ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175

Northzone Ventures

Northzone Ventures on norjalainen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii aloittavien, pääasiassa pohjoismaisten teknologiayritysten venture capital -rahoittajana. Yhtiöllä on työntekijöitä Oslossa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Northzone Ventures on ...

PayPal

PayPal Holdings, Inc. on yhdysvaltalainen yritys, joka ylläpitää Internetissä käytettävää PayPal-maksujenvälitysjärjestelmää, joka on tarkoitettu korvaamaan perinteisiä maksumenetelmiä. PayPal on suosittu maksutapa verkkokaupoissa. Sitä käytetään ...

Wellington Partners

Wellington Partners on eurooppalainen ylikansallinen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii venture capital -rahoittajana varhaisen vaiheen yrityksille. Wellington Partners suosii toimialoista cleantechia, elektroniikkaa, ohjelmistoja ja digitaalista m ...

Taloushistoria

Taloushistoria tutkii talouden muutoksia sekä historiaa talouden rakenteiden ja taloudellisen toiminnan näkökulmasta. Taloushistoria käyttää tutkimuksissaan sekä historian menetelmiä että talousteorioiden sovelluksia. Osa sen oppisuunnista ovat s ...

Ammattikuntalaitos

Ammattikuntalaitos oli useimmissa Euroopan maissa keskiajalta 1800-luvulle saakka voimassa ollut järjestelmä, jonka mukaan varsinkin käsityöammatteja saivat harjoittaa vain tietyn ammatin harjoittajien virallisen yhdistyksen, ammattikunnan jäsene ...

Anti-Corn-Law-League

Anti-Corn-Law-League oli englantilainen viljatulleja vastustanut, täydellistä vapaakauppajärjestelmää puolustanut yhdistys. Sen perustaja ja johtaja oli Richard Cobden. Yhdistys perustettiin Manchesterissa vuonna 1838, ja vuonna 1839 sen toiminta ...

Baringin pula

Baringin pula oli talouslama vuosina 1890–1894. Talouslaman syynä oli vakava finanssijärjestelmän kriisi, joka sai alkunsa lontoolaisen Barings Bankin ajautumisesta lähes maksukyvyttömään tilaan. Barings, jota johti paroni Edward Baring, oli konk ...

Bretton Woodsin järjestelmä

Bretton Woods -järjestelmä oli kansainvälinen talouden hallintajärjestelmä, jonka tarkoituksena oli kansainvälisten talousinstituutioidensa avulla pitää maailmantaloutta, erityisesti valuuttakursseja, vakaana. Bretton Woods oli olemassa 1944–1971.

Clearstream-skandaali

Clearstream-skandaali on pankkialan yritys Clearstreamin toimintaan liittynyt kohu. Kansainvälisen arvopaperikaupan selvityskeskus Clearstream on osa Deutsche Börseä. Clearstream muodostettiin Cedel Internationalista ja Deutsche Börse Clearingist ...

ECUXIT

ECUXIT tarkoittaa euroalueen kriisin ratkaisua ottamalla askel taaksepäin euro-kokeilussa ja palaamalla kansallisiin kelluviin valuuttoihin ja ECU:un eli korieuroon. ECUXIT on eräänlainen kompromissiratkaisu euron kriisin ratkaisemiseksi: jokaine ...

Engelsin paussi

Engelsin paussiksi kutsutaan teollisen vallankumouksen aikaista ajanjaksoa, jolloin suuren teknologisen murroksen takia ison joukon toimeentulo heikentyi, ennen kuin yhteiskunta pidemmällä aikavälillä alkoi vaurastua. Termin on kehittänyt taloush ...

Enron-skandaali

Enron-skandaali on Enron-energiayhtiön ja Arthur Andersenin tilintarkastustoimiston talousskandaali, joka paljastui Yhdysvalloissa vuonna 2001. Enron oli Yhdysvaltain 7. suurin yritys. Aikanaan konkurssi oli Yhdysvaltojen historian suurin. Skanda ...

Etelämeren kupla

Etelämeren kupla on talouskupla, joka puhkesi Englannissa vuonna 1720. Syynä oli käsistä karannut spekulaatio Etelämeren komppania -nimisen kauppakomppanian osakkeilla. Ranskassa koettiin samaan aikaan vastaava taloudelliseen romahdukseen johtanu ...

Fiscus

Fiscus oli nimitys Rooman valtakunnan keisareiden yksityiselle omistukselle. Termi juontaa juurensa aiemmasta Rooman valtakunnassa käytetystä tasavallan omaisuutta merkitsevästä Aerarium -sanasta, joka jäi käyttöön entisaikojen Rooman senaatin va ...

Fordismi

Fordismi tarkoittaa kokonaisvaltaista kansantalouden tuotantoparadigmaa, jossa keskeistä on kansallinen massatuotanto ja kansallisen kysynnän sekä kansallisen poliittisen yhtenäisyyden takaaminen. Käsitteen toi käyttöön 1920-luvulla yhteiskuntati ...

Fysiokratismi

Fysiokratismi eli fysiokratia oli 1700-luvun puolivälissä kehitelty maatalousyhteiskunnan mukainen talousteoria, jonka keskeinen ajatus oli maatalouden korostaminen. Fysiokraatit uskoivat, että kansojen vauraus johtui maataloudesta, eivätkä teoll ...

Kameralismi

Kameralismi tarkoittaa merkantilismin saksalaista versiota, joka kiinnitti erityshuomiota valtion rahatalouteen. Se kehittyi riippumatta englantilais-ranskalaisesta merkantilismista. Tunnetuimpia kameralisteja olivat professorit Johann Joachim Be ...

Kisälli

Kisälli oli ammattikuntalaitoksen aikana käsityöläisammateissa taso oppipojan ja mestarin välissä. Oppipoika sai kisällin arvon suoritettuaan kisällinnäytteen. Kisällin koulutuksen yhtenä vaiheena voi olla ns. kisällin vaellus, jonka aikana hän t ...

Kolumbiaaninen vaihto

Kolumbiaaninen vaihto tarkoittaa uudella ajalla tapahtunutta kasvi- ja eläinlajien mannertenvälistä siirtymistä Uuden ja Vanhan maailman välillä sekä siihen liittyneitä massiivisia ekologian, maatalouden ja kulttuurin muutoksia – erityisesti vilj ...

Leimaverolaki (Iso-Britannia)

Leimaverolaki oli Ison-Britannian parlamentin vuonna 1765 hyväksymä laki, jonka tarkoituksena oli verottaa siirtomaissa käytettävää paperia. Lakia vastustettiin erityisesti Pohjois-Amerikan siirtokunnissa, sillä niiden asukkaat eivät halunneet ma ...

Lontoon talouskonferenssi

Lontoon talouskonferenssi oli kesäkuussa 1933 Lontoon Geologisessa museossa järjestetty kokous, jonka tarkoituksena oli pohtia miten 1930-luvun lamaa kyettäisiin parhaiten torjumaan elvyttämällä kansainvälistä kauppaa ja vakauttamalla valuuttakur ...

Merkantilismi

Merkantilismi eli merkantiilijärjestelmä oli itsevaltiuden ajan kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa, jota toteutettiin 1500-luvulta 1800-luvulle. Tavoitteena oli ylijäämäinen kauppatase, eli viennin oli oltava tuontia suurempi. Tämä saavutettiin mon ...

Methodenstreit

Methodenstreit oli itävaltalaisten ja saksalaisten taloustieteilijöiden kiista tieteellisistä metodeista, joilla taloustiedettä tulisi tutkia, sekä yleisesti ottaen ihmisten toiminnan selittämisen epistemologisesta muodosta. Gustav von Schmoller ...

Myllytulli (vero)

Myllytulli on aiemmin käytössä ollut myllyn omistajan saama palkkio viljan jauhatuksesta. Myllytulliksi nimitettiin myös Ruotsissa ja Suomessa 1625–1634 käytössä ollutta välillistä veroa, jota suoritettiin myllyyn jauhettavaksi viedystä viljasta. ...

Ostokortti

Ostokortti on asiakirja, jota on käytettävä tavaroita ostettaessa silloin, kun niitä ei ole saatavissa riittävästi ja ne on määrätty säännöstelyn alaisiksi. Näin pyritään takaamaan tavaroiden riittävyys kaikille kansalaisille. Yleisimmin ostokort ...

Pitkä lama

Pitkä lama oli maailmanlaajuinen talouskriisi vuosina 1873–1896. Se koski erityisesti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, joiden taloudet olivat kasvaneet voimakkaasti toisessa teollisessa vallankumouksessa ja Yhdysvaltain sisällissodan päättymisen seurau ...

Siirtomaatavarat

Siirtomaatavarat on vanhentunut yhteis­nimitys eräille tropiikin ja osittain myös subtrooppisen vyöhykkeen kasvi­kunnan tuotteille, joita käytetään varsinkin ravinto- ja nautinto­aineina sekä jonkin verran myös teknisiin tarkoituksiin. Siirto­maa ...

Taantuma (2008–2009)

Vuoden 2008–2009 taantuma eli talouden laskusuhdanne johtui monista erilaisista tekijöistä. Taantumaan johtivat korkea öljyn hinta, ruoan hinnan nousu, maailmanlaajuinen inflaatio, asuntojen korkeat hinnat ja lopulta rahoitussektorin kriisi. Yhdy ...

Takamaa (talous)

Takamaa on aiemmin käytetty nimitys rannikon asutuksen vaikutuspiiriin kuuluneista sisämaan alueista. Takamaa oli rannikkoseudun tarvitsemien ja tuottamien tavaroiden ja palvelujen hankinta- ja kulutusalue. Aikoinaan puhuttiin esimerkiksi sataman ...

Talouslaskennan ongelma

Talouslaskennan ongelma on sosialistisen taloustieteen, etenkin suunnitelmatalouden kritiikkiä. Sen esitti ensimmäisenä Ludwig von Mises vuonna 1920 ja sitä laajensi talousnobelisti Friedrich Hayek. Ongelmassa on kyse siitä, miten talouden resurs ...

Telakkakriisi

Telakkakriisillä tarkoitetaan perinteisten teollisuusmaiden telakoita 1970- ja 1980-luvuilla kohdannutta kannattavuuskriisiä Aasian nousevien laivanrakennusmaiden kilpailun edessä.

Uusmerkantilismi

Uusmerkantilismi tarkoittaa politiikkaa, joka kannustaa vientiin, lannistaa tuontia, kontrolloi pääomanliikkeitä ja keskittää valuuttakurssin hallinnan keskushallinnolle. Uusmerkantilistisen politiikan tavoite on lisätä valtion valuuttavarantoja ...

Veronvähennys

Veronvähennys on historiallinen toimitus, jossa aiemmin enemmän verotetun maatilan manttaalia ja veroa vähennettiin. Sen saaminen saattoi johtua monesta syystä. Tilan verollepano saattoi perustua epätarkkoihin maan mittauksiin, verot voivat olla ...

Afrikan talous

Afrikan talous kattaa Afrikan teollisuuden, kaupan ja resurssit. Vuonna 2017 Afrikassa oli 55 valtiota, joissa asui yhteensä arviolta 1.3 miljardia ihmistä. Afrikka on kokonaisuutena tarkastellen maailman asutetuista mantereista selvästi köyhin. ...

Coface

Compagnie Française dAssurance pour le Commerce Extérieur on Ranskan valtion vuonna 1946 perustama vientitukiorganisaatio. Valtio on muuttanut sen yritysmuotoon, jonka omistus on siirtynyt Natixis-pankkiryhmälle, mutta takana on valtionapu, jota ...

Erityistalousalue

Erityistalousalue on jonkun maan sisässä oleva talousalue, jonka kauppa- ja talouslait eroavat muusta maasta. Erityistalousalueen on tarkoitus on lisätä kaupankäyntiä, investointeja, työpaikkoja sekä luoda tehokasta hallintoa. Yritysten houkuttel ...

Eurobondi

Eurobondi tarkoittaa ehdotettua euromaiden yhteistä joukkovelkakirjaa, eli lainaa, jossa lainanottajina ja takaisinmaksajina olisivat kaikki euromaat yhdessä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on vuonna 2011 perustettu, Pariisiissa toimiva EU:n erillisvirasto. Se pyrkii sijoittajansuojan parantamiseen sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja moitteettoman toiminnan edistämiseen. Virasto valvoo suora ...

Euroopan pankkiunioni

Euroopan pankkiunioni on euroalueen maiden suunnitelma yhteisestä pankkien valvonnasta, joka käynnistyisi vuonna 2014. Pankkiunioni tiivistyisi sääntökirjaan, joka sisältää EU:n vaatimukset pankkien pääomasta, yhdenmukaisesta talletussuojasta sek ...

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1975 perustettu Euroopan unionin varainhoitoa tarkkaileva toimielin. Nimestään huolimatta kysymyksessä ei ole tuomioistuin. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa Euroopan unionin tulot ja menot ja pyrk ...

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka, usein CAP on Euroopan unionin maataloustukijärjestelmä. CAP:n vuosittainen budjetti on noin 50 miljardia euroa, mikä on lähes puolet Euroopan unionin budjetista.

Euroopan yhteisöt

Euroopan yhteisöt oli nimitys Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön muodostamalle kokonaisuudelle. Euroopan yhteisöt sekoitettiin usein Euroopan unioniin, vaikka ne olivat vain osa unionin rake ...

Eurooppayhtiö

Eurooppayhtiö on kansainvälisiä suuryrityksiä varten luotu yhtiömuoto. Se käytännössä vastaa julkista osakeyhtiötä, mutta siinä on huomioitu suuryritysten erityistarpeet. Eurooppayhtiö on tarkoitettu korvaamaan suurten monikansallisten yritysten ...

Financial Stability Board

Financial Stability Board on kansainvälinen G20-järjestöön kuuluva elin, joka tutkii ja tekee suosituksia kansainvälisen finanssijärjestelmän säätelemiseksi. Se perustettiin Lontoossa huhtikuussa 2009 pidetyn G20-kokouksen päätteeksi. Järjestö ja ...

GATT-sopimus

GATT on kansainvälisen kaupan edistämiseksi 1947 solmittu tulleja ja kaupankäyntiä koskeva yleissopimus, joka oli voimassa vuoteen 1995 asti. Sopimuksen tavoitteena oli helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä ja estää siinä esiintyvää syrjintää. G ...

Globaali etelä

Globaali etelä on käsite, jota Maailmanpankki käyttää viittaamaan matalan- ja keskitulotason maihin, jotka sijaitsevat Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, toisin kuin maailman pohjoisen korkean tulotason maat. Globaali e ...

Grameen Bank

Grameen Bank on bangladeshilainen pankki, joka myöntää köyhille pieniä luottoja eli mikrolainoja ilman vakuuksia. Pankki myös ottaa vastaan talletuksia sekä tarjoaa muita pankkipalveluja. Se on mukana yritystoiminnassa muun muassa kangas-, puheli ...

Kansainvälinen järjestelypankki

Kansainvälinen järjestelypankki on kansainvälinen rahoitusjärjestö, jonka pääkonttori sijaitsee Baselissa, Sveitsissä. Se hoitaa osaa kansainvälisistä valuuttavarannoista ja sitä voidaan näin pitää eräänlaisena pankkina maailman keskuspankeille, ...

Kansainvälinen liiketoiminta

Kansainvälinen liiketoiminta on termi, jota käytetään kuvaamaan laajasti yritysten kansainväliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Sen aiheita ovat muun muassa johtaminen, markkinointi sekä henkilöstöhallinto kansainvälisessä ympäristössä. Tarka ...

Kehitysmaa

Kehitysmaa on teollisuusmaihin tai rikkaisiin maihin verrattuna tietyillä indikaattoreilla katsottuna vähemmän kehittynyt valtio. Usealla kehitysmaalla on kolonialistinen menneisyys siirtomaana.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →