ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186

Auton tuonti ja vienti Suomessa

Tämä artikkeli käsittelee auton tuontia Suomeen tai vientiä Suomesta eli Suomen lainsäädännön kannalta. Yksittäisen henkilön auton tuonnille ja viennille on Suomen lainsäädännössä asetettu rajoituksia muun muassa ulkomailla asumisen keston ja aut ...

Avoir fiscal

Avoir fiscal on yritysverotuksen muoto, jossa veroa hyvitetään. Avoir fiscal on ranskan kieltä. Avoir fiscal oli käytössä Suomessa 1990–2004, Ranskassa 1965–2003 ja Saksassa 1977–2000. Avoir fiscalista luovuttiin, koska se ei noudattanut Euroopan ...

Demurrage-vero

Demurrage-verolla tarkoitetaan valuutan omistamisesta tai hallussapidosta perittävää maksua. Sitä kutsutaan joskus "hamstrausveroksi" tai "valuutan parkkimaksuksi". Esimerkiksi kullan omistajat maksavat eräänlaista demurrage-veroa maksuna kullan ...

Double Irish – Dutch Sandwich

Double Irish – Dutch Sandwich on yhtiöjärjestely, jossa yhden Bermudalta käsin toimivan irlantilaisyhtiön, toisen Irlantia kotipaikkanaan pitävän irlantilaisyhtiön ja hollantilaisen tytäryhtiön avulla esimerkiksi yhdysvaltalainen yhtiö voi lailli ...

Ennakonpidätys

Ennakonpidätys tarkoittaa verohallinnon vaatimaa tointa, jossa tulosta erotetaan vero, joka maksetaan hallinnolle. Lainsäädännössä ennakonpidätyksellä tarkoitetaan useimmiten tuloveron ennakonpidätystä, jonka työnantaja tekee työntekijän palkkatu ...

Erillisverotus

Erillisverotus tarkoittaa verotuksen tapaa, jossa puolisoita verotetaan eri verovelvollisina kumpaakin omista tuloistaan ja varoistaan. Erillisverotuksen vastakohta on yhteisverotus. Suomessa on nykyisin käytössä erillisverotus, johon siirryttiin ...

Haittavero

Haittavero eli Pigoun vero kehittäjänsä Arthur Pigoun mukaan on markkinatoiminnan aiheuttaman ulkoishaitan vähentämiseksi asetettu vero. Ulkoishaitat kohdistuvat usein ympäristöön tai terveyteen. Haittavero voidaan esimerkiksi asettaa saastuttava ...

Hyvinvointitappio

Hyvinvointitappio, tehokkuustappio tai tehokkuusrasitus on kansantaloustieteen käsite, jolla tarkoitetaan epätäydellisten markkinoiden haittaa verrattuna täydelliseen kilpailuun. Hyvinvointitappio koostuu ns. tuottajien ylijäämän ja kuluttajien y ...

Ikävähennys

Ikävähennys eli ikäpoisto on omaisuuden hankinta-arvon vuotuinen alentaminen eli vähennys, joka perustuu omaisuuden käyttöikään. Ikävähennyksiä käytetään esimerkiksi vakuutustoiminnassa omaisuuden vakuutuskorvausten määrittämisessä. Tämä tarkoitt ...

Internal Revenue Service

Internal Revenue Service eli verohallitus on Yhdysvaltojen liittovaltion hallituksen virasto, joka kerää, verottaa ja valvoo maan sisäisiä veroja. Sillä on edustus Yhdysvaltain valtiovarainministeriön osaston sisällä, ja se on vastuussa liittoval ...

Jizya

Jizya on vero, jonka islam šaria -lain mukaisesti määrää muslimien alaisuuteen jääneille kristityille ja juutalaisille eli dhimmeille. Heidän lukumääränsä oli Lähi-idän kalifaatissa huomattavan suuri satojen vuosien ajan. Vero mainitaan jo Koraan ...

Jälkiverotus

Jälkiverotus tarkoitti veron määräämistä jälkikäteen silloin, kun tulo oli normaalissa verotuksessa osittain tai kokonaan jäänyt verottamatta. Jälkiverotuksen saattoi olla se, ettei verovelvollinen antanut veroilmoitusta tai se oli erehdyttävä, p ...

Khums

Khums on islamissa vero, jota maksetaan viidennes siitä mikä ansaitaan tai saadaan saaliksi. Vero on määrätty suurassa kahdeksan. Viidennes jaetaan tasan kuuteen osaan, jotka määrätään antamaan seuraaviin tarkoituksiin: Sanansaattajan lähisukulai ...

Konserniavustus

Konserniavustus on kirjanpidollinen toimi, jota voidaan käyttää suomalaisten, konsernin muodostavien, yritysten välisessä tulojen tasauksessa ja verosuunnittelussa. Saadut ja annetut konserniavustukset kirjataan tilinpäätössiirtoihin. Tällöin avu ...

Kulutusvero

Kulutusvero on verojen luokittelussa käytetty käsite. Tällainen vero kohdistuu tavaroiden tai palvelujen kuluttamiseen, ei esimerkiksi tuloihin, varallisuuteen tai omaisuudensiirtoihin. Kulutuksella tarkoitetaan nimenomaan loppukäyttäjän suoritta ...

Könttäsummavero

Könttäsummavero, könttävero tai tasasummavero on vero, jonka suuruus ei perustu yksilön toimintaan ja joka siten määrätään verovelvollisille maksettavaksi saman suuruisena. Könttäsummaveron suuruus ei riipu tuloista, varallisuudesta tai kulutukse ...

Lafferin käyrä

Lafferin käyrä on malli, joka kuvaa valtion verokertymää veroasteen funktiona. Se ennustaa, että valtion verotulot kasvavat veroasteen mukana vain tiettyyn pisteeseen asti. Sen jälkeen verotulot alkavat laskea, jos verotusta edelleen nostetaan. V ...

Maastapoistumisvero

Maastapoistumisvero on yksityishenkilöiden veroa tai toiselta nimeltään arvonnousuveroa on esitetty perittäväksi tilanteissa, jossa verovelvollinen muuttaa Suomesta ulkomaille ja myöhemmin myy, lahjoittaa tai jättää perinnöksi omaisuutta, jonka a ...

Marginaalivero

Marginaalivero eli rajavero tarkoittaa sitä veroa, joka menee lisätulosta. Jos tulot nousevat 1.00 eurolla ja siitä menevä vero on 0.45 euroa, marginaaliveroaste on 45 %. Käsitettä käytetään Suomessa yleisesti ansiotuloverotuksen yhteydessä, mutt ...

Meluvero

Meluverot ovat yksi julkisen vallan käytettävissä oleva taloudellinen ohjailukeino ympäristömelun vähentämiseksi. Tällä hetkellä meluveroja käytetään erityisesti lentoliikenteen päästöjen suitsimiseksi. Lentomeluvero on käytössä mm. Ranskassa, Al ...

Nettoverotus

Nettoverotus tarkoittaa sellaista verotusta, jossa bruttotuloista saadaan vähentää verovähennyksinä tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneita menoja. Suomen tuloverotus on nettoverotusta.

Progressiivinen vero

Progressiivinen vero on vero, jossa veroprosentti nousee veron perusteena olevan rahasumman kasvaessa. Tuloverotuksessa progressiivinen vero tarkoittaa, että suurituloisilla on korkeampi veroprosentti kuin pienituloisilla. Progressiivisen verotuk ...

Pronoia

Pronoia oli Bysantin valtakunnan aikainen 1100-luvulta lähtien yleistynyt järjestelmä, joka tavallisimmin merkitsi sotapalveluksesta myönnettävää oikeutta kantaa verotuloja. Nimi pronoia tarkoittaa kirjaimellisesti huolenpitoa tai vaurastumista. ...

Regressiivinen vero

Regressiivinen vero on veronkantotapa, jossa veroprosentti pienenee verotettavan rahasumman kasvaessa. Tuloverotuksessa regressiivinen vero tarkoittaa, että suurituloisilla on alhaisempi veroprosentti kuin pienituloisilla. Regressiivisen verotuks ...

Seigniorage-tulo

Seigniorage-tulo on setelien painamisesta valtion keskuspankille saatavaa tuloa. Tulo syntyy, kun setelien painamisen ja levittämisen kustannus on pienempi kuin setelin arvo. Nimitys tulee ranskan kielen seigneur -sanasta, joka tarkoitti hallitsi ...

Skatteskrapan

Skatteskrapan on toimisto- ja asuinkäytössä oleva tornitalo Tukholman Södermalmilla, osoitteessa Götgatan 76. Se on Södermalmin hallitseva maamerkki. Rakennuksessa on 26 kerrosta ja se on 86 metriä korkea. Rakennuksen nimi viittaa siihen, että si ...

Sosiaalisen median vero

Sosiaalisen median vero tai internetvero on käyttäjien verottamista sosiaalisen median tai OTT-palveluiden, eli internetin kautta, digiboksin, perinteisen television, tietokoneen, mobiililaitteen, älytelevision tai televisioon kytketyn pelikonsol ...

Tasavero

Tasavero eli suhteellinen vero tarkoittaa, että veron prosentuaalinen määrä on sama riippumatta verotettavasta summasta. Toisin sanoen tasaverossa marginaalivero on vakio. Tuloverotuksen yhteydessä tasaverolla tarkoitetaan yleensä veromallia, jos ...

Televisiomaksu

Televisiomaksu, lyhyemmin TV-maksu, on useissa maissa televisiolaitteen hallussapidosta valtiolle maksettava veronluonteinen maksu. Jossakin maissa maksun joutuu suorittamaan vaikka ei omistaisi televisiota. Näissä tapauksissa voidaan käyttää nim ...

Tulovero

Tulovero tarkoittaa tuloista perittävää veroa. Suomessa tulovero jakautuu yksityishenkilöillä ansiotuloista ja pääomatuloista perittäviin tuloveroihin. Yhteisöt maksavat tuloistaan yhteisön tuloveroa. Tuloverotusta varten on annettava veroilmoitus.

Työn verotus

Työn verotus tarkoittaa työnteosta syntyvien korvausten verotusta. Työn verotus koskettaa erityisesti palkansaajia, mutta myös yrittäjiä, jotka nostavat yrityksestä palkkaa. Työn verotus on tuotannontekijäkorvauksen verotusta. Työn verotus pienen ...

Vakuutusmaksuvero

Vakuutusmaksuvero eli vakuutusvero on vakuutussopimukseen perustuvasta vakuutusmaksusta perittävä vero. Vakuutusmaksuvero on mielletty arvonlisäverotusta täydentäväksi erityiseksi kulutusveroksi. Vakuutusmaksuveron verokanta on 24 prosenttia eli ...

Valuutansiirtovero

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy on ajanut EU:hun tai ainakin Ranskaan rahoitustoimiveroa, Suomen Kuvalehden mukaan ilmeisesti siksi, että Ranska uhkaa menettää AAA-luottoluokituksensa ja Sarkozy haluaa esittää presidentinvaalien alla ...

Varaus (talous)

Liiketoiminnan verotuksessa erilaisilla varauksilla tarkoitetaan toiminnan taloudellisesta tuloksesta ennen veroja pidätettyä osuutta, joka laskee sen verovuoden verotettavaa tulosta. Se on erään tyyppinen verovähennys. Varaus on tulevaisuudessa ...

Veroilmoitus

Veroilmoitus on verottajalle vuosittain annettava ilmoitus tuloista ja omaisuudesta. Sen perusteella määrätään valtion-, kunnallis-, kirkollis- ja muut verot. Veroilmoituksen saa usein esitäytettynä ja sen voi tehdä internetissä tai paperitse. Ve ...

Verojärjestelmä

Verojärjestelmä on yhteiskunnassa kannettavien verojen muodostama kokonaisuus. Verojärjestelmään kuuluvat kaikki verolajit ja verojen hyöty- sekä haittavaikutukset. Verojärjestelmä ohjaa yhteiskunnan toimintaa. Verojärjestelmä voi suosia tiettyjä ...

Verokone

Verokalenteri sisältää fyysisten henkilöiden julkisia verotustietoja, esimerkiksi verotettavat työ- ja pääomatulot. Kerätyt tiedot perustuvat verottajan vahvistamiin edellisen vuoden verotietoihin.

Verokanta

Verokanta on veron laskennassa käytettävä yksikkö, jota sovelletaan veroprosenttia käyttäen. Verokanta voidaan ilmaista esimerkiksi prosentteina tai rahayksikön ja paino- tai tilavuusmitan suhteena. Suomessa on kolme eri arvonlisäveron verokantaa ...

Verokiila

Verokiila tarkoittaa työhön kohdistuvien verojen ja veronluontoisten maksujen kokonaismäärää tai sen osuutta työvoimakustannuksista. Toisin sanoen verokiila on työnantajan työvoimakustannusten ja työntekijän nettotulon välinen erotus tai tämän er ...

Verokilpailu

Verokilpailu on maiden välistä lainsäädäntökilpailua, jossa maa houkuttelee veroja alentamalla liikkuvia tuotannontekijöitä alueelleen. Maa houkuttelee edullisella verosäännöksellä matalaa verotusta etsiviä yrityksiä ja muita henkilöitä asettumaa ...

Veronkierto

Veronkierto on verojärjestelmän sääntöjä noudattava, mutta lakien tarkoituksesta poikkeava toiminta omien verojen pienentämiseksi tai välttämiseksi kokonaan. Veronkierto voi tapahtua esimerkiksi lainsäädännön aukkoja hyödyntämällä. Yleiskielessä ...

Veronkohde

Veronkohde eli vero-objekti tarkoittaa sitä hyödykettä tai taloudellista tapahtumaa, josta on maksettava veroa. Sellaisia ovat esimerkiksi tietyt tulot, omaisuus sekä tuotteiden valmistus ja kulutus. Veronkohteen lähikäsite on veronlähde, joka ta ...

Veropetos

Veropetoksesta voidaan tuomita tekijä, joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttä ...

Verosuunnittelu

Verosuunnittelu on toimintaa, jossa verovelvollinen yhteisö tai kansalainen pyrkii ennakoimaan erilaisissa tilanteissa häneen kohdistuvat veroseuraamukset ja pyrkii minimoimaan veronsa. Siinä veronmaksaja valitsee eri vaihtoehdoista hänelle verot ...

Veroton myynti

Veroton myynti tarkoittaa kauppaa, jossa muutoin vähittäismyynnin yhteydessä kerättävää veroa ei tarvitse maksaa. Suomessa verottomassa myynnissä jää pois arvonlisävero. Verottomia myymälöitä on esimerkiksi lentokentillä ja laivoilla. Myös muut l ...

Verovapaus

Yhtiöiden saamat osinkotulot ovat pääosin verottomia silloin, kun ne on saatu listaamattomalta yhtiöltä. Verottomuussäädöksellä vältetään osinkojen ketjuverotus. Yhtiön pörssiyhtiöltä saamat osingot ovat pääsääntöisesti kokonaan veronalaisia enne ...

Veroyksikkö

Veroyksikkö on luku, mitta, paino tai muu tarkasti määrättävissä oleva seikka, jonka perusteella pystytään ilmaisemaan veronkohteen suuruus. Veronkohde on hyödyke tai taloudellinen toimi, josta veroa määrätään maksettavaksi. Veronkohteita ovat es ...

Välillinen vero

Välillinen vero on vero, jonka kuluttaja maksaa hyödykkeen hinnassa. Tuotteen tai palvelun myyjä on verovelvollinen. Hän on velvollinen tilittämään hintoihin sisältyvät verot veroviranomaiselle. Välillisiä veroja ovat mm. arvonlisävero ja valmist ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →