ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249

Monismi (ontologia)

Ontologinen monismi on käsitys, jonka mukaan todellisuus koostuu vain yhdestä substanssista. Monismi poikkeaa dualismista, jossa todellisuus muodostuu kahdesta eri substanssista, ja pluralismista, jonka mukaan substansseja on monta. Tyypillisimpi ...

Neutraali monismi

Neutraali monismi on ontologinen näkemys, jonka mukaan todellisuus koostuu yhdentyyppisestä perussubstanssista, joka itsessään ei ole olemukseltaan sen enempää henkistä kuin aineellistakaan, mutta voi ilmetä sekä henkisinä että aineellisina aspek ...

Nonaggressioperiaate

Nonaggressioperiaate on yhteiskuntafilosofian piirissä esiintyvä oppi, jonka mukaan voimankäyttöä ei pidä aloittaa muiden ihmisten kehoa tai omaisuutta kohtaan: väkivallan käyttö on sallittua vain itsepuolustukseksi ja silloinkin vain kohtuullise ...

Okkasionalismi

Okkasionalismi oli 1600-luvulla filosofinen oppi, jonka mukaan Jumala huolehtii sielun ja ruumiin vuorovaikutuksesta jollain ihmiselle käsittämättömällä tavalla. Kysymys sielun ja ruumiin vuorovaikutuksesta nousi esille etenkin René Descartesin f ...

Panpsykismi

Panpsykismi on mielenfilosofinen näkemys, jonka mukaan tietoisuus tai mieli on todellisuuden perustava ominaispiirre, joka on yhtä alkuperäistä tai alkuperäisempää kuin aine ja on olemassa kaikkialla universumissa. Filosofisena teoriana panpsykis ...

Parallelismi (filosofia)

Parallelismi on mielenfilosofinen oppi, jonka mukaan henkiset ja aineelliset tapahtumat sattuvat rinnakkaisesti ilman, että niiden välillä on vuorovaikutusta. Parallelismin mukaan Jumala pitää huolen siitä, että henkiset ja fysikaaliset tapahtuma ...

Paternalismi

Paternalismi eli holhoaminen on toimintamalli, joka pyrkii ehkäisemään muita tekemästä vahinkoa itselleen. Paternalismi tarkoittaa myös tällaisten toimintamallien kannattamista. Esimerkkinä paternalistisesta filosofiasta on voimakeinojen käyttö t ...

Perspektivismi

Perspektivismi on Friedrich Nietzschen kehittämä filosofinen näkemys, jonka mukaan maailmaa ei voida havaita tai tuntea sellaisenaan, vaan aina vain tulkita jostakin näkökulmasta eli perspektiivistä. Tämä tarkoittaa sitä, että on aina olemassa us ...

Pluralismi (ontologia)

Pluralistinen ontologia eli monijakoinen todellisuuskäsitys on filosofis-ontologinen näkökulma, jonka mukaan perusaineksia joista todellisuus rakentuu, on olemassa useampia kuin yksi tai kaksi. Johannes Jacobus Poortman on tehnyt luokittelun usei ...

Postseksuaalisuus

Postseksualismi -käsitteellä tarkoitetaan ranskalaisen queer-teoreetikko Michel Foucaultn seksuaalipoliittisista näkemyksistä vaikutteita saanutta tietoisesti keinotekoista elämäntapaidentiteettiä, jonka tavoitteena on käsitteellinen pakeneminen ...

Psykologinen egoismi

Psykologinen egoismi on moraalifilosofinen kanta, jonka mukaan ihminen toimii aina itsekkäästi ja omaa etuaan tavoitellen. Toisin sanoen psykologisen egoismin mukaan oman edun tavoitteleminen motivoi meitä eniten. Käsityksen mukaan myös kaikki al ...

Psykologismi

Psykologismi on 1800-luvulla vallinnut ajattelutapa, jonka mukaan psykologialla voi selittää muita, mutta ei psykologisia ilmiöitä. Yleisimmät psykologismin lajit ovat looginen ja matemaattinen psykologismi. Loogisen psykologismin mukaan logiikan ...

Reduktionismi

Ontologisen reduktionismin mukaan ylemmän tason kokonaisuus ei todellisuudessa ole muuta kuin alemman tason kokonaisuuden ilmiöitä. Voidaan ajatella myös, että kokonaisuus ei ole enempää kuin osiensa summa ja emergenteiltä vaikuttavat ilmiöt ovat ...

Representationalismi

Representationalismi eli epäsuora realismi, edustuksellinen realismi, representatiivinen realismi tai representationalistinen havaintoteoria on realistinen tietoteoreettinen kanta, jonka mukaan ihminen havaitsee ensisijaisesti mielessään olevia a ...

Solipsismi

Solipsismi on filosofinen näkemys, jonka mukaan ”minä”-näkökulma on ensisijainen. Se on fenomenalismia radikaalimpi subjektiivisen idealismin muoto. Sen mukaan vain ajatteleva minä tai minän ajattelu, kokemus ja tietoisuuden sisällöt ovat ontolog ...

Subjektivismi

Subjektivismi on filosofinen näkökanta, joka korostaa subjektin kokemusta kaiken mittana. Subjektivismin muotoja: Moraalinen subjektivismi katsoo, ettei moraalisilla arvoilla ole inhimillisistä tunteista, tarpeista ja toiveista riippumatonta merk ...

Teleologia

Teleologia eli tarkoitusperäisyys tai päämäärähakuisuus on a) filosofinen oppi, jossa pohditaan tarkasteltavan kohteen tavoitetta b) oppi esimerkiksi kaikkeuden rakenteen ja järjestyksen tarkoitusperäisyydestä. Teleologialla tarkoitetaan kuvaus- ...

Erisnimien deskriptioteoria

Erisnimien deskriptioteoria on kielifilosofinen teoria, jonka mukaan erisnimet viittaavat olioihin niiden deskriptiivisen eli kuvailevan sisällön määräämällä tavalla. Erisnimet ovat määrättyjen kuvausten lyhenteitä, ja niiden merkitys joko on mää ...

Erisnimien välittömän viittaamisen teoria

Erisnimien välittömän viittaamisen teoria on kielifilosofinen teoria, jonka mukaan erisnimet ovat rigidejä designaattoreita eli ne viittaavat kaikissa mahdollisissa maailmoissa samaan olioon. Erisnimien välittömän viittaamisen teoriaa ovat esittä ...

Eternalismi

Eternalismi on filosofinen käsite, joka liittyy ajan filosofiaan. Eternalismi on filosofinen lähestymistapa ajan ontologiseen luonteeseen, joka ottaa sen näkökannan, että kaikki ajankohdat ovat tasa-arvoisesti "oikeita" vastoin presentististä ide ...

Institutionaalinen taideteoria

Institutionaalinen taideteoria on George Dickien esittämä teoria taiteen luonteesta. Dickien teorian mukaan taideteos on artefakti eli tekoesine teoksessa on sellaisia puolia, jotka tekevät siitä tietyn sosiaalisen instituution eli taidemaailman ...

Kielen kuvateoria

Kielen kuvateoria on kielifilosofinen teoria, jonka mukaan todellisuus ja kieli vastaavat ihanteellisessa tilanteessa toisiaan ja kieli muodostaa eräänlaisen todellisuuden peilikuvan. Teoriaa edusti muun muassa Ludwig Wittgensteinin teos Tractatu ...

Kimpputeoria

Kimpputeoria on ontologinen teoria olioiden luonteesta. Sen mukaan oliot ovat vain ominaisuuksiensa, suhteidensa tai trooppiensa kokoelmia. Kimpputeorian mukaan erillisiä substansseja ei ole olemassa. Teorian mukaan ei ole olioita ilman ominaisuu ...

Oikeutusteoria

Oikeutusteoriat ovat tietoteoriassa teorioita, jotka pyrkivät ymmärtämään väittämien tai uskomusten oikeutusta. Oikeutuksella tarkoitetaan niitä syitä, joiden vuoksi joku omaa uskomuksen; selitystä, jonka vuoksi uskomus olisi tosi; tai kuvausta s ...

Popperin kolme maailmaa

Popperin kolmella maailmalla viitataan Karl Popperin filosofiseen todellisuutta koskevaan teoriaan, johon kuuluu kolme ”maailmaa”, maailma 1, maailma 2 ja maailma 3. Todellisuutta voi tarkastella näiden kolmen maailman ja niiden välisten suhteide ...

Pragmaattinen totuusteoria

Pragmaattinen totuusteoria tarkoittaa karkeasti käytännöllistä totuusteoriaa. Sen mukaan käsitys on tosi, jos se on hyödyllinen. Käsitteen kehitteli amerikkalainen pragmatisti C. S. Pierce, kuitenkin kuuluisimman määritelmän pragmaattiselle totuu ...

Aristotelian Society

Aristotelian Society for the Systematic Study of Philosophy on brittiläinen filosofinen yhdistys. Yhdistys ei keskity pelkästään Aristoteleen ajatteluun tai aristotelismiin, vaan se on omistautunut kaikenlaiselle systemaattiselle tutkimukselle fi ...

Newcastle Literary and Philosophical Society

Newcastle Literary and Philosophical Society, lyhyesti Lit & Phil, on Newcastlessa Englannissa toimiva filosofinen keskusteluseura, joka ylläpitää Englannin suurinta yksityistä kirjastoa Lontoon ulkopuolella. Nykyisin seuran kirjakokoelmiin kuulu ...

Sokrates-kahvila

Sokrates-kahvila on kokoontuminen, jossa pohditaan ideoita sokraattisella metodilla. Kokoontuminen on saanut ideansa freelance-kirjailijan Christopher Phillipsin kirjasta, joka on suomennettu vuonna 2007. Arvion mukaan tällä hetkellä ympäri maail ...

Suomen filosofinen yhdistys

Suomen filosofinen yhdistys r.y. on suomalainen tiedeyhdistys, jonka tarkoituksena on filosofisen tutkimuksen ja harrastuksen edistäminen Suomessa. Yhdistys perustettiin vuonna 1873 filosofian professori Thiodolf Reinin johdolla, ja se rekisteröi ...

Filosofi

Filosofi on filosofian harjoittaja. Sanana filosofi tarkoittaa viisauden rakastajaa. Monet nykyiset ammattimaiset filosofian tutkijat vierastavat sanaa ”filosofi”. Filosofin sijaan puhutaan usein filosofian tutkijasta.

Luettelo filosofeista

Pyrrhon Timon Fleiuslainen Moderatos Gadeslainen Sekstos Empeirikos Themistios Plutarkhos Filon Aleksandrialainen Ainesidemos Apollonios Tyanalainen

Elisabet Pfalzilainen

Elisabet Pfalzilainen eli Elisabet Böömiläinen oli protestanttinen Herfordin abbedissa. Hänen vanhempansa olivat Pfalzin vaaliruhtinas Fredrik V ja Elisabet Stuart, jotka valittiin lyhyeksi aikaa myös Böömin hallitsijoiksi. Elisabet oli filosofis ...

Ibn al-Khatib

Ibn al-Khatib tai Muhammad ibn Abd Allah ibn Said ibn Ali ibn Ahmad al-Salmani oli runoilija, kirjailija, historioitsija, filosofi, lääkäri ja poliitikko Granadan emiraatista. Hänen runonsa koristavat Alhambran palatsin seiniä. Hän syntyi 16 marr ...

Jan Smuts

Jan Christian Smuts oli eteläafrikkalainen sotilasjohtaja ja valtiomies. Hän palveli buurisodassa kenraalina buurien puolella ja ensimmäisessä maailmansodassa Britannian armeijassa, jossa sai myöhemmin sotamarsalkan arvon. Hän toimi Etelä-Afrikan ...

Stjepan Gradić

Stjepan Gradić oli filosofi, tiedemies, fyysikko ja matemaatikko. Hänen filosofiset tyylinsä olivat aristotelismi ja skolastiikka. Gradić toimi vuonna 1682 Vatikaanin kirjaston johtajana.

Félix Varela

Félix Varela y Morales oli kuubalainen roomalaiskatolinen pappi ja Kuuban itsenäisyysliikkeen kannattaja. Félix Varela valmistui papiksi Havannassa 23-vuotiaana. Hänet valittiin Espanjan parlamenttiin Kuuban edustajaksi vuonna 1821. Hän kannatti ...

Filosofian historia

Filosofian historia tutkii filosofisten ajatusten ja käsitteiden kehittymistä historian saatossa. Filosofian historiaa tutkittaessa voidaan esittää muun muassa seuraavia kysymyksiä: Kuinka ajattelussa tapahtuneita muutoksia voidaan selittää histo ...

1600-luvun filosofia

1600-luvun filosofialle oli tyypillistä nykyaikaisen filosofisen ajattelun synty sekä keskiaikaisten lähestymistapojen, ennen kaikkea skolastiikan, syrjäyttäminen.

1800-luvun filosofia

1800-luvun filosofia sisältää suuria muutoksia länsimaisessa ajattelussa. Suurimpana syynä oli jo 1700-luvun puolella Immanuel Kantin ansiosta tapahtunut tiedonkritiikin käännekohta ja idealistisen metafysiikan uusi nousu. Muita merkittäviä muuto ...

1900-luvun filosofia

1900-luvulla filosofia toi mukanaan mullistuksia, jotka synnyttivät erilaisia keskenään ristiriitaisia filosofisia suuntauksia, mitä tulee filosofien suhteeseen tiedon perusteisiin ja erilaisiin absoluuttisiin totuuksiin selvennä. Klassiset itses ...

Akseliaika

Akseliaika on saksalaisen filosofi Karl Jaspersin kehittämä termi, joka kuvaa 800-luvun eaa. ja 200-luvun eaa. välistä aikaa. Jaspersin mukaan tällöin tapahtui samanlaisia ajattelutapojen muutoksia yhtä lailla niin Kiinassa, Intiassa kuin länsima ...

Analyyttinen ja mannermainen filosofia

Analyyttistä filosofiaa ja mannermaista filosofiaa pidetään nykyfilosofian merkittävimpinä suuntauksina. Nämä suuntaukset on usein asetettu vastakkain. Jotkut ovat nähneet niiden välisen ristiriidan sovittamattomana, jotkut taas ovat katsoneet, e ...

Asteekkien filosofia

Asteekkien filosofia koostui asteekkien valtakunnassa kehittyneistä filosofisista ajatuksista, jotka olivat Amerikan mantereen kehittyneimpiä ja monilta osiltaan verrattavissa antiikin kreikkalaiseen filosofiaan. Asteekkien filosofia keskittyi du ...

Camera obscura

Camera obscura on nykyaikaisten valokuvauskoneiden edeltäjä. Siinä huoneen seinään tai laatikon sivuun tehdyn reiän kautta heijastuu takaseinälle ylösalaisin himmeä kuva kohteesta. Camera obscura perustuu optiseen ilmiöön, jossa valo kulkee piene ...

Doksografia

Doksografia on termi, jota käytetään erityisesti klassisen ajan historioitsijoiden ja filosofien teoksista, jotka kuvaavat edeltäneiden filosofien ja tieteilijöiden ajatuksia. Termin doksografia on kehittänyt saksalainen klassisen kirjallisuuden ...

Humoraalioppi

Humoraalioppi on antiikin Kreikassa 400-luvulla eaa. kehittynyt käsitys, joka hallitsi parannustaitoa ja lääketiedettä yli kahden vuosituhannen ajan, osittain aina 1800-luvulle saakka. Uskomuslääkinnässä on yhä humoraaliopille perustuvia hoitomen ...

Jälkianalyyttinen filosofia

Jälkianalyyttinen filosofia on analyyttisestä filosofiasta etäisyyttä ottanut filosofinen liike. Analyyttinen filosofia on ollut nykyfilosofian valtavirtaus muun muassa englanninkielisissä maissa ja pohjoismaissa. Jälkianalyyttinen filosofia amme ...

Kielellinen käänne

Kielellinen käänne viittaa länsimaisessa filosofiassa 1900-luvulla tapahtuneeseen muutokseen, jossa keskeistä oli filosofian ja sen seurauksena myös muiden humanististen tutkimusalojen huomion kiinnittyminen kieleen todellisuuskäsityksiä muovaava ...

Logiikan historia

Logiikan historia käsittää logiikan synnyn ja kehityksen eri kulttuureissa ja filosofisissa perinteissä historian aikana. Vaikka monissa kulttuureissa onkin kehitetty monimutkaista päättelyä, logiikka päättelyn menetelmien analyysinä on kehittyny ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →