ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223

Huijaus

Lauerma, Hannu: Usko, toivo ja huijaus. Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-201-9. Gordon, Stuart: Suuri huijausten kirja. Espoo: Euroword, 1999. ISBN 951-654-034-1. Nars, Kari: Miten miljoonia hu ...

Misinformaatio

Misinformaatio on tahallisesti tai tahattomasti levitettyä väärää tai virheellistä informaatiota. Disinformaatio on tarkoituksellisesti vääristeltyä tietoa tai tiedottamista.

Taqiyya

Taqiyya tarkoittaa uskovan erioikeutta salata islamia koskevia asioita, joiden uskoo aiheuttavan vihamielisyyttä muslimeja kohtaan. Muslimi saa myös teeskennellä kieltävänsä uskonsa, jos tilanne sitä vaatii. Šarialaki toteaa, että jos muslimi on ...

Totuudenjälkeinen politiikka

Totuudenjälkeinen politiikka tarkoittaa poliittista kulttuuria jossa päätöksiin vaikuttaa lähinnä tunteisiin vetoaminen, joka ei ole yhteydessä politiikkaan, sekä sellaisten asioiden toistelu, joiden totuudellisuudesta ei välitetä. Totuudenjälkei ...

Valehtelu

Valehtelu tarkoittaa jonkin asian tarkoituksenmukaista esittämistä vilpillisesti. Valehtelemista on esimerkiksi jonkin perättömän väitteen esittäminen, joka ei ole totta tai ei pidä paikkaansa. Patologinen valehtelu eli mytomania on mielen sairau ...

Viestijoukot

Viestijoukot ovat yleensä armeijoiden maavoimien taistelevien aselajien toimintaa tukeva aselaji pioneerien, kenttätykistön, ilmatorjunnan jne. tapaan. Alkunsa viestijoukot ovat saaneet 1800-luvulla, kun viestittäminen teknistyi merkkivalojen pol ...

1. erillinen viestikomppania

1. Erillinen Viestikomppania perustettiin 1. joulukuuta 1952 Riihimäellä osana Viestirykmenttiä. Se siirtyi 8. kesäkuuta 1953 Ouluun vanhoille Suomen suuriruhtinaskunnan aikaisille puukasarmeille, ja se alistettiin Pohjois-Suomen sotilasläänin ko ...

3. erillinen viestikomppania

3. erillinen viestikomppania perustettiin 1961 Kouvolaan viestijoukkojen varusmieskoulutusta tarjoavaksi erilliseksi viestikomppaniaksi. Se siirrettiin uudelleenjärjestelyjen yhteydessä 1979 Karkialammen varuskuntaan Mikkelin, jossa se vielä 1980 ...

Alueelliset viestijoukot

Alueelliset viestijoukot ovat Suomen puolustusvoimien maavoimien taistelua tukevia joukkoja, joiden tarkoituksena on yhdistää kenttäviestintää maastossa harjoittavien joukkojen yhtymän viestijärjestelmä kiinteään televerkkoon. Alueellisilla viest ...

Itä-Suomen viestipataljoona

Itä-Suomen viestipataljoona on Suomen maavoimien valmiusyhtymään Karjalan prikaatiin kuuluva viestiaselajin joukkoyksikkö Vekaranjärvellä Kouvolassa.

Keski-Suomen viestipataljoona

Keski-Suomen viestipataljoona on ollut Suomen puolustusvoimien viestijoukkojen koulutusjoukko-osasto Keuruun varuskunnassa, missä toimi samanaikaisesti myös Keski-Suomen pioneeripataljoona. Keski-Suomen viestipataljoona muodostui 1976, kun alkuja ...

Lylyn viestivarikko

Lylyn Varikko, entinen Lylyn Viestivarikko oli Puolustusvoimien viestijoukkojen kalustoa varastoinut, huoltanut ja ylläpitänyt laitos, joka kuuluu nykyisin Millog Oy:lle. Lylyn Viestivarikko tuottaa itsenäisenä tulosyksikkönä elektroniikka-alan m ...

Panssariviestikomppania

Panssariviestikomppania on Panssariprikaatin viestiaselajiyksikkö. Se perustettiin samaan aikaan 5. Erillisen Viestikomppanian kanssa 1967 Parolannummelle Hattulan kuntaan. Kalustona ovat pääasiassa viestikeskusvarustellut MT-LB -panssarivaunut s ...

Riihimäen varuskunta

Riihimäen varuskunta on Riihimäellä sijaitseva, vuosina 1910–1913 venäläiselle sotaväelle rakennettu varuskunta, joka kuuluu Museoviraston inventoimiin Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Vanhojen punatiilisten ...

Suomen viestijoukkojen historia

Suomen viestijoukkojen historia perustuu paljolti jääkäriliikkeen Saksassa saamiin viestialan opetuksiin, koska Venäjän keisarikunta ei sallinut Suomen suuriruhtinaskunnalle teknisiä aselajeja, vaan pelkän jalkaväen. Näin ollen ei muodostunut tar ...

Viestiaselaji Suomessa

Viestijoukot tai viestiaselaji on yksi Suomen maavoimien aselajeista. Suomessa viestiaselajin historia ulottuu rautakaudelle. Tällöin viesti kulki vainovalkein, eli korkeille kohdille pystytetyin merkkitulin. Viestiaselaji täytti 95 vuotta vuonna ...

Viestikiltojen liitto

Viestikiltojen liitto on 3. maaliskuuta 1963 perustettu Suomen yhtätoista viestikiltaa edustava keskusliitto, jonka tarkoituksena on lisätä jäsentensä maanpuolustustahtoa ja viestimieshenkeä, vaalia viestialan perinteitä sekä tukea ja edistää jäs ...

Viestikomppania

Viestikomppania on viestijoukkojen perusyksikkö, joka perustaa ja ylläpitää prikaatin viestiyhteydet. Suomessa rauhanajan koulutusyksikköinä on ollut 1. Erillinen Viestikomppania Oulussa, 2. Erillinen Viestikomppania Turussa ja 3. Erillinen Viest ...

Viestimuseo

Viestimuseo eli Valtakunnallinen viestimuseo oli Riihimäellä Viestirykmentin läheisyydessä sijainnut, vuonna 1960 perustettu ja 24. toukokuuta 1974 yleisölle avautunut sotatieteellinen erikoismuseo. Museon toiminta loppui erillismuseona vuoden 20 ...

Viestipataljoona

Viestipataljoona on viestijoukkojen joukkoyksikkö, joka toteutti ja ylläpiti divisioonan viestiyhteydet milloin? ja joka toteuttaa ja ylläpitää armeijakunnan tai sotilasläänin viestiyhteydet. Viestipataljoonassa voi olla viestikeskuskomppanioita ...

Viestitarkastaja

Viestitarkastaja on Suomen puolustusvoimissa viestiaselajin koulutuksen tasoa valvova ja aselajin uudistumisesta vastaava upseeri. Viime vuosina viestitarkastaja on yleensä ollut everstin sotilasarvossa. Nykyään viestitarkastaja toimii lähinnä as ...

Yhtymän viestijärjestelmä

Yhtymän viestijärjestelmä on Suomen puolustusvoimien digitaalinen kenttäviestijärjestelmä, joka toimii yhtymän kaiken tiedonvälityksen runkona. Se koostuu useista sotatoimien etenemisen mukaan siirrettävistä keskuksista. Keskukset ovat yhteydessä ...

Viestintätieteet

Viestintätieteet on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat media, informaatio ja vuorovaikutus, viestintävälineet ja niiden sisällöt. Viestintätieteet käsittelevät tutkimuskohdettaan useista näkökulmista, kuten humanistisesta, yhteiskuntatieteel ...

Bibliometriikka

Bibliometriikka on tieteellisen viestinnän painettujen julkaisujen tutkimusta. Se on määrällistä tutkimusta, joka kohdistuu tutkimuskirjallisuuteen ja sen tavoitteena on analysoida ja mallintaa tieteen ja teknologian kehitystä siten, että voidaan ...

Digitaalinen valokuvaus

Digitaalinen valokuvaus tarkoittaa tallennusmenetelmää, jolla kuvattavasta kohteesta heijastuva valo muutetaan digitaalikameran valoherkän kennon avulla digitaaliseen muotoon, tallennetaan muistikortille ja siirretään sitten tietokoneen kiintolev ...

Mediasuunnittelu

Mediasuunnittelu on viestintävälineiden välittämien viestien ulkomuodon suunnittelua. Se on yhtä lailla kirjan, videon tai internetin kotisivujen ulkoasun suunnittelua. Mediatoimistoissa mediasuunnittelu on lähinnä mainoskampanjoitten suunnittelu ...

Mediatiede

Mediatiede on aikalaiskriittinen tiede simulaatiokulttuurin aikakaudella. selvennä Mediatiedettä sovelletaan muun muassa mediasuunnittelussa. Suomessa mediatiedettä opetetaan omana oppiaineenaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan audiovisuaal ...

Uusmedia

Uusmedia on 1990-luvulla syntynyt nimike vuorovaikutteiselle digitaaliselle medialle. Uusmedia on suora käännös englannin kielen New Mediasta. Termin yleistymisen aikaan, 1990-luvulla, pyrkimyksenä oli tehdä ero perinteiseen painettuun ja sähköis ...

Vastaanottotutkimus

Vastaanottotutkimus eli reseptiotutkimus on viestintätieteiden ja kulttuurintutkimuksen alaisen yleisötutkimuksen 1980–1990-lukujen aikana syntynyt tutkimussuuntaus. Vastaanottotutkimus soveltaa laadullisia tutkimusmetodeja kulturalistisesta näkö ...

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on viestinnän ja tiedotusalan asiantuntijoiden akavalainen ammattijärjestö. Jäseniksi hyväksytään tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivat sekä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhteisö ...

Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtaminen on yksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opintosuunnista, joka paneutuu muun muassa organisaatioiden sidosryhmäsuhteisiin, maineenhallintaan, kriisiviestintään ja digitaalisiin viestintästrategioihin.

Vokologia

Vokologia on tiede, joka tutkii ja harjoittaa ihmisääntä. Sen tutkimuskohteita ovat muun muassa äänen ja puheen tuottaminen ja vastaanottaminen sekä puhesignaalin akustinen rakenne. Vokologian tavoitteisiin kuuluu olennaisesti myös erityisesti am ...

Bauer Media Group

Bauer Media Group on saksalainen mediakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Hampurissa. Bauer Media Group omistaa 60 radiokanavaa Isossa-Britanniassa, 50 radiokanavaa Puolassa sekä yhden radiokanavan Slovakiassa. Bauer Media Group osti SBS Discov ...

Bertelsmann

Bertelsmann on vuonna 1835 perustettu mediakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Saksan Güterslohissa. Yhtiö toimii 63 maassa ja sillä on yli 120 000 työntekijää. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 18 miljardia euroa. Bertelsmannin tärkeimpi ...

Cision

Cision on medianäkyvyyden hallintaan, mediatietoon ja viestintäpalveluihin erikoistunut yritys. Sillä on toimistoja Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sekä maailmanlaajuinen yhteistyökumppaniverkosto. Cision on listattu New Yorkin pörssii ...

Cor Group

Cor Group-konserni on vuonna 1988 perustettu terveydenhuollon alaan keskittyvä yritys, jonka emoyhtiö on Cor Group Oy. Cor Groupin yhtiöt tekevät ja julkaisevat terveydenhuoltoon liittyvää sisältöä, tuottaa ohjelmisto- ja ulkoistamispalveluita se ...

Doordarshan

Doordarshan on Intian julkisen palvelun yleisradioyhtiö. Se on maan vanhin televisioyhtiö ja ainoa, jolla on valtakunnallinen kattavuus. Doordarshan toimipaikka on Delhissä. Se toimii Intian viestintä- ja yleisradioministeriön valvonnassa. Televi ...

Eesti Rahvusringhääling

Eesti Rahvusringhääling eli Viron yleisradio on Viron valtion julkisen palvelun yleisradioyhtiö, joka muodostui 1. kesäkuuta 2007, kun Eesti Televisioon ja Eesti Raadio yhdistyivät. ERR on ollut Euroopan yleisradiounionin jäsen perustamiskuukaude ...

Esmerk

Esmerk Oy on vuonna 1975 perustettu suomalainen yritys, joka tuottaa uutis- ja mediaseurantapalveluja yrityksille. Esmerk seuraa talousjulkaisuja, aikakauslehtiä, paikallisia sanomalehtiä, lehdistötiedotteita sekä verkkolähteitä 140 maasta ja 30 ...

Gibraltar Broadcasting Corporation

Gibraltar Broadcasting Corporation on Gibraltarin yleisradioyhtiö. Sen juuret ovat radio Gibraltarissa, joka aloitti toimintansa vuonna 1958. Yhtiöön liitettiin yksityinen kaupallinen televisioyhtiö vuonna 1963. Se aloitti televisiolähetykset vuo ...

GOD TV

GOD TV on maailmanlaajuinen kristillinen tv-kanava. Sen perustivat Rory ja Wendy Alec Englannissa tammikuussa 1995. Tammikuussa 2002 lähetykset siirrettiin Israeliin, jolloin näkyvyysalue arvioitiin olevan 15 satelliitin avulla 80% maapallosta. I ...

Hachette

Hachette on suuri, alkujaan ranskalainen, nykyisin monikansallinen mediaryhmä. Alkujaan Hachette oli Louis Hachetten 1826 perustama kirjakauppa ja kirjankustantamo. Vuodesta 2004 Hachette on kuulunut Lagardère-mediaryhmään, ja nykyisin se muodost ...

Islamic Republic of Iran Broadcasting

Islamic Republic of Iran Broadcasting on Iranin yleisradioyhtiö, joka tunnettiin ennen islamilaista vallankumousta nimellä Iranin kansallinen radio ja televisio. IRIB omistaa muun muassa valtakunnalliset TV1, TV2, TV3, TV4 ja TV5 -televisiokanava ...

Koha Group

Koha Group on kosovolainen media-alan yritys. Yhtiön omistaa ja sitä johtaa Flaka Surroi. Koha Groupiin kuuluvat televisioyhtiö Kohavision TV ja uutiskanava Arta TV, sanomalehdet Koha Ditore ja Gradanski Glasnik, Koha Print -kirjapaino, Koha-kust ...

Marieberg International

Marieberg International AB on Bonnier-konserniin kuuluva viestintäyhtiö. Se omistaa Ruotsissa muun muassa Dagens Nyheterin, Svenska Dagbladetin, Sydsvenska Dagbladetin, Aftonbladetin ja TV4-Gruppenin. Sen ulkomaisia omistuksia on puolet Eesti Päe ...

Mediakonserni

Mediakonserni muodostuu kahdesta tai useammasta media-alan yrityksestä. Maailmanlaajuisia mediakonserneja ovat esimerkiksi iHeartMedia ja WarnerMedia sekä jo lakkautettu, Rupert Murdochin aikoinaan omistama maailman suurimpiin lukeutunut mediakon ...

Mediaset

Mediaset S.p.A. on italialainen mediayhtiö, joka keskittyy televisiolähetyksiin ja elokuvien tuottamiseen. Se on maan suurin yksityinen televisioyhtiö. Milanossa kotipaikkaansa pitävä yhtiö on listattu Italian pörssiin. Yhtiön perusti vuonna 1978 ...

Netello Systems

Netello Systems Oy on vuonna 1999 perustettu suomalainen IT-alan asiantuntijayritys. Netellon pääliiketoimintaa ovat kotisivut, verkkokaupat, Hakukoneoptimointi ja ohjelmistokehitys. Vielä 2000-luvun alussa Netello tunnettiin myös tietoturvayhtiö ...

Québecor Média

Québecor Média on Kanadan toiseksi suurin mediayhtiö, jonka toiminta keskittyy ranskankieliseen Quebecin provinssiin. Lokakuussa 2000 perustetun yhtiön kotipaikka on Montreal. Yhtiön taustalla on Pierre Péladeaun vuonna 1950 perustama viestintäyh ...

RTHK

RTHK eli Radio Television Hong Kong on Hongkongissa sijaitseva yleisradioyhtiö. Se on Hongkongin taloushallinnon alainen osasto. RTHK:lla on 7 radiokanavaa ja 3 televisiokanavaa. RTHK:n edeltäjä GOW perustettiin 1928. Toisin kuin esimerkiksi BBC ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →