokumentaatio

Dokumentaatioksi kutsutaan traditiota, joka yhdessä kirjastotieteen kanssa loi pohjan informaatiotutkimuksen kehittymiselle. Dokumentaatio pyrkii analysoimaan, tallentamaan ja hakemaan tietoa kaikissa muodoissaan. Se pyrkii myös mahdollisimman te ...

Informaatiokäytännöt

Informaatiokäytännöt, joista voidaan suomeksi käyttää myös nimitystä tietokäytännöt, tarkoittavat eri tapoja, joilla ihmiset sekä etsivät informaatiota systemaattisesti että kohtaavat sitä sattumanvaraisesti. Pamela McKenzien informaatiokäytäntöj ...

Informaatiolukutaito

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä. Informaatiolukutaitoinen henkilö kykenee: määrittelemään tarvittavan tiedon laajuuden pääse ...

Informaatiostrategia

Informaatiostrategia on menetelmä, jonka avulla maksimoidaan tiedon liiketoiminta-arvo. Tarpeen sellaisen luomiseen on muodostanut digitaalisen murroksen yrityksille ja muille organisaatioille tuoma paine yhdistettynä jatkuvasti kasvavaan datan m ...

Informaatiotutkimuksen päivät

Informaatiotutkimuksen päivät on kaksipäiväinen tapahtuma, jonka Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry järjestää yhteistyössä Suomen yliopistojen informaatioalan oppiaineiden kanssa. Informaatiotutkimuksen päiviä vietetään syksyisin joka toinen ...

Informaatiotutkimus (lehti)

Informaatiotutkimus on aikakauslehti, joka julkaisee informaatiotutkimuksen ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Lehte ...

Kasuaalipeli

Kasuaalipeli on videopeli, jonka kuvataan sopivan kaikille. Se on piirteiltään helposti lähestyttävä ja kaikkien ulottuvilla, riippumatta pelaajien taitotasosta tai käytettävissä olevista resursseista, kuten ajasta tai rahasta. Näin ollen kasuaal ...

Perustietojen hallinta

Perustietojen hallinta on tieteenala, jossa liiketoimintajohto ja tietohallinto työskentelevät yhdessä varmistaakseen tiedon yhdenmukaisuuden, oikeellisuuden, hallinnan, semanttisen oikeellisuuden sekä vastuut. Tarkoituksena on luoda yritykselle ...

Tiedonhankinnan prosessimalli

Tiedonhankinnan prosessimalli on yksi tiedonhankintatutkimuksen keskeisimmistä malleista, jonka on kehittänyt amerikkalainen Carol C. Kuhlthau. Malli pohjautuu 1980-luvun alkupuolella aloitettuihin empiirisiin tutkimuksiin, joiden kohteina oli lä ...

Tiedonhankintatutkimus

Tiedonhankintatutkimus on informaatiotutkimuksen osa-alue, joka omalta osaltaan pyrkii kehittämään informaatiotutkimuksen metodologista ja käsitteellistä perustaa. Tiedonhankintatutkimus tarkastelee yksinkertaisimmillaan ketjua tiedontarve–tiedon ...

Tiedontarve

Tiedontarve on tiedonhankintatutkimuksessa käytetty käsite ja yksi tiedonhankintatutkimuksen osa-alue. Tiedontarve määritellään yksilölliseksi ilmiöksi, joka voidaan nähdä ns." aukkona” tiedonhakijan tietämyksessä ja jonka muodostumiseen vaikutta ...

Uudet lukutaidot

Uudet lukutaidot ovat perinteistä lukutaitokäsitettä laajempi ja moniulotteisempi joukko taitoja, jotka liittyvät etenkin uusien medioiden sekä uuden viestintä- ja tietotekniikan käyttöön. Käsitteessä korostuu näkemys siitä, ettei tietoyhteiskunn ...

Groverin algoritmi

Groverin algoritmi on Lov Groverin mukaan nimitetty kvanttialgoritmi. Hän keksi sen Bell Labsissa toukokuussa 1996. Sitä voidaan käyttää algoritmisessa etsinnässä, kuten koodinmurtamisessa ja shakin pelaamisessa.

Ioniloukut

Ioniloukut ovat yksi mahdollisista kvanttitietokoneiden fyysisistä toteutustavoista. Ne perustuvat siihen, että ionisoitu atomi tai jokin muu hiukkanen houkutellaan tyhjökammion keskusalueeseen sähkö- ja magneettikentillä. Niitä on monenlaisia, m ...

Kaviteetti-QED

Kaviteetti-QED eli kaviteettikvanttielektrodynamiikka on yksi mahdollisista kvanttitietokoneiden fyysisistä toteutustavoista. Siinä hyödynnetään valo käyttäytymistä pienissä onkaloissa joissa on erittäin heijastavat seinät.

Kvanttialgoritmi

Kvanttialgoritmi on algoritmi, joka ajaa realistista mallia kvanttilaskennassa, yleisimmin käytetty malli mallintamaan laskennan kvanttipiirimallia. Termiä käytetään erityisesti viittaamaan algoritmeihin, jotka hyödyntävät kvanttimekaniikkaa tai ...

Kvanttietokoneiden aikajana

1970 Stephen Wiesner keksii konjugaattikoodauksen. 1973 Alexander Holevo julkaisee kubitteja koskevan paperin. Charles H. Bennett todistaa, että laskeminen voidaan tehdä käänteisesti.

Kvanttifourier’n muunnos

Kvanttifourier’n muunnos tai kvanttifourier-muunnos on kvanttitietokoneelle toteutettava fourier’n muunnos. Menetelmän keksi Peter Shore vuonna 1994. Sitä käytetään esimerkiksi shorin algoritmissa.

Kvanttiohjelmointi

Kvanttiohjelmointi on kvanttitietokoneelle tarkoitettuja korkean tason ohjelmointikieliä, jotka käyttävät kvanttialgoritmeja. Ohjelmointikielten suurin ero on niiden kyky käyttää kubitteja laskennassa. Ohjelmointikielet ovat tällä hetkellä tutkim ...

Kvanttisalaus

Kvanttisalauksen menetelmillä eri osapuolet voivat muun muassa viestiä keskenään ulkopuolisen teoriassa pystymättä selvittämään viestien sisältöä. Menetelmien teoreettinen murtamattomuus perustuu joko kvanttimekaniikan Heisenbergin epätarkkuusper ...

Kvanttitietokone

Kvanttitietokone on kehitteillä oleva tietokone, joka hyödyntää kvanttitilojen superpositiota ja sen tarjoamia erityisiä mahdollisuuksia. Mikäli suurempien kvanttitietokoneiden rakentaminen onnistuu, niillä voidaan ratkaista tiettyjä ongelmia huo ...

Kvanttivahvistinasema

Kvanttivahvistinasema on yksi kvanttikryptografian orastavista teknologioista. Ongelmana nykyisissä kuituoptisissa kaapeliverkoissa joissa pyritään käyttämään kubitteja on, että niissä käytetään vahvistimia noin 30 km välein. Kvanttisignaalin vah ...

Shorin algoritmi

Shorin algoritmi on matemaatikko Peter Shorin mukaan nimetty kvanttialgoritmi kokonaislukujen tekijöihin jakoa varten. Se keksittiin vuonna 1994 AT&T-yhtiön Bell Labsissa New Jerseyssä. Shor osoitti, miten kvanttitietokone laskee erittäin suu ...

Supertiheä koodi

Supertiheä koodi on tapa, jolla lomittuneita hiukkasia voidaan käyttää yhden kubitin informaation lisäämiseen. selvennä Menetelmän keksivät Charles Bennet ja Stephen Wiesner 1992.

Suprajohteisiin perustuva kvanttitietokone

Suprajohteisiin perustuva kvanttitietokone on yksi mahdollinen kvanttitietokoneen fyysisistä toteutustavoista. Siinä valmistetaan nanotason suprajohtavia elektrodeja kytkettynä yhteen josephsonin liitosten kautta. Niitä on kolme eri luokkaa varau ...

Turingin kvanttitietokone

Turingin kvanttitietokone on abstrakti kone, jota käytetään kvanttitietokoneen tehon mallinnukseen. Se tarjoaa hyvin yksinkertaisen mallin, joka tallentaa kaiken voimansa kvanttilaskennasta. Jokainen kvanttialgoritmi voidaan ilmaista muodollisest ...

Universaali kvanttisimulaattori

Universaali kvanttisimulaattori on Richard Feynmanin 1982 esittämä idea koneesta, joka matkii mitä tahansa kvanttijärjestelmää, myös fysikaalista maailmaa. Hän osoitti, millaisia vaikeuksia klassisilla tietokoneilla oli kvanttijärjestelmien simul ...

Esineiden internet

Esineiden internetillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internet-verkon kautta. Teollisen internetin tuottama lisäar ...

Android Things

Android Things on Googlen kehittämä I/O 2015-konferenssissa julkaistu esineiden internetiä käyttäville laitteille suunnattu käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmän kehitysversio tulee saatavilla heinä-syyskuussa 2015. Brillo pohjautuu Androidiin, m ...

Bluetooth low energy

Bluetooth low energy on lyhyenmatkan langaton likiverkkotekniikka, jota nykyaikaiset langattomat laitteet käyttävät. Esimerkkejä näistä laitteista ovat sykemittarit, murtohälyttimet ja erilaiset kauko-ohjaimet. Aiemmin Nokian kehittämä Bluetooth ...

Digitaalinen kaksonen

Digitaalinen kaksonen on koneiden kunnossapitoa ja tuotekehitystä koskeva tarkka virtuaalinen malli, joka raportoi toiminnastaan kerätyn datan perusteella. Esineiden internetissä digitaalisella kaksosella tarkoitetaan palvelimella tai pilvessä ol ...

Micro Bit

BBC Micro Bit on ARM-pohjainen kehitysalusta, jonka Britannian yleisradioyhtiö BBC on kehittänyt koulujen tietotekniikan opetukseen. Micro Bit on mitoiltaan 43x52 millimetriä ja sisältää Nordic Semiconductorin valmistaman ARM Cortex-M0 käskykanta ...

Sigfox

Sigfox on 868 megahertsin taajuisen mikroaaltosäteilyn avulla toimiva esineiden internetiä varten suunniteltu tietoliikenneverkko, joka on suunniteltu pienten datamäärien välittämiseen esimerkiksi paikannuslaitteista sekä palovaroittimien, murtoh ...

Älysopimus

Älysopimus on tietokoneprotokolla, joka on tarkoitettu digitaalisesti helpottamaan, tarkistamaan tai valvomaan sopimuksen neuvottelua tai suorittamista. Älykkäät sopimukset mahdollistavat uskottavien liiketoimien suorittamisen ilman kolmansia osa ...

Archive.today

archive.today on vuonna 2012 käynnistetty sivusto, joka toimii digitaalisena aikakapselina. Sivustolla voi tallentaa haluamansa verkkosivun sen hetkisen sisällön archive.todayn verkkoarkistoon ja tehdä hakuja aiemmin tallennetuista verkkosivuista ...

ARPANET

ARPANET oli Yhdysvaltalainen pakettikytkentäinen tietokoneverkko, josta kehittyi Internet. Verkko siirtyi käyttämään TCP/IP-protokollapinoa 1. tammikuuta 1983. ARPA:n johtajan Charles Herzfeldin mukaan verkko perustettiin, koska tehokkaat tietoko ...

Cyclades

Cyclades oli ranskalainen tietokoneverkko, joka otti vaikutteita ARPANETistä ja vaikutti myös TCP/IP:n ja internetin kehitykseen. Vint Cerf on maininnut Louis Pouzinin työn Cyclades-verkon kanssa yhdeksi tärkeimmistä vaikutteistaan TCP/IP-protoko ...

Freenet Finland

Freenet Finland oli koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille tarkoitettu Internetin maksuton sähköposti- ja sisältöpalvelu, joka perustettiin vuonna 1993. Sen toteutti Teknillinen korkeakoulu, ja rahoituksesta vastasivat Suomen itsenäis ...

Internet Archive

Internet Archive on yleishyödyllinen yhteisö ja verkkokirjasto, joka on omistautunut multimedian säilyttämiseen. Se sijaitsee fyysisesti San Franciscossa, lähellä Presidiota, Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Internet Archiven kokoelmasta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →