ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165

Saksan sotarikokset Belgiassa ensimmäisessä maailmansodassa

Saksan keisarikunnan armeija teki ensimmäisessä maailmansodassa Belgian miehityksen yhteydessä siviileihin kohdistuneita sotarikoksia. Englanninkielinen termi Rape of Belgium luotiin alun perin propagandakäyttöön, mutta myöhempi historiantutkimus ...

Tšetšenian sotien sotarikokset

Tšetšenian sotien sotarikokset tapahtuivat Venäjän ja Tšetšenian kahden sodan aikana. Venäjän armeijan tekemä pommitus oli rajua jo ensimmäisen sodan aikana. Tykistötulikin oli ankaraa. Eri tapauksissa varsinkin toisen sodan aikana Venäjän joukot ...

Valkoiset

Valkoiset tarkoittaa Suomen sisällissodan hallituksen joukoissa taistellutta osapuolta. Toista, hallitusta vastaan kapinaan noussutta osapuolta kutsutaan punaisiksi. Valkoisen armeijan rungon tai ytimen muodostivat suojeluskunnat. Vuonna 1917 suo ...

Sotilasslangi

Sotilasslangi on sotilaiden, varusmiesten ja muiden alan henkilökuntaan kuuluvien puhekieli, joka muiden "ammattikielten" tavoin sisältää siviilielämässä harvinaisia tai erimerkityksisiä termejä. Tämän sanaston lisäksi lähes jokaisella asepalvelu ...

Fragging

Fragging on englannin kielen käsikranaattia tarkoittavasta sanasta johdettu termi, jolla viitataan omien esimiesten murhiin käsikranaatein tai laajemmin määriteltynä muine tavoin Yhdysvaltain asevoimissa. Termi tuli tunnetuksi Vietnamin sodan aik ...

Maitojuna

Maitojuna oli jatkosodanaikainen huoltojuna, joka huolsi sodan aikana muun muassa elintarvikkein Niinisalon varuskuntaa, missä oli reserviupseerikoulutusta. Maitojunalla palaaminen tarkoitti sotilasslangissa sitä, että upseerioppilas oli joutunut ...

SNAFU

SNAFU on Yhdysvaltain armeijan toisen maailmansodan aikaisesta sotilasslangista englannin yleiskieleen kulkeutunut lyhenne, joka tulee sanoista ”Situation normal: all fucked up”. Time-julkaisu käytti termiä 1940-luvun alussa eräässä artikkelissaa ...

Angaarioikeus

Angaarioikeus on kansainvälisen oikeuden käsite, joka tarkoittaa sotaakäyvän valtion oikeutta hätätilanteessa takavarikoida ja käyttää vieraan valtion tai sen kansalaisen omaisuutta, etenkin liikennevälineitä kuten laivoja. Omaisuus voi kuulua vi ...

Avoin kaupunki

Avoin kaupunki tarkoittaa sodankäyntiin liittyvänä käsitteenä, että kaupunkia hallinnoivan maan viranomaiset ilmoittavat, ettei kaupunkia tulla puolustamaan, kun se on jäämässä vihollisen haltuun. Tällöin vastapuolen tulisi kunnioittaa tätä ilmoi ...

Casus belli

Casus belli on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa sananmukaisesti sodan aiheuttavaa tapahtumaa, kuvaannollisesti oikeutusta sotatoimille. Sanonta esiintyy tiettävästi alun perin Cicerolla. Casus tarkoittaa ”välikohtausta” tai ”sattumusta”, k ...

Geneven sopimukset

Geneven sopimukset ovat joukko sodassa haavoittuneiden, sotavankien ja siviiliväestön kohtelua sääteleviä kansainvälisiä sopimuksia. Vuonna 1864 solmittiin Punaisen Ristin perustajan Henri Dunantin aloitteesta Genevessä sopimus, joka koski haavoi ...

Jumalanrauha

Jumalanrauha on eri maissa ja eri uskonnoissa esiintynyt tapa keskeyttää vihollisuudet väliaikaisesti tai osittain uskonnollisista syistä. Länsimaissa jumalanrauhalla tarkoitetaan tavallisesti katolisen kirkon keskiajalla antamia sodankäyntikielt ...

Jus ad bellum

Jus ad bellum on käsite, jolla kuvataan kriteerejä, jotka tulee täyttää ennen sodan aloittamista, jotta sota olisi oikeutettu. Jus ad bellum -sääntöjen kohteina ovat valtioiden päämiehet, koska poliittiset johtajat aloittavat sodat ja ovat niistä ...

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on yksi kansainvälisen oikeuden osa-alue, joka säätelee sodankäyntiä. Se säätelee sodassa tapahtuvaa voimankäyttöä ja sen rajoja, menetelmiä ja kohteita. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ulkopuolelle jää ...

Laiton taistelija

Laiton taistelija on sotatoimiin osallistuva henkilö, joka ei täytä laillisen taistelijan määritelmää. Määritelmään kuuluu asepuku tai näkyvä tunnus ja avoin aseen kantaminen joukossa, jolla on vastuullinen johtaja. Geneven sopimus ei määrittele ...

Martensin lauseke

Martensin lauseke tai Martensin klausuuli on ensimmäisessä Haagin rauhankonferenssissa vuonna 1899 hyväksytty lauseke, jonka muotoili Venäjän keisarikunnan edustajana kokoukseen osallistunut diplomaatti Friedrich Martens. Lauseke on erittäin tunn ...

Punainen risti (tunnusmerkki)

Punainen risti eli Geneven risti on kansainvälisesti Geneven sopimuksissa määritelty tunnusmerkki eri maiden armeijoiden lääkintähuollon merkitsemiseksi ja Punaisen Ristin toiminnan tunnukseksi. Merkillä on erityinen asema kansainvälisessä humani ...

Rules of Engagement

Rules of engagement ovat säännöstö, jotka määrittävät milloin, missä ja kuinka voimankäyttö on sallittua sotilas- tai poliisioperaatiossa. Säännöt ovat sekä yleisiä että tarkkoja, ja niistä on ollut paljon varitaatioita eri kulttuureissa läpi his ...

Sodanjulistus

Sodanjulistus on valtiollinen ilmoitus toiselle valtiolle sotatilan eli vihollisuuksien alkamisesta. Haagin vuoden 1907 sopimuksen mukaan sodanjulistus tulee antaa ennen sodan aloittamista. Valtio voi myös esittää toiselle ultimaatumin, joka sisä ...

Sotalaki

Sotalaki eli sotatilalainsäädäntö on sotatilaa varten ennalta säädetty laki tai sotatilan aikana säädetty poikkeuksellisista oloista johtuva laki. Omalta osaltaan sotalakeja ovat myös ne sota-ajan rikoksia koskevat oikeussäännökset, joilla muutet ...

Ultimaatumi

Ultimaatumi eli uhkavaatimus on varsinkin valtion toiselle valtiolle esittämä vaatimus, jota tehostetaan määräämällä aikaraja sen täyttämiseen ja uhkaus seurauksesta, jos vaatimukseen ei suostuta. Yleensä ultimaatumi on pitkällisen kiistan huipen ...

Yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisen selkkauksen sattuessa

Yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisen selkkauksen sattuessa on Haagissa 14. toukokuuta 1954 tehty sopimus kulttuuriperinnön suojelemisesta sotatilanteessa. Sopimus solmittiin toisen maailmansodan jälkeen. Sodan aikana merkitt ...

Sodankäynnin strategia

Sodankäynnin strategia tarkoittaa valtion voimavarojen käyttöä turvallisuuspäämäärien saavuttamiseksi. Se on yksi sotataidon alakäsitteistä. Muut ovat operaatiotaito, taktiikka ja taistelutekniikka. Strategia-käsite on laajentunut Napoleonin sodi ...

Alueellinen puolustusjärjestelmä

Alueellinen puolustusjärjestelmä on Suomen ja eräiden muiden valtioiden valitsema sotilaallisen maanpuolustuksen perusratkaisu, jossa korostetaan maan puolustamista alueen syvyydessä vihollista kuluttaen.

Armeijan siviilivalvonta

Armeijan siviilivalvonta on eräs sotatieteiden ja politiikan tutkimuksen doktriini, jonka mukaan maan strategisen päätöksenteon perimmäinen vastuu on poliittisen johdon käsissä eikä armeijan upseereiden. Samuel P. Huntingtonin Soldier and the Sta ...

Asemasota

Asemasota on sotatilanne, jossa rintamalinjat pysyvät pitkään paikallaan. Jos tapahtuu hyökkäys puolin tai toisin, se usein torjutaan. Usein asemasodassa molemmat taistelevat armeijat kaivautuvat juoksuhautoihinsa. Asemasota on monesti silti suur ...

Doktriini

Doktriini tarkoittaa oppijärjestelmää. Doktriini voi olla luonteeltaan uskonnollinen, tieteellinen tai filosofinen ja usein sillä viitataan jonkin valtion harjoittamaan politiikkaan, toimintatapaan tai esimerkiksi sodankäynnin strategiaan eli val ...

Douhetismi

Douhetismi oli italialaisen lentoupseeri Giulio Douhetin 1920-luvulla luoma ilmasodan doktriini. Douhetismissa uskottiin nopeiden, raskaiden ja korkealla lentävien pommikoneiden olevan merkittävin ase seuraavassa sodassa. Uskottiin, että raskaat ...

Ei-kenenkään-maa

Ei-kenenkään-maa on maa-alue, joka ei ole minkään valtion tai ryhmittymän hallitsema. Yleisimmin käsitettä ”ei-kenenkään-maa” käytetään sodassa rintamalinjojen välisestä alueesta tilanteessa, jossa osapuolet ovat jumiutuneet asemasotaan juoksuhau ...

Epäsymmetrinen sodankäynti

Epäsymmetrinen sodankäynti tarkoittaa sodankäyntiä kahden voimasuhteiltaan epäsuhtaisen vihollisen välillä. Nykyaikaisessa sotilaallisessa ajattelussa epäsymmetrisellä sodankäynnillä tarkoitetaan myös tilanteita jossa molemmat osapuolet käyttävät ...

Fleet in being

Fleet in being on merisodankäyntiin liittyvä termi, jossa laivaston voimapotentiaali jo sellaisenaan sitoo paljon vastustajan resursseja, vaikka se ei kävisi taisteluun. Fleet in beingin tavoitteena on paikallisen ylivoiman saavuttaminen ja vihol ...

Harhauttaminen

Harhauttaminen on vaikuttamista kohteen toimintaan toimittamalla sille väärää tietoa. Harhauttamisella johdetaan vastustajan päättäjiä harhaan tai suojataan omaa kapasiteettia. Harhauttaminen on sotilaallisesti johtamissodankäynnin osatekijä. Har ...

Ilmaherruus

Ilmaherruus on tilanne, jossa keskenään taistelevista osapuolista toisella on hallinnassaan taistelualueen ilmatila. Nykyaikaisessa sodankäynnissä tämän asian merkitys on korostunut, sillä yksikin hävittäjälentokone voi ohjuksillaan aiheuttaa vih ...

Joint-taso

Joint-taso tarkoittaa sotilaallisena terminä puolustushaarojen yhteistä tasoa, eri puolustushaarojen joukoista muodostuvaa yksikköä. Joint Task Force tarkoittaa eri puolustushaarojen yksiköitä käsittävää, tehtävään erityismitoitettua ja yhdessä j ...

Jymäyttämisen taito

Jymäyttämisen taito – Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta on Matti Nojosen kirja vuodelta 2008, jossa hän käsittelee perinteisen kiinalaisen sotilaskoulukunnan harhauttamisen strategiaoppeja. Jymäyttämisen taidon päätavoite on voittaa vihollinen ...

Kulutussota

Kulutussota on sodankäynnin muoto, jossa pyritään aiheuttamaan viholliselle niin suuria materiaali- ja henkilötappioita, että se ei lopulta pysty enää jatkamaan taistelua tehokkaasti. Käytännössä kulutussodassa myös omat tappiot ovat nousseet eri ...

Lanchesterin lait

Lanchesterin lait ovat matemaattisia kaavoja taistelevien osapuolten suhteellisten vahvuuksien laskemiseksi. Lanchesterin yhtälöt ovat differentiaaliyhtälöitä, jotka kuvaavat hyökkäävän voiman H ja puolustavan voiman P vahvuuksia ajan funktiona. ...

Liikekannallepano

Liikekannallepano eli mobilisaatio tarkoittaa valtion asevoimien ja muun yhteiskunnan määräämistä taisteluvalmiuteen. Liikekannallepanossa asevoimien reserviläiset kutsutaan palvelukseen sekä joukkoja ja tarvikkeita valmistellaan sotaa varten. Mo ...

Näännytyssota

Näännytyssota eli uuvutussota on sodankäynnin muoto, jossa pyritään heikentämään vihollisen mahdollisuuksia jatkaa taistelua kaikin keinoin. Näännytyssodankäynnissä pyritään hankaloittamaan vihollisen yhteiskunnan toimintaa mahdollisimman paljon ...

Operaatio (sodankäynti)

Operaatio on sodankäynnissä useammista taisteluista muodostuva sotatoimi, jolla on jokin taisteluita yhdistävä ja niitä suurempi tavoite. Sota taas koostuu operaatioista. Koska operaatio koostuu taisteluista, se tapahtuu yleensä laajalla alueella ...

Operaatiotaito

Operaatiotaito on sodankäynnissä perinteisesti oppi taistelujen yhdistämisestä sotatoimen voittamiseksi. Operaatiotaito sisältää myös operaation valmistelun, joukkojen siirrot sekä operaation suorituksen. Operaatiotaito ei ole ensisijaisesti soda ...

Panssarisodankäynti

Panssarisodankäynti tarkoittaa panssarivaunujen käyttöä keskeisenä osana sodankäyntiä. Panssarivaunuja käytettiin sodankäynnissä ensimmäisen kerran ensimmäisessä maailmansodassa, ja toisessa maailmansodassa panssarisodankäynti oli ratkaisevan tär ...

Poltetun maan taktiikka

Poltetun maan taktiikassa sotajoukko tuhoaa vetäytyessään infrastruktuuria, perusrakennetta, josta voisi olla etenevälle viholliselle hyötyä. Tavanomaisen ruokavarantoihin, siltoihin, kulkuyhteyksiin ja viestiyhteyksiin liittyvän tuhoamisen lisäk ...

Puolustus

Puolustus on yleisesti suojautumista vastustajan tai kilpailijan aktiiviselta toimelta, hyökkäykseltä. Karl von Clausewitzin mukaan vasta vastustaminen, puolustus, synnyttää sodankäynnin. Vihollinen voi omasta mielestään hyökätä, mutta jos kohde ...

Red Team

Red Team on simuloiduissa tilanteissa hyökkäyksellinen, vihollista kuvaava oman organisaation yksikkö. Vastaavasti Blue Team tarkoittaa oman organisaation "varsinaista" yksikköä. Suomessa red teamista käytetään usein nimeä maaliosasto. Termiä käy ...

Salamasota

Salamasota tarkoittaa nopeaa puolustuslinjojen läpi suunnattavaa hyökkäystä vihollisen taistelevien yksikköjen lamauttamiseksi. Hyökkäystä kuvaa sen raivokkuus, yllätyksellisyys ja aselajien saumaton yhteistyö. Salamasodan periaatteen esitti ensi ...

Sijaissota

Sijaissota eli proxy-sota tarkoittaa sisällissotaa tai paikallista sotaa, johon ulkopuoliset valtiot ovat sekaantuneet tukien sodan vastakkaisia osapuolia. Tämä tarkoittaa, että ulkopuoliset valtiot käytännössä ovat epäsuorassa keskinäisessä soda ...

Sissisota

Sissisota on pienten hajanaisten aseistettujen joukkojen taistelua vihollista vastaan yllätyshyökkäyksin, joilla isketään pelkästään heikkoihin kohtiin kuten pieniin ryhmiin ja huoltoon. Yleensä sitä käydään sissien omassa kotimaassa määrällisest ...

Sodankäynnin toiminnalliset tasot

Sodankäynnin toiminnalliset tasot ovat eri tasoja, joihin sodankäyntiin liittyviä asioita jaetaan sen mukaan, kuinka laajasti ne vaikuttavat. Esimerkiksi tapahtumalla, joka vaikuttaa koko valtion sodankäyntiin sanotaan olevan suurstrateginen vaik ...

Strategic Defense Initiative

Strategic Defense Initiative oli Yhdysvaltojen pyrkimys rakentaa avaruuteen sijoitettu ohjuspuolustusjärjestelmä. Aloitteen julkisti presidentti Ronald Reagan televisiopuheessaan 23. maaliskuuta 1983. Sen tarkoituksena oli suojata Yhdysvaltoja Ne ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →