ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185

Copyfraud

Tekijänoikeuspetos on termi, jota käytetään tapauksista, jossa joku väittää omistavansa johonkin teokseen tekijänoikeuden, vaikka ei omistaisikaan tekijänoikeutta, koska joku muu omistaa tekijänoikeuden tai teoksen tekijänoikeus on vanhentunut. T ...

Copyleft

Copyleft eli käyttäjänoikeus on Richard Stallmanin kehittämä käsite, joka on tapa levittää vapaita ohjelmistoja ja teoksia. Sen tarkoitus on, että muokattu teos julkaistaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen teos, jolloin kaikki saavat samat v ...

Creative Commons

Creative Commons on Yhdysvalloissa vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään luovan työn tuotteiden levittämistä maksuttomien juridisten työkalujen avulla. Järjestö tarjoaa erilaisia lisenssejä, joilla voi mä ...

Digitaalinen sisältö

Digitaalinen sisältö on digitaalisessa muodossa julkaistu teksti-, kuva- tai äänisisältö tai muu sisältö. Se on siirrettävissä tietoverkkojen. Digitaaliseen sisältöön sovelletaan tekijänoikeuksia samoilla periaatteilla kuin muihinkin teoksiin.

Digital Millennium Copyright Act

Digital Millennium Copyright Act on Yhdysvalloissa 28. lokakuuta 1998 voimaan tullut laki, joka muun muassa asettaa rajoituksia Internet-palveluntarjoajien vastuulle asiakkaidensa toimista kieltää sellaisten koodinpurkusovellusten, joilla laittom ...

Direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla 2016/0280, joka tunnetaan myös nimellä Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivi on ehdotus Euroopan unionin direktiiviksi, joka on osa ehdotettuja direktiivejä, joiden tarkoituksena on ...

EULA

End User License Agreement eli EULA on sopimus tietokoneohjelmiston oikeuksien haltijan ja ohjelmiston ostajan välillä. Ostaja saa ohjelmiston käyttöoikeuden sitoutuessaan sopimuksen ehtoihin. EULA on yksi eniten arvostelluista ohjelmistojen lise ...

Fair use

Fair use on Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädännössä määritelty käsite, jonka perusteella voi poikkeustapauksissa käyttää tekijänoikeuden muuten suojaamaa materiaalia. Tilannetta pitää tarkastella kokonaisuutena: saako tiettyjä osia tietystä te ...

Freedom of panorama

Freedom of panorama, suomeksi maiseman vapaus, maisemanvapaus tai panoraamavapaus on monien maiden tekijänoikeuslaissa oleva tekijänoikeuden rajoitus. Siinä määrätään sellaisten julkisella paikalla olevien rakennusten ja taideteosten kuvaamisesta ...

GNU Free Documentation License

GNU Free Documentation License on Free Software Foundationin luoma, dokumenteille tarkoitettu vapaa lisenssi. Hengeltään se muistuttaa useiden vapaiden ohjelmistojen käyttämää GNU GPL -lisenssiä. Lisenssi on suunniteltu ohjelmistodokumentointia j ...

GNU General Public License

GNU General Public License eli lyhennettynä GNU GPL tai pelkkä GPL on vapaiden ohjelmistojen julkaisemiseen tarkoitettu lisenssi, joka antaa kenelle tahansa oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmia ja niiden lähdekoodia. Lis ...

GNU Lesser General Public License

GNU LGPL on GNU-projektin lisenssi, jonka tarkoituksena on tehdä kompromissi GPL:n ja yksinkertaisempien lisenssien välillä. Pääasiallinen eroavaisuus GPL:n ja LGPL:n välillä on se, että LGPL-ohjelmistot voidaan linkittää dynaamisesti yhteen ei-G ...

Gramex

Gramex ry on muusikoiden, solistien, kapellimestarien ja äänitteiden tuottajien oikeuksien valvomiseksi perustettu tekijänoikeusjärjestö. Se valvoo oikeuksia, joista säädetään tekijänoikeuslainsäädännössä. Yhdistys kerää musiikin esittämisestä ja ...

HADOPI

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet on ranskalainen piraattikirjeitä lähettävä virasto, joka perustettiin 2009 samannimisellä lailla. Lain mukaan HADOPI lähettää tekijänoikeuksia loukanneille varo ...

Jälleenmyyntikorvaus

Jälleenmyyntikorvaus on kuvataiteen teoksen tekijän tekijänoikeuslain mukainen oikeus saada korvaus teostensa jälleenmyynneistä. Oikeus korvaukseen koskee kaikkia sellaisia kuvataiteen teoksia, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on edelleen v ...

Klassikkosuoja

Klassikkosuoja tarkoittaa tiettyjen maiden tekijänoikeuslakiin sisältyvää säännöstä, joka kieltää käyttämästä taideteoksia loukkaavalla tavalla tekijän kuoleman jälkeen. Kielto on voimassa myös silloin kun tekijänoikeus on lakannut tai sitä ei ol ...

Kokoomateos

Kokoomateos on kirjallinen tai taiteellinen teostyyppi, joka on aikaansaatu yhdistämällä teoksia tai teosten osia. Sellaisia ovat esimerkiksi runoantologiat, tietosanakirjat ja jotkin tietokannat. Yhdistämisen suorittaneella henkilöllä tai henkil ...

Kopiointi

Kopiointi on toimintaa, jossa tuotetaan alkuperäisestä kohteesta tai informaatiosta jäljennös eli kopio. Tähän on olemassa erilaisia menetelmiä ja teknologioita, joiden laatu ja jäljennystarkkuus vaihtelee. Ennen kopiointiteknologian kehittymistä ...

Kopiosto

Kopiosto on tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa luovan työn tekijöitä, esittäjiä ja kustantajia. Järjestö on perustettu vuonna 1978 ja sillä on 45 jäsenjärjestöä.

Kuvasto

Kuvasto ry on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Se on perustettu 1987. Siihen kuuluvat yhdistysjäseninä Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvataidejärjestöje ...

Jukka Liedes

Jukka Antero Liedes on suomalainen opetus- ja kulttuuriministeriön entinen virkamies. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2014. Ennen siirtymistään virkamieheksi 1980-luvulla Liedes toimi muun muassa Teosto ...

Lisenssi

Lisenssi on todistus luvan olemassa olosta esimerkiksi television katseluun, aseenkantamiseen, tiettyjen tavaroiden viemiseen tai tuomiseen maahan sekä lupa valmistaa patentin suojaamia tavaroita maksua vastaan. Lisenssin käytöstä mahdollisesti s ...

Lisenssimaksu

Lisenssimaksu eli rojalti on immateriaalioikeuksien, kuten teollisoikeuden alaisuuteen kuuluvien tavaramerkin, patentin, mallioikeuden, liikeidean tai näiden yhdistelmien käyttämisestä teoksen tai tuotteen oikeuksien omistajalle maksettava sopimu ...

Lisenssiyhteensopivuus

Lisenssiyhteensopivuudella tarkoitetaan erityisesti ohjelmistojen käyttoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Lisenssit voivat sisältää keskenään ristiriitaisia vaatimuksia, mikä voi johtaa siihen, että eri tavoilla lisensoituja ohjelmistoja ei voida y ...

Lumen database

Lumen database on Harvardin yliopiston ylläpitämä projekti, joka listaa tietokantaansa eri internetsivustoihin kohdistuvia DMCA poistopyyntöjä.

Lähioikeudet

Lähioikeudet eli tekijänoikeuden lähioikeudet ovat tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia, joista säädetään Suomen tekijänoikeuslain 5 luvussa. Niillä suojataan esittäviä taiteilijoita ja heidän esityksiään, äänitetuottajia ja kuvatallenteen tu ...

MIT-lisenssi

MIT-lisenssi on vapaa ohjelmistolisenssi joka kehitettiin Massachusetts Institute of Technologyssä. Se ei ole copyleft-lisenssi, joten se sallii teoksen käytön myös kaupallisissa suljetun lähdekoodin ohjelmistoissa. Lisenssi tunnetaan myös nimill ...

Mozilla Public License

Mozilla Public License on vapaa ohjelmistolisenssi, joka kehitettiin Mozilla-projekteja varten. Nykyään useimmat Mozilla-projektin ohjelmistot, kuten Firefox ovat kolmoislisensoitu MPL 1.1:n, LGPL 2.0:n ja GNU GPL 2.1:n alaisuudessa.

Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos

Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikokseen syyllistyy Suomen rikoslain mukaan henkilö, joka poistaa tai muuttaa tekijänoikeuksilla suojatun teoksen sähköisiä hallinnointitietoja. Nämä ovat tietoja, joilla tunnistetaan teos, teki ...

Omisteinen ohjelmisto

Omisteinen ohjelmisto tarkoittaa tietokoneohjelmistoa, jonka käyttöoikeuslisenssi sallii ohjelmiston käyttämisen tietyin ehdoin, mutta jota ei ilman erillistä lupaa saa muokata tai levittää edelleen. Näin ohjelmiston tekijänoikeuksien haltija pit ...

Public domain

Sanalla public domain tarkoitetaan vapaasti yleiseen käyttöön asetettuja teoksia. Public domainissa olevan teoksen tekijä luopuu tekijänoikeuksistaan siinä määrin kuin se on lain mukaan mahdollista, ja teoksen käytölle on mahdollisimman vähän raj ...

Sanasto (järjestö)

Sanasto ry, Sanasto rf on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa yli 13 000 kirjailijaa ja kääntäjää. Sanasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä sopimuslisenssijärjestönä ja hallinnoi muun muassa lainauskorvauksia. San ...

Sitaatti

Sitaatti on suora lainaus kirjallisesta tai muusta esityksestä. Usein sitaatiksi kutsutaan mitä tahansa katkelmaa, joka on otettu jostakin muusta lähteestä. Kirjallisuudessa suoran sitaatin merkkinä käytetään yleisesti lainausmerkkejä ””, kun tek ...

Sitaattioikeus

Sitaattioikeus eli siteerausoikeus on Suomen tekijänoikeuslain 22 §:ssä määritelty tekijänoikeuden rajoitus, jonka mukaan ”julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”. Sitaattio ...

Stewart vastaan Abend

Stewart vastaan Abend oli Yhdysvaltain korkeimman oikeuden vuonna 1990 antama päätös, jonka mukaan tekijänoikeuden nykyisellä omistajalla on aiempien omistajien tekemistä sopimuksista riippumaton oikeus päättää johdannaisteosten luomisesta ja käy ...

Tekijä (tekijänoikeus)

Tekijä on tekijänoikeuslainsäädännössä henkilö, joka tekee tai luo tekijänoikeussuojaa nauttivan teoksen. Suomen tekijänoikeuslain ensimmäisessä pykälässä säädetään, että tekijänoikeus teokseen on sillä, joka on sen luonut. Sekä laissa, että muul ...

Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijänoikeuden rajoitukset ovat laissa säädettyjä rajoituksia teoksen tekijän yksinomaiseen oikeuteen määrätä tekijänoikeudella suojatun aineiston käytöstä ja muista oikeuksistaan teokseen. Rajoitukset perustuvat sivistyksellisiin tai muihin tär ...

Tekijänoikeuden raukeaminen

Tekijänoikeuden raukeaminen tarkoittaa eräiden tekijän oikeuksien lakkaamista sen jälkeen kun teoksen fyysinen kappale on tekijän luvalla toimitettu markkinoille ja myyty tai muuten pysyvästi luovutettu uudelle omistajalle. Tätä oikeuden lakkaami ...

Tekijänoikeus Suomessa

Tekijänoikeus Suomessa suojaa ja edistää henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetus- ja kul ...

Tekijänoikeusjärjestö

Tekijänoikeusjärjestöt valvovat luovan työn tekijöille syntyviä tekijänoikeuksia tekijöiden puolesta. Saadakseen korvauksia näiltä järjestöiltä, tekijän on rekisteröidyttävä järjestöjen asiakkaaksi. Järjestöt keräävät erilaisia tekijänoikeuskorva ...

Tekijänoikeuslainsäädännön historia

Tekijänoikeuslainsäädännön historia ssa eri oikeuksien alkuperät voidaan jäljittää muinaiseen antiikin Kreikan kulttuuriin, juutalaiseen Talmudin lakiin ja antiikin Rooman lakiin. Ensimmäisenä kirjattuna tekijänoikeuspäätöksenä tunnetaan kuningas ...

Tekijänoikeusmerkki

Tekijänoikeusmerkki on monissa tekijänoikeuslain alaisissa teoksissa tekijänoikeuden haltijan nimen edessä käytetty merkki. Merkin käytöstä ja kansainvälisoikeudellisesta merkityksestä säädetään Yleismaailmallisessa tekijänoikeussopimuksessa, jon ...

Tekijänoikeusneuvosto

Tekijänoikeusneuvosto avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvostosta määrätään tekijänoikeuslaissa ja tekijänoikeusasetuksessa. Neuvoston ...

Teknisen suojauksen kiertäminen

Teknisen suojauksen kiertäminen on Suomen rikoslain 49 luvun 3 §:n määrittelemä rikos. Lain mukaan käyttöoikeuksien hallinnan eli DRM:n kiertäminen on rikos, jos teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Rikoksesta voidaan tuo ...

Teoskynnys

Teoskynnys tarkoittaa, että teoksen on ylitettävä tietyt vaatimukset eli oltava riittävän itsenäinen ja omaperäinen saadakseen tekijänoikeudellisen suojan. Tekijänoikeuslaissa ei mainita sanaa teoskynnys. Teoskynnyksen ylittämiseen vaadittavat om ...

Teosto

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien aatteellinen ja voittoa tavoittelematon tekijänoikeusjärjestö. Teoston tehtävänä on kerätä ja tilittää musiikintekijöille ja kustantaj ...

Tuotos

Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry on 1998 perustettu tekijänoikeusyhdistys, joka hallinnoi ja valvoo elokuvateosten ja audiovisuaalisten tallenteiden tuottajien oikeuksia. Tuotos edustaa noin 250 Suomessa toimivaa av-tuotantoyhtiötä. ...

Valokuvateos

Valokuvateos on teostasoon yltävä valokuva. Teostasoon yltääkseen valokuvan on ilmennettävä valokuvaajan persoonallista leimaa siten, että kukaan muu valokuvaaja ei olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Suomen tekijänoikeuslaissa valokuvat ...

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu

Hyvitysmaksu oli tallennusvälineistä suoritettava veronluonteinen maksu. Vuodesta 2015 alkaen yksityisestä kopioinnista on hyvitetty tekijöitä suoraan valtion budjetista. Samalla tallennuslaitteiden ja -alustojen myyntihintoihin sisältynyt hyvity ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →