ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

Vahvuus

Sotilasosaston vahvuus tarkoittaa siinä palvelevien henkilöiden lukumäärää. Vahvuuksia on erilaisia, kuten kirjavahvuus, muonavahvuus ja rivivahvuus. Kirjavahvuus tarkoittaa yksikössä palvelevien kokonaislukumäärää. Muonavahvuus tarkoittaa niitä ...

Varuskunta

Varuskunta on kiinteä sotilasalue, johon on sijoitettu joukko-osastoja ja sotilaslaitoksia. Suomen puolustusvoimissa varuskunnan tehtävänä on palvella sinne sijoitettuja joukkoja, laitoksia ja esikuntia tuottamalla niille tiettyjä palveluja. Näis ...

Verkostokeskeinen sodankäynti

Verkostokeskeinen sodankäynti on informaatioylivoiman mahdollistava toiminta- operation konsepti, joka luo kasvavaa taisteluvoimaa verkottamalla sensorit, päätöksentekijät ja ampujat saavuttamaan jaettu tietoisuus, kasvava päätöksenteon nopeus, s ...

Vihollinen

Vihollinen on vihamies tai vastustaja, henkilö, joka on vihan, kaunan tai vihamielisyyden kohteena. Myös valtiota tai kansaa voidaan kutsua viholliseksi, jos siihen ollaan vihamielisessä suhteessa tai sitä vastaan soditaan. Viholliseksi voidaan l ...

Voimannäyttö

Voimannäyttö poliittisessa tai sotilaallisessa mielessä on psykologinen operaatio, jolla pyritään osoittamaan eskalaation jyrkentyessä oma päättäväisyys tai toimintakyky. Voimannäyttöjä voivat olla näyttävien sotaharjoitusten järjestäminen kiista ...

Ydinaseriisunta

Ydinaseriisunta tarkoittaa aseistariisuntatoimia, jotka kohdistuvat ydinaseisiin. Ydinaseriisunnan tavoitteena voi olla joko ydinaseiden määrän vähentäminen, yleensä kahden- tai monenvälisellä sopimuksella varustelukilvan hillitsemiseksi, tai ydi ...

Sosiaalihistoria

Sosiaalihistoria tieteenhaarana tutkii ryhmien, säätyjen, sosiaalisten kerrostumien ja luokkien kehitystä menneisyydessä. Sosiaalihistoriaa voidaan pitää yhtä lailla humanistisena kuin yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksen alana. Ns. uusi sosiaali ...

Jeunesse dorée

Jeunesse dorée on ranskankielinen sanapari, joka tarkoittaa ylempien sosiaaliluokkien varakasta ja huvittelunhaluista nuorisoa. Jeunesse dorée viittasi alkujaan Ranskan suuren vallankumouksen vallankumoushallituksen kukistumista seuranneen thermi ...

Kotikuri

Kotikuri tarkoittaa talon isännän oikeutta ja velvollisuutta huolehtia palvelusväkensä ja lastensa hyvistä tavoista ja käytöksestä. Vuonna 1664 vahvistettiin Ruotsissa isännän oikeus kurittaa palvelijoitaan. Lisäksi kirkolliset säädökset ohjasiva ...

Pauvres honteux

Pauvres honteux on sääty-yhteiskunnan aikaan kuuluva ilmaus, jolla viitattiin köyhiin, jotka arastelivat turvautua yhteiskunnan apuun, ja toisinaan sillä viitattiin erityisesti taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneisiin henkilöihin, jotka eivät aie ...

Siirtoväen huollon keskus

Siirtoväen huollon keskus oli Suomessa sisäasiainministeriön alaisena toiminut, talvisodan lopulla perustettu sotatoimialueilta, myöhemmin luovutetuilta alueilta evakuoidun väestön huolto-organisaatio. Sitä johti Urho Kekkonen väestönsiirtoasiois ...

Syytinki

Syytinki eli kiinteistöeläke on kiinteistön kaupan yhteydessä toteutettu sopimus asumisoikeudesta. Syytinki takaa myyjälle oikeuden jäädä asumaan tilalle. Yleinen on sellainen sopimus, jolla maatilan omistaja luovuttaa tilan lapselleen ja tämän p ...

Talonpoikaiskapina

Talonpoikaiskapinoita tapahtui myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Niissä talonpojat tavoittelivat parannusta taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaansa. Talonpoikien asemaa olivat heikentäneet sodat ja feodaalijärjestelmä. Ranskassa oli ...

Kastilaitos

Kastilaitos on järjestelmä, jossa yhteiskunnan jäsenen aseman, toimintamahdollisuudet ja kulttuurin määrittää hänen syntyperänsä. Termiä käytetään nykyisin etenkin intialaisesta yhteiskuntajärjestelmästä ja -normistosta. Termin alkuperä on portug ...

Tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskunta perustuu uuteen teknologiaan selvennä, uusiin toimintatapoihin selvennä ja uuteen osaamiseen selvennä. Tietoyhteiskunnassa informaation tuottamisella, jakelulla ja käsittelyllä on merkittävä osuus taloudessa ja kulttuurissa. kene ...

Yhteisö

Yhteisö on esimerkiksi elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä. Yhteisön käsitteen merkityksestä ei olla yksimielisiä. Suomen laissa ja verotuksessa yhteisöllä t ...

Adoptio

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide, jolla adoptiovanhemman tai adoptiovanhempien ja adoptoitavan välille muodostetaan uusi perhesuhde, vanhemman ja lapsen suhde. Adoptiossa adoptoitavan juridinen suhde syntymävanhempiin pur ...

Aisankannattaja

Aisankannattaja on halveksiva ilmaus naimisissa tai muuten vakaassa liitossa olevasta miehestä, jonka vaimo on uskoton. Aisankannattaja ei pysty estämään naisensa uskottomuutta, ei tiedä siitä tai ei pysty lopettamaan liittoa. Ranskaksi aisankann ...

Antilas

Antilas on karjalaisen kansanperinteen nimitys morsiamelle ennen häitä, kun hän on vielä äitinsä ja sukunsa ”oma”. Antilas on johdos sanasta antaa. Häissä äiti ”antaa” omansa toiselle suvulle. Antilaan itkuvirsi esitetään häissä tai ennen häitä. ...

Avioton lapsi

Avioton lapsi on termi, jolla viitataan avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen eli lapseen, jonka vanhemmat eivät ole olleet keskenään naimisissa lapsen syntyessä. Avioliiton ulkopuolella syntyneillä lapsilla on ollut heikko asema monessa e ...

Avoliitto

Avoliitto tarkoittaa juridisesti vahvistamatonta kahden ihmisen avioliittomaista yhteiselämää. Käsite voidaan määritellä eri tavoin mutta sanaa on yleensä käytetty tarkoittamaan tilannetta, jossa kaksi ihmistä asuvat vakituisesti yhdessä solmimat ...

Curling-vanhemmat

Curling-vanhemmat on nimitys, jota käytetään vanhemmista, jotka pyrkivät poistamaan esteet ja vaikeudet lastensa tieltä, palvelevat heitä, täyttävät kaikki toiveet ja haluavat suojella heitä pettymyksiltä. Käsitteen toi julkisuuteen tanskalainen ...

Deputaatio

Deputaatio eli lähetystö on ryhmä henkilöitä, jotka on valittu puhumaan tai toimimaan valitsijoidensa nimissä ja puolesta. Valitsijana voi toimia jokin kokous, yhdistys, kunta tai kansalaisryhmä. Deputaatio voi viedä esimerkiksi tervehdyksen merk ...

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010 on Euroopan Unionin kampanja köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseksi. Vaikka Eurooppa on yksi maailman rikkaimmista alueista, lähes 80 miljoonaa ihmistä elää köyhyysvaaras ...

Harrastus

Harrastus on säännöllisesti harjoitettua vapaa-ajan toimintaa, jonka tarkoituksena on rentouttaa ja tuottaa mielihyvää. Harrastamisen motiivina on nautinto ja kiinnostus aiheeseen, toisinaan jopa rahallinen palkkio. Tyypillisiä harrastuksia ovat ...

Isovanhemmat

Isovanhemmat ovat äidin ja isän vanhemmat. Isovanhemmat ovat usein tärkeitä ja läheisiä jäseniä omassa perhepiirissään. lähde? Useissa perinteisissä kulttuureissa isovanhemmilla oli suora ja selkeä rooli lastenlasten hoidossa ja kasvatuksessa läh ...

Jääkaappiteoria

Jääkaappiteoria tai ruokakuntamalli on yksi sosiologinen määritelmä perheelle. Sen mukaan perheen muodostavat ne jotka "syövät samasta jääkaapista", toisin sanoen asuvat samassa kotitaloudessa, esim. avio- ja avoliitossa elävät aikuiset ja heidän ...

Kaskadihäiriö

Kaskadihäiriö on skaalautumattoman verkon virhetilanne, jossa solmun toiminnan häiriö vaikuttaa sen viereisten solmujen toimintaan. Esimerkiksi Internetin reitittimen joutuminen epäkuntoon johtaa sen liikenteen siirtymisen viereisten reitittimien ...

Kihlaus

Kihlaus määritellään Suomen laissa tilanteeksi, jossa pariskunta ”sopii menevänsä avioliittoon keskenään”. Kihlauksella ei kuitenkaan ole nykyään juridisia seuraamuksia. Kihloissa olevaa miestä sanotaan sulhaseksi ja naista morsiameksi, ja kahden ...

Kiintymyssuhde

Kiintymyssuhde on lapsen ja hänen huoltajansa välinen tunnesuhde, joka syntyy lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta. Lapsi muodostaa ensimmäisen suhteensa äitiin tai muuhun häntä ensisijaisesti hoitavaan henkilöön. Kun lapsen tarpeet hu ...

Kiintymysvanhemmuus

Kiintymysvanhemmuus on John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan perustuva, läheisyyttä ja lapsen tarpeiden kunnioittamista korostava vanhemmuuden tyyli erityisesti vauvaikäisten vanhemmille. Kiintymyssuhdeteorian mukaan varhaislapsuudessa kehittynyt v ...

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikaksi kutsutaan kaikille kansalaisille avointa, mahdollisesti jollekin ihmisryhmälle suunnattua, tilaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota kansalaisille mahdollisuus vapaamuotoiseen kohtaamiseen. Kohtaamispaikkoja ylläpitäv ...

Koulukiusaaminen

Koulukiusaaminen tarkoittaa koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Koulukiusaaminen täyttää usein rikoksen, kuten kunnianloukkauksen tai pahoinpitelyn, tunnusmerkit. Kiusaaminen on tarkoituksellisesti tai ...

Kunnia

Kunnia tarkoittaa yleistä arvostusta ja mainetta, joka voi koskea yksilöä tai ryhmää. Lähes kaikissa kulttuureissa on erilaisia käsityksiä eri ryhmien tai sukupuolten kunniallisuudesta; on esimerkiksi mieskunnia ja naiskunnia. selvennä Kulttuurej ...

Käännetty vanhemmuus

Käännetty vanhemmuus tarkoittaa roolinvaihtotilannetta, jossa esimerkiksi lapset osoittavat yleensä vanhemmille kuuluvina pidettyjä piirteitä, kuten vastuullisuutta, normeihin sopeutumista ja vakavamielisyyttä ja vanhemmat yleensä lapsille kuuluv ...

Ménage à trois

Ménage à trois tarkoittaa kolmen henkilön välistä suhdetta. Usein sillä viitataan kolmen henkilön väliseen seksisuhteeseen, kuten aviossa oleva pari ja rakastajatar ovat keskenään seksuaalisuhteessa, vaikkakaan kaikkien ei tarvitse olla seksuaali ...

Mennään eteenpäin

Mennään eteenpäin on uskonnollinen parisuhteen hoitamiseen tähtäävä viikonloppu, jonka tavoitteena on kehittää avioliittoa lähinnä parantamalla kommunikointia parisuhteessa. Viikonloppu on tarkoitettu heteropareille, jotka ovat avioliitossa. ME-t ...

Miitti

Miitiksi kutsutaan arkikielessä usein Internet-yhteisön, IRC-kanavan tai keskustelufoorumin, jäsenten fyysistä tapaamista. Lyhyt tapaaminen voidaan järjestää julkisella paikalla kuten kahvilassa, baarissa tai jonkin tapahtuman yhteydessä tai jonk ...

Naimattomuus

Naimaton on henkilö, joka ei ole solminut avioliittoa. Naimatonta henkilöä voidaan sanoa myös sinkuksi. Aikoinaan naimaton tarkoitti myös neitsyttä eli impeä, sillä tuolloisten siveellisyysnormien puitteissa sukupuoliyhdyntä oli pidettävä hyväksy ...

Naittaja

Naittaja oli aiemmin henkilö, jonka luvan nainen tarvitsi voidakseen solmia avioliiton. Vuoden 1734 lain mukaan naittaja sai tehdä tytön perinnöttömäksi, jos tämä avioitui vastoin naittajan tahtoa. Leski ei tällaista lupaa tarvinnut, vaan hänellä ...

Pacs-sopimus

Pacs-sopimus on Ranskassa käytössä oleva rekisteröidyn parisuhteen tyyppinen mutta sitovampi parisuhde, joka virallistetaan kaupunginosan maistraatissa. Se oli alkujaan tarkoitettu käytettäväksi homosuhteiden virallistamiseen, mutta siitä on tull ...

Palkkaorjuus

Palkkaorjuus on mm. marxilaiseen historiankäsitykseen kuuluva termi, jonka Karl Marx kehitti kuvaamaan työväestön asemaa porvarillisessa yhteiskunnassa. Tämän historiakäsityksen mukaan palkkaorjuus kuuluu osana yhteiskunnallisen kehityksen jatkum ...

Parisuhde

Suomessa hyvin onnellisessa suhteessa miehistä 10 % ja naisista 5 % on ollut uskoton, melko onnellisessa 20 % ja 10 %, ei-onnellisessa 37 % ja 23 % ja onnettomassa noin 40 % ja noin 40 %. Silti jopa viimeisen vuoden aikana uskottomista miehistä 2 ...

Perhe

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avioliitossa tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ...

Polyandria

Polyandria on tarkempi määritelmä polygamialle eli moniavioisuudelle. Polyandria tarkoittaa tilannetta, jossa yhdellä naisella on suhde useaan mieheen samanaikaisesti.

Polygamia

Polygamia eli moniavioisuus on avioliiton muoto, jossa yhdellä henkilöllä on samanaikaisesti useita aviopuolisoita. Käsitettä käytetään usein myös laajemmin, jolloin sillä voidaan tarkoittaa myös parisuhdetta, jossa henkilöillä on ulkopuolisia ku ...

Polygynia

Polygynia on yleisin muoto polygamiasta eli moniavioisuudesta. Polygynia tarkoittaa tilannetta, jossa yhdellä uroksella on useita naaraita samanaikaisesti. Ihmisellä polygynia, kuten polyandriakin, on jatkuvasti harvinaistunut. Islamissa ja eräis ...

Promiskuiteetti

Promiskuiteetti kuvaa sosiaalista sukupuolten vapaata yhteiselämää. Yleensä promiskuiteettillä tarkoitetaan yhteiskunnallista tilaa, jossa ei ole avioliittoja tai muita pysyviä sukupuolisuhteita, vaan ihmiset harrastavat seksiä vapaasti eri kumpp ...

Puoliso

Puoliso on termi, joka tarkoittaa aviopuolisoa, miestä tai vaimoa. Termiä käytetään myös laajemmassa merkityksessä, joskaan ei säädösterminä, avopuolisoista ja samaa sukupuolta olevien parien parisuhteen osapuolista. Parisuhteen muoto voi Suomen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →