ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19

Hallinnollinen taakka

Hallinnollinen taakka tai hallinnollinen kustannus tarkoittaa yritysten toimia, jotka ovat välttämättömiä vain lainsäädännön takia, mutta eivät reaalisesti. Esimerkiksi erilaiset ilmoitukset viranomaisille liittyen veroihin ja palkanmaksuun kuulu ...

Hallintotieteelliset oppiaineet

Hallintotieteellisillä oppiaineilla eli hallintotieteillä tarkoitetaan Suomessa tiettyä joukkoa yliopistollisia oppiaineita. Niiden yhteisenä tunnuspiirteenä on se, että kustakin niistä on pääaineena mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandid ...

Holhousviranomainen

Holhousviranomainen valvoo edunvalvojien toimintaa ja pitää yllä holhousasioiden rekisteriä, josta voi tarvittaessa saada tiedon esimerkiksi siitä, kuka on tietyn henkilön edunvalvoja. Suomessa Digi- ja väestötietovirasto on holhousviranomainen. ...

HR-järjestelmä

HR-järjestelmä on niin henkilöstön, HR:n kuin johdonkin yhteinen työkalu. Ennen kaikkea HR-järjestelmä on kuitenkin yksi henkilöstöhallinnon tärkeimpiä työkaluja. Se kokoaa kaiken henkilöstöön liittyvän master datan yhteen järjestelmään, jossa ti ...

Johtokunta

Johtokunta on termi, jolla tarkoitetaan yhtymän hallinnollisia toimia tekevää hallinnollista elintä, monilla eri hallinnonaloilla, eri tavoin ja valtuuksin. Esim. Suomen pankissa toimii johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajasta käytetään toisinaan ...

Julkisuusperiaate

Julkisuusperiaate tarkoittaa julkisen hallinnon avoimuutta. Esimerkiksi Suomessa viranomaistoiminnan julkisuus on taattu perusoikeutena. Periaatteen nojalla yleiseen päätöksentekoon liittyvät kokoukset ja viranomaisten asiakirjat ovat julkisia ja ...

Julkisyhteisö

Julkisyhteisö on luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostama yhteisö, joka on perustettu lainsäädäntötoimin. Julkisyhteisön tarkoituksesta, toiminnasta ja järjestelystä säädetään lailla tai asetuksella. Julkisyhteisöt ovat julkisha ...

Kaksikamarijärjestelmä

Kaksikamarijärjestelmä eli bikameralismi tarkoittaa hallintotapaa, jossa lakia säätävä elin on jaettu kahteen itsenäiseen osaan eli kamariin, joita yleensä kutsutaan nimillä alahuone ja ylähuone. Kaksikamarisuus tarkoittaa usein sitä, että lakien ...

Kameraalinen

Kameraalinen tarkoittaa julkiseen talouteen ja hallintoon liittyviä asioita. Julkiseen talouteen kuuluvat verotusasiat ja monet tilinpitoon liittyvät hallintoasiat.

Kanslia

Kanslia on valtionhallinnon tai kunnallishallinnon viraston tai laitoksen organisaatioyksikkö, joka hoitaa hallinnollisia asioita. Nimitystä alettiin käyttää keskiajalla virkamiehistä, jotka hoitivat kuninkaan tai ruhtinaan hovissa hallintoasioit ...

Kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistaja on virkamies tai Maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirtoa koskeva oikeustoimi, esimerkiksi kauppa tai lahja. Kiinteistön luovutus on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ost ...

Kenraalikuvernööri

Kenraalikuvernööri on suurehkon hallinnollisen alueen ylin sotilas- ja siviiliviranomainen. Suomella oli kenraalikuvernöörejä jo Ruotsin vallan aikana, mutta suurempi merkitys on Venäjän keisarin vuonna 1808 Suomeen perustamalla samannimisellä vi ...

Kolleginen päätöksentekotapa

Kolleginen päätöksentekotapa eli kolleginen käsittelytapa eli kollegiaalijärjestelmä tarkoittaa menettelyä, jossa päätökset tehdään toimielimen jäsenten äänestyslausuntojen perusteella. Tätä päätöksentekotapaa käytetään Suomessa tuomioistuimissa ...

Kollegio

Kollegio tarkoittaa yleisessä merkityksessä kollegista virastoa tai muuta monijäsenistä toimielintä, kollegisen viraston virkakuntaa tai viraston istuntoa. Kollegisessa virastossa sen jäsenet saavat ottaa osaa ratkaisujen tekemiseen, ja jos ilmen ...

Komitea

Komitea on Suomessa valtionhallinnon asettama väliaikainen toimielin. Komiteoita ovat muun muassa toimikunta ja neuvottelukunta eli delegaatio, joka on pysyvämpi. Euroopassa niitä on kutsuttu myös komissioiksi. Komitean perinteinen työn tulos on ...

Konselji

Konselji tarkoittaa neuvostoa tai neuvoskuntaa, jonka puheenjohtajana toimii konseljipresidentti. Suomen suuriruhtinaskunnan ylin hallintoelin oli vuonna 1809 perustettu hallituskonselji, jonka nimeksi vaihtui 1816 Suomen senaatti. Ruotsin kuning ...

Kruunu (valtiovalta)

Kruunu on vanha termi, joka tarkoittaa valtiota varsinkin omaisuuden haltijana ja varallisuusoikeudellisena toimijana. Tässä merkityksessä sitä käytettiin jo 1300-luvulla. Ruotsissa ja Suomessa sanaa on aikoinaan käytetty esimerkiksi nimityksissä ...

Kuntamarkkinointi

Kuntamarkkinoinniksi kutsutaan toimenpiteitä, millä pyritään tuomaan kunta esille. Mielikuvaa paikkakunnasta luodaan muun muassa tapahtumien ja mainonnan keinoin. Yleensä markkinointiin liittyy myös joitakin konkreettisia, lyhyellä tähtäimellä mi ...

Kuulutus

Kuulutus on virallinen menettely, jonkin tiedon antamiseksi yleisölle tai niille ihmisille, joiden elämään se saattaa vaikuttaa. Lain mukaan julkinen kuulutus pannaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle. Julkisia kuulutuksia ovat lait, asetukset, ...

Kuvernööri

Kuvernööriksi kutsutaan erilaisten virkalaitosten johtajia. Yleensä kuvernööri on korkeamman tahon, kuten hallitsijan virkaansa nimittämä. Monissa Kansainyhteisön maissa kuten Kanadassa ja Australiassa toimii kenraalikuvernööri, joka hoitaa valti ...

Käskykirje

Käskykirje tarkoittaa hallitsijan tai hallituksen korkealle virkamiehelle osoittamaa kirjallista käskyä. Suomessa on käskykirje ollut käytössä Venäjän vallan aikana, jolloin sillä tarkoitettiin keisarin Suomen kenraalikuvernöörille antamaa käskyä.

Maistraatti

Maistraatit ovat valtion paikallisia hallintoviranomaisia ja myös nimi virastolle, jossa paikallista hallintoa toimitetaan. Vuoden 2019 loppuun saakka Suomessa oli yhdeksän maistraattia, joilla oli yhteensä 36 eri paikkakunnilla toimivaa yksikköä ...

Oktroi

Oktroi eli valtalupa tarkoittaa hallituksen tai viranomaisen myöntämää lupaa tietyn toiminnan harjoittamiseen. Luvan voi saada yksityinen ihminen, yhteisö tai yhdyskunta. Suomessa nimitystä käytettiin Venäjän vallan aikana määräyksestä, jonka noj ...

Parlamentaarinen päätöksentekotapa

Parlamentaarinen päätöksentekotapa eli parlamentaarinen käsittelytapa tarkoittaa menettelyä, jossa päätökset tehdään äänestämällä kahden vaihtoehdon välillä. Parlamentaarinen käsittelytapa on käytössä jäsenluvultaan suurissa kollegioissa ja erila ...

Parlamentarismi

Parlamentarismi on valtion hallintojärjestelmä, joka on peräisin 1600-luvun Britanniasta. Parlamentarismin periaatteen mukaisesti päätöksiä toimeenpanevan hallituksen tulee nauttia lakia säätävän parlamentin luottamusta. Suomessa valtioneuvoston ...

Per capsulam

Per capsulam on latinankielinen termi, joka tarkoittaa ”kotelon välityksellä”. Termi on lähtenyt antiikin ajasta, jolloin kuriirit kuljettivat viestejä kotelossa. Nykypäivänä termillä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään ilman varsinaista kokousta ...

Pohjoismaiden hallinnollinen liitto

Pohjoismaiden hallinnollinen liitto on vuonna 1918 perustettu Pohjoismaiden yhteistyöelin. Sen pyrkimyksenä on edistää pohjoismaista yhteistyötä ja hallinnollisten kysymysten tuntemusta Pohjoismaissa. Kussakin Pohjoismaassa on kansallinen yhdisty ...

Ponsi (hallinto)

Ponsi on vahvistetun esityslistan ulkopuolella tehty, toimintaohjeen sisältävä kannanotto tai lausuma, jolla jonkin päätöselimen toivotaan selvittävän tai valmistelevan jotakin asiaa. Ponsi voi olla muodoltaan esimerkiksi: ehdotusponsi lisäponsi ...

Protektionismi

Protektionismi tarkoittaa taloustieteellisenä terminä valtion sisäisillä markkinoilla toimivien eli kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua esimerkiksi suojatullein, valtion suoralla tai epäsuoralla avulla, protektii ...

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on henkilö, joka johtaa puhetta joko yhtiö- tai hallituksen kokouksessa tai muissa toimielimissä. Puheenjohtajan vahvan aseman vuoksi hän useimmiten myös johtaa kyseisen organisaation työskentelyä ja toimintaa. Lakisääteisissä monij ...

Pääkaupunki

Pääkaupunki on itsenäisen valtion tai muun hallinnollisen alueen, kuten osavaltion tai maakunnan keskus, jossa yleensä sijaitsevat valtionhallinnon päätoiminnot, kuten hallitus ja kansanedustuslaitos. Useimmilla poliittisilla yksiköillä on vain y ...

Päätöslauselma

Päätöslauselma eli resoluutio on yleensä kirjallinen julkilausuma, jonka päättää ja julkaisee jonkin organisaation päättävä taho. Päätöslauselman sisältö voi koskea organisaatiosta riippuen mitä tahansa. Useimmiten päätöslauselmat ovat kansainväl ...

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja on järjestönimike, jota käytetään järjestötoiminnassa kunkin yhteisön rahavarojen ja kirjanpidon hoitamiseen valitusta henkilöstä. Rahastonhoitaja valitaan yleensä kyseisen yhteisön keskuudesta. Tehtävään pyritään saamaan mahdolli ...

Rahatoimikamari

Rahatoimikamari oli Suomessa kaupungin virasto, joka hoiti kaupungin omaisuutta ja raha-asioita, kantoi verot, suoritti kaupungin maksut ja laati talousarvion. Joissakin kaupungeissa toimi rahatoimikamarin alaisuudessa rahatoimikonttori, joka hoi ...

Rankijärjestelmä

Rankijärjestelmä tai rankijärjestys oli virkojen hierarkkinen järjestys, jolla selvisi eri alojen virkamiesten keskinäinen arvoasema toisiin virkamiehiin verrattuna. Se oli voimassa useissa maissa, muun muassa Ruotsissa ja Venäjällä. Järjestelmän ...

Registratuura

Registratuura on historiassa aiemmin esiintynyt moniulotteinen käsite. Sana esiintyy myös kirjojen kansissa esimerkiksi Kuningas Juhanin III Registratuura vuodelta 1520. Näihin kirjoihin on koottu hallinnon kirjaukset eri vuosilta. Sanat pohjautu ...

Rooteli

Rooteli tarkoittaa hallinnossa oman toimialansa asiat kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta varten valmistelevaa osastoa. Tätä vanhahtavaa sanaa käytetään nykyisinkin lähinnä valtionhallinnossa ja - virastoissa.

Sihteeristö

Sihteeristö hallinnoi YK- järjestelmän toimintaa. Sihteeristössä toimii parhaillaan noin 40 tuhatta työntekijää eri maista, ja YK:n pääsihteeri on heidän ylin esimiehensä.

Siviilihallinto

Siviilihallinto tarkoittaa sotilashallinnon, joskus myös kirkollishallinnon vastakohtaa. Näkökulmasta ja asiayhteydestä riippuen siviilihallinnolla voidaan tarkoittaa eri asioita. Hallinnollisesti katsoen siviilihallinto tarkoittaa sitä osaa julk ...

Sotilashallinto

Sotilashallinto tarkoittaa sotilasviranomaisten hoitamaa hallintoa. Se tarkoittaa sitä osaa julkisesta hallinnosta, joka ei ole siviilihallintoa tai kirkollishallintoa. Tavallisesti sotilashallinnolla kuvataan niiden armeijaan ja asevelvollisuute ...

Sportteli

Sportteliksi eli virkasivutuloksi kutsutaan rahapalkkiota, jonka virkamies tai muuta julkista tehtävää hoitava saa asiakkaaltaan tekemiensä virkatoimien perusteella. Sportteleista on Suomessa pääosin luovuttu, mutta esimerkiksi haaste- ja ulosott ...

Suurvalta

Suurvalta on valtio, jolla on ennen kaikkea sotilaallisen voimansa ansiosta ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisessä politiikassa. Sotilaallinen voima perustuu vahvaan talousasemaan, joka mahdollistaa suurvalta-armeijan ylläpidon kauppa- ja ulko ...

Säännöstely (hyödykkeet)

Säännöstely tarkoittaa valtiovallan toimenpiteitä, joilla vaikutetaan niukkojen hyödykkeiden saatavuuteen ja hintatasoon poikkeusoloissa. Säännöstely voi kohdistua esimerkiksi polttoaineisiin, nautintoaineisiin, kuten kahviin, sokeriin sekä alkoh ...

Tietoresurssit

Tietoresurssit ovat aineettomia organisatoorisia resursseja, jotka luokitellaan henkilöstöresursseihin, rakenneresursseihin ja suhderesursseihin. Henkilöstöresursseilla tarkoitetaan sisäisiä sidosryhmiä, kuten esimiestä ja työntekijää, ja heidän ...

Toimistojärjestelmä

Toimistojärjestelmä eli päällikköjärjestelmä tarkoittaa päätöksentekoa, jossa viraston päällikkö tai muun hallintoelimen johtaja ratkaisee asian eli tekee päätöksen yksin.

Työkirja

Työkirja oli Suomessa 1900-luvun alussa käytössä ollut virallinen todistus, eräänlainen passi. Sen oli oikeutettu saamaan jokainen, joka lähti kotipaikkakuntansa ulkopuolelle. Työkirjaan merkittiin matkallelähtijän nimi ja kotipaikka sekä onko tä ...

Uusi julkisjohtamisen oppi

Uusi julkisjohtamisen oppi eli New Public Management perustuu näennäismarkkinoiden teoriaan. Se on Yhdysvalloissa 1970-80 -luvuilla kehitetty julkisten organisaatioiden muutosoppi, jonka tavoitteena on siirtää yksityiseltä puolelta omaksuttuja to ...

Valtuustoaloite

Valtuustoaloite on kunnanvaltuutetun tekemä aloite, joka esitetään kunnanvaltuuston kokouksessa. Valtuustoaloitteiden käsittelystä ei säädetä kuntalaissa. Sen sijaan kuntalaki edellyttää, että kunnan hallintosäännössä on päätettävä, miten valtuut ...

Varakuvernööri

Varakuvernööriksi kutsutaan korkea-arvoista valtion virkamiestä, joka on yleensä vastuussa valtion osa-alueesta kuten provinssi tai osavaltio ja on korkeamman tahon, kuten hallitsijan virkaansa nimittämä.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →