ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 227

Sosiaaliset järjestelmät

Sosiaaliset järjestelmät ovat yhteiskunnissa ja muissa yhteisöissä esiintyviä järjestelmiä. 1600-luvulta alkaen muotoutuvan modernin yhteiskunnan järjestelmiksi katsotaan yleensä ainakin oikeus, politiikka jossa Aristoteleen näkökulmasta katsoen ...

Sosiogrammi

Sosiogrammi on graafinen esitys tietyn henkilön sosiaalisista siteistä eli eräänlainen ihmissuhdekaavio. Sosiogrammi voidaan tehdä eri kriteereillä, esimerkiksi sosiaalista suhteista tai vaikutuskanavista. Sosiogrammi laaditaan ryhmän jäsenille t ...

Sosiokulttuurinen innostaminen

Sosiokulttuurinen innostaminen on Ranskasta toisen maailmansodan jälkeen, vapaaehtoistyön pohjalta lähtenyt yhteiskunnan uudelleenrakentamiseen pyrkivä sosiaalipedagoginen toiminta.

Sosiologia (lehti)

Sosiologia on neljästi vuodessa ilmestyvä yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Westermarck-seura. Lehti on perustettu vuonna 1964 sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli Antti Eskola ja ensi ...

Sosiologisen kirjallisuuden suomennokset

Sosiologisen kirjallisuuden suomennokset ovat osa suomenkielistä tiede- ja tietokirjallisuutta. Sosiologisen kirjallisuuden suomentaminen on osa alan kansainvälisen keskustelun seuraamista ja käsitteistön hiomista. Teosten kääntäminen pitää yllä ...

Stratifikaatio

Stratifikaatiolla tarkoitetaan sosiologiassa yhteiskunnallista kerrostuneisuutta, hierarkiaa eli eriarvoistumista, jossa joillakin yhteiskunnan jäsenillä on etuoikeutettu asema vallan ja vaurauden perusteella. Kerrostuneisuus esiintyy monissa eri ...

Sukupolvi

Sukupolvi tarkoittaa tasoa vanhempien ja heidän jälkeläistensä muodostamassa jatkumossa. Esimerkiksi isovanhemmat, vanhemmat ja lapset muodostavat kaikki oman sukupolvensa. Toisessa Karl Mannheimin vuonna 1928 esittelemässä merkityksessä sukupolv ...

Sukupolvien tasa-arvo

Sukupolvien tasa-arvo sosiologisessa ja psykologisessa kontekstissa on oikeutta lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten suhteissa. Αjatukseen voidaan viitata myös luonnonvaroissa. Mikään sukupolvi ei saa kohtuuttomasti käyttää luonnonvaroja tulev ...

Sukupuolirooli

Sukupuoliroolit ovat yhteiskuntien luomia käsityksiä eri sukupuolten ihanteellisesta käyttäytymisestä. Ne eroavat stereotyypeistä siten, edellä mainitut ovat ihmisten käsityksiä siitä millaisia eri sukupuolta olevat ihmiset ovat, kun sukupuoliroo ...

Suuret ikäluokat

Suuret ikäluokat muodostuivat monissa läntisen Euroopan maissa muutaman vuoden aikana toisen maailmansodan jälkeen, niin sotaan osallistuneissa kuin sen ulkopuolella pysyneissäkin maissa. Suomessa korkea syntyvyys kesti hieman yli viisi vuotta, e ...

Symbolinen pääoma

Symbolinen pääoma on sosiologi Pierre Bourdieun kehittämä termi, joka kuvaa sosiaalisen vuorovaikutuksen rakennetta. Symbolista pääomaa on kahta tyyppiä, kulttuurista pääomaa ja sosiaalista pääomaa.

Tabu

Tabu on jonkin pyhäksi tai vahingolliseksi katsotun tekemistä tai mainitsemista koskeva uskonnollinen tai uskomuksellinen kielto tai sen kohde. Sana tabu tulee tongan kielestä ja tarkoittaa ’pyhää’, ’kiellettyä’. Alkuperäisessä merkityksessään ta ...

Terveyserot

Terveyserot, eli väestöryhmien väliset erot terveydessä ja sairastavuudessa ovat Suomessa Pohjoismaisella skaalalla mitattuna suhteellisen suuret. Terveyseroilla viitataan lähes aina terveyden eriarvoisuuteen. Terveyden eriarvoisuus tarkoittaa se ...

Terveyskäyttäytyminen

Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan terveyden kannalta merkittävien elintapatekijöiden kokonaisuutta. Terveyskäyttäytymisen lisäksi joskus puhutaan elintavoista, ja nämä termit ovatkin likimain synonyymejä toisilleen. Terveyskäyttäytyminen jaeta ...

Tieteensosiologia

Tieteensosiologia on sosiologian haara, joka tutkii tiedettä ja tiedeyhteisöjä inhimillisenä vuorovaikutuksena. Sen perusväittämiä on se, että tieteellinen, kuten muukin inhimillinen tieto on sosiaalisesti konstruoitua. Siten ei ole olemassa mitä ...

Uhittelu

Uhittelu on vastavuoroista uhkailua ja debattia, jonka avulla pyritään persoonan välisten pelisääntöjen ja rajojen sopimiseen. Uhittelussa yksilöt esittelevät hypoteettisesti ominaisuuksiaan, eli väkivallan potentiaaliaan, osoittaakseen toiselle, ...

Uskontososiologia

Uskontososiologia tutkii uskonnon roolia yhteiskunnassa: sen käytäntöjä, historiallisia taustoja, kehityskulkuja ja universaaleja teemoja. Tutkimuksen painopisteenä on erityisesti uskonnon toistuva rooli kaikissa yhteiskunnissa ja eri historian a ...

Valtavirta

Valtavirta on termi, joka tarkoittaa yleistä vallitsevaa ajatus- tai aatevirtaa. Termiä käytetään muun muassa taiteissa. Mainstream tarkoittaa karkeasti määriteltynä jotain suosittua. Esimerkiksi jokin suosittu pop-yhtye voi olla mainstreamia. Ma ...

Vastavuoroisuus

Vastavuoroisuus on suhde, jossa osapuolet suhtautuvat toisiinsa ja kohtelevat toisiaan samalla tavoin. Vastavuoroisuudessa niin toiminta kuin hyötykin kohdistuvat sekä itseen että toiseen. Altruismissa sen sijaan toiminta ja hyöty kohdistuvat vai ...

VIP

VIP on termi, jolla tarkoitetaan henkilöä, jota kohdellaan paremmin kuin muita. VIP-henkilöitä ovat muun muassa poliitikot, valtionpäämiehet tai filmitähdet. VIP-henkilöille on rakennettu omat tilat, joissa he voivat nauttia erikoispalveluista. E ...

Voimaantuminen

Voimaantuminen tarkoitti alun perin alistetussa asemassa olevien ihmisryhmien itsetunnon, rohkeuden, yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa alistettu ihmisryhmä nousee ajamaan itse omaa asiaansa. Voimaan ...

Westermarck-seura

Westermarck-seura on sosiologinen kansallinen tiedeseura, joka järjestää esitelmiä, konferensseja ja seminaareja, harjoittaa ja tukee sosiologista tutkimusta sekä julkaisee Sosiologia-lehteä. Seuran perustivat vuonna 1940 Edvard Westermarckin opp ...

World Summit on the Information Society

World Summit on the Information Society oli YK:n alainen tietoyhteiskuntaa käsittelevä huippukokous. WSIS:n ensimmäinen vaihe järjestettiin Genevessä 10 12. joulukuuta 2003 ja toinen osa Tunisissa 16 18. marraskuuta 2005. Kokousten tarkoituksena ...

X-sukupolvi

X-sukupolvi on sana, jonka tarkoitus on kuvata 1980-luvulla nuoruuttaan elänyttä ja 1980- ja 1990-luvuilla aikuistunutta sukupolvea. Käsite on peräisin kanadalaisen kirjailijan Douglas Couplandin kirjasta. X-sukupolveen kuuluvat vuosina 1964–1979 ...

Y-sukupolvi

Y-sukupolvi tarkoittaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyttä sukupolvea. Nimitys on johdettu edellistä sukupolvea kuvaavasta X-sukupolvi-nimityksestä. Samasta kohortista käytetään myös muun muass ...

Yhteisöllinen kiusaaminen

Yhteisöllinen kiusaaminen on yksi kiusaamisen vakavimmista muodoista kenen mukaan?. Yhteisöllisessä kiusaamisessa kiusaaja on muun yhteisön mielestä viaton uhri, kun taas kiusattua pidetään yleensä sairaana, siis perustavasti kyvyttömänä noudatta ...

Z-sukupolvi

Z-sukupolveksi kutsutaan joko 1990-luvun puolivälin jälkeen tai 2000-vuosikymmenen alussa syntynyttä sukupolvea. Sukupolven arvioidaan eroavan merkittävästi aikaisemmista ikäluokista etenkin suhtautumisessa elektroniikkaan. Z-sukupolveen kuuluvat ...

Jean Bodin

Jean Bodin oli ranskalainen humanisti, filosofi ja Toulousen yliopiston oikeustieteen professori. Hän asui Pariisissa ja oli ammatiltaan asianajaja. Valtio-opissa hän kannatti suvereenia lainsäädäntövaltaa oikeudenmukaisen kuninkaan johtamana. Bo ...

Cissé Inna Sissoko

Cissé Moussoumakan ”Inna” Sissoko on malilainen yhteiskuntatieteilijä ja hallintovirkailija. Hän oli ensimmäinen nainen maan hallituksessa vuosina 1968–1972. Inna Sissoko syntyi opettajan perheeseen. Hän kävi koulunsa Ségoussa ja Bamakossa ja työ ...

Sandra Dawson

Dame Sandra June Noble Dawson on brittiläinen yhteiskuntatieteilijä. Hän on KPMG:n yritysjohtamisen professori Cambridgen yliopiston Judge Business Schoolissa.

Rom Harré

Rom Harré oli brittiläinen filosofi ja sosiaalipsykologi. Harré tunnetaan erityisesti tieteellisen realismin edustajana ja tieteenfilosofian kehittäjänä.

Mati Hint

Hint oli kotoisin Etelä-Virosta, Rõngun pitäjästä Raigasten kylästä. Hänen isän- ja äidinpuoleinen sukunsa olivat varakkaita talonpoikia, mikä heijastui myös nuoren Matin elämään. Isä Oskar Hint 1896–1982 oli 1920–1930-luvuilla yhteiskunnallisest ...

Rolf Jensen

Rolf Jensen on tanskalainen tulevaisuudentutkija ja The Dream Companyn perustaja. Jensen opiskeli yhteiskuntatieteitä Århusin yliopistossa. Hän on työskennellyt Tanskan valtionhallinnossa puolustusministeriössä, ulkoasiainministeriössä ja kalastu ...

Günter Lüling

Günter Lüling oli saksalainen teologi, yhteiskuntatieteilijä sekä arabisti ja islamintutkija. Lüling oli saksalaisen Goethe-Instituutin johtaja Aleppossa Syyriassa 1962–1965. Hänen tutkimuksensa Koraanin kristillis-pakanallisesta alkuperästä teki ...

Ernest Mandel

Ernest Ezra Mandel, käytti myös nimiä Ernest Germain, Pierre Gousset, Henri Vallin ja Walter oli saksalais-belgialainen marxilainen ja trotskilainen vallankumousteoreetikko. Mandel syntyi Frankfurtissa ja osallistui Antwerpenissa trotskilaisen ne ...

Serge Moscovici

Serge Moscovici oli romanialaissyntyinen, Ranskassa elänyt sosiaalipsykologi ja yhteiskuntatieteilijä.

Christopher M. Raymond

Christopher Mark Raymond on yhteiskuntatieteilijä ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen professori. Hän kuuluu tieteenrajat ylittävän tutkimuksen alalla maailman viitatuimpiin tutkijoihin. Raymond valmistui filosofian tohtoriksi Etelä-Australi ...

Ruut Sjöblom

Ruut Sjöblom on suomalainen kokoomusta edustava poliitikko sekä tutkija ja yrittäjä. Hän sai vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä 4 518 ääntä ja tuli valituksi kansanedustajaksi. Lisäksi Sjöblom toimii kaudella 2017–2021 Tuusula ...

Georges Sorel

Georges Eugène Sorel oli ranskalainen filosofi ja politiikan teoreetikko. Hänet tunnetaan muun muassa vallankumouksellisen syndikalismin ajatuksistaan. Hän oli myös tunnettu marxilaisuuden kriitikko. Yksi hänen työnsä kestävimpiä perintöjä on myy ...

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen elinympäristö. Siihen kuuluvat arkeologinen perintö, rakennetut ympäristöt ja perinnemaisemat, joita ovat perinnebiotoopit ja rakennetut perinnemaisemat. Kulttuu ...

Jokaisen oma ympäristö -kulttuuriympäristökampanja 2010

JOY Jokaisen Oma Ympäristö - Kulttuuriympäristökampanja 2010 on kansalaisjärjestöjen yhteinen kampanja kulttuuriympäristön, maiseman, arkeologisen ja muun kulttuuriperinnön arvostuksen ja hoidon parantamiseksi. JOY-kampanjan suojelijana toimii Jo ...

Kirkonkylä

Kirkonkylä on Suomessa maaseutumaisen kunnan kylä, jossa kunnan kirkko sijaitsee tai tästä kylästä muodostunut taajama. Tavallisesti kirkonkylä on myös kunnan hallinnollinen keskus ja usein myös kunnan suurin taajama tai asutuskeskittymä, mutta o ...

Kulttuuriympäristökasvatus

Kulttuuriympäristökasvatus on kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamista, arvioimista ja arvostamista. Se tukee ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuk ...

Metsäkulttuuri

Metsäkulttuuri tarkoittaa metsiin liittyvää kulttuuria ja aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä, jotka muodostuvat ihmisen ja metsän vuorovaikutuksessa. Metsäkulttuuria ovat metsään liittyvät toimet, käsitykset ja arvot, erilaiset metsien k ...

Maisema

Maisema on aistein havaittu suhteellisen laaja ympäristö. Maisema on vanha maa-sanan johdannainen. Eri ilmiöiden mieltäminen maisemiksi on laajentunut, ja nykyään puhutaan väljästi esimerkiksi äänimaisemista ja mielenmaisemista.

Clauden lasi

Clauden lasi eli Clauden peili on ranskalaisen 1600-luvun maisemamaalarin Claude Lorrainin mukaan nimetty maiseman tarkasteluväline, optinen laite näkymän tarkasteluun. Sitä käyttivät niin maisemaa havainnoivat piirtäjät ja taidemaalarit kuin mai ...

Kulttuurimaisema

Kulttuurimaisema on maisema, jossa tavalla tai toisella ilmenee ihmisen vaikutus tai ihmisen vaikutus on siinä hallitseva. Maisemat, joihin ovat vaikuttaneet enimmin luonnon prosessit, ovat luonnonmaisemia. Kulttuurimaisemia ovat niin maaseudun k ...

Luonnonmaisema

Luonnonmaisema on lähinnä luonnonalueiden muodostama maisematila. Se eroaa kulttuurimaisemasta maisemassa näkyvien alkuperäisten, luontosyntyisten elementtien, kuten esimerkiksi metsän, suon, vesistön tai tunturin esiintymisenä maisemassa. Maisem ...

Maisema-arkkitehtuuri

Maisema-arkkitehtuuri tarkoittaa ympäristön esteettistä olemusta selvennä ja muotoilua, arkkitehtuuria. Maisema-arkkitehtuuri sisältää aisteilla havaittavien ympäristöä muovaavien selvennä tekijöiden lisäksi kulttuurisidonnaisia selvennä ja sosia ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →