ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148

Titušky

Titušky on yleisesti Ukrainan median ja yleisön käytössä oleva nimitys huligaanille, jonka uskotaan olevan venäläismielinen provokaattori. Tituškojen väitetään olevan taistelujoukoista koottuja siviiliasuisia laittomia ryhmiä, joiden tavoitteena ...

Antiautoritarismi

Antiautoritarismi on autoritarismin vastakohta: haluttomuus alistua auktoriteettien valtaan. Siihen liittyvät myös ajatukset ihmisten täydellisestä tasavertaisuudesta lain edessä ja vahvat kansalaisoikeudet. Usein termiä käytetään liki synonyymin ...

Etnonationalismi

Etnonationalismi eli etninen nationalismi on nationalismin muoto, missä kansakunnat määritellään yhteisen perinnön perusteella, mikä yleensä tarkoittaa yhteistä kieltä, yhteistä uskontoa ja yhteistä etnistä perimää.

Kolmas tie

Kolmas tie viittaa erilaisiin poliittisiin näkökulmiin jotka yrittävät yhteensovittaa näennäisesti vasemmisto-oikeisto-vastakkainasettelussa vasemmistolaista ja oikeistolaista politiikkaa rakentamalla erilaisia synteesejä oikeiston talousnäkemyks ...

Maailmanvallankumous

Maailmanvallankumous on marxilainen käsite, jonka mukaan kommunistinen ja/tai sosialistinen työväenluokka kaataa kapitalismin kaikissa maailman valtioissa, joskaan ei välttämättä samanaikaisesti. Kommunistien propagoima työväenluokka koki suuria ...

Nationalismi Euroopassa

Nationalismi on modernin kansallisvaltion kehityksen ideologinen perusta. Leon Baradatin mukaan nationalismi ”vetoaa ihmisiä samaistumaan oman kansallisryhmänsä intresseihin ja tukemaan valtion – kansallisvaltion – luomista niiden intressien puol ...

Peronismi

Peronismi on argentiinalainen poliittinen liike ja aatesuunta, joka perustuu Argentiinan entisen presidentin kenraali Juan Perónin opetuksiin, ajatuksiin ja tavoiteohjelmiin. Hallitsevana ja vallitsevana suuntauksena peronismi on ollut vuosina 19 ...

Perustulo

Perustulo on sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Syyperustainen sosiaaliturva on kokonaan tai osittain korvattu. Perustulon määrä ei vähene tulojen noustess ...

Propagandamalli

Propagandamalli on käsitteellinen malli kansantaloustieteessä. Sen kehittivät Edward S. Herman ja Noam Chomsky selittämään, kuinka propaganda ja systeeminen vinouma toimii joukkotiedotusvälineissä. Malli pyrkii selittämään, miten väestöä manipulo ...

Revansismi

Revansismi on termi, jolla kuvataa poliittisia tavoitteita, joilla valtion aikaisemmin, yleensä sodassa, menetetyt maa-alueet pyritään saamaan takaisin. Revansismissä taustavaikuttajia ovat nationalismi, patriotismi ja retributiivinen rangaistust ...

Roistovaltio

Roistovaltio on Yhdysvaltain hallinnon käyttämä käsite, joka ei ole tullut juuri laajempaan käyttöön. Termiä on käytetty kylmän sodan jälkeen. Bill Clintonin hallinnossa se korvattiin loppuaikoina ilmaisulla ”state of concern”, mutta George W. Bu ...

Rotuerottelu

Rotuerottelu tai segregaatio on käytäntö, jossa ihmisiä erotellaan rodun perusteella normaaleissa toiminnoissa kuten koulutuksessa, julkisissa kulkuvälineissä, hotelli- ja ravintolapalveluissa tai asumisessa. Rotuerottelu voi olla pakollista tai ...

Separatismi

Separatismi on liikehdintää jonkin alueen tai väestön irrottamiseksi nykyisestä valtiomuodostelmasta. Separatismin taustalla olevia syitä voivat olla taloudelliset tekijät tai poliittiset tekijät, kuten nationalismi ja alueelliset tai etniset eri ...

Separatistinen feminismi

Separatistinen feminismi on feministisen ajattelun muoto, joka ei kannata heteroseksuaalisia suhteita, sillä sen mukaan sukupuolten väliset ristiriidat ovat ratkaisemattomia. Separatistifeministit eivät usko miesten saavan aikaan positiivisia kon ...

Skandinavismi

Skandinavismi on 1800-luvulla syntynyt ajatus kaikkien skandinaavien yhtymisestä yhden ja saman valtion alaisuuteen. Tanskan, Ruotsin ja Norjan samankaltaisen kulttuuriperinnön ja kielen sekä yhteisen historian ajateltiin mahdollistavan niiden yh ...

Sosiaalidarvinismi

Sosiaalidarvinismi on kumottu näennäistieteellinen 1800-luvulla noussut yhteiskunnallinen näkemys, jonka mukaan Charles Darwinin evoluutioteorian mukainen lajien välinen kamppailu ja luonnonvalinta eläin- ja kasvikunnassa koskisivat myös kulttuur ...

Valkoinen ylivalta

Valkoinen ylivalta on aate, jonka mukaan valkoiset ihmiset ovat muita ihmisryhmiä parempia ja arvokkaampia. Usein se yhdistetään vain värillisiin kohdistuvaan rasismiin tai antisemitismiin, mutta aatetta on käytetty oikeutuksena myös intiaaneihin ...

Valtiojohtoisuus

Valtiojohtoisuus, etatismi tai statismi kuvaa yhteiskunnallista tai poliittista järjestelmää, jossa valtion väliintulolla on iso rooli. Se kuvaa myös mitä tahansa valtiota, jonka politiikkaan kuuluu suunnitelmatalous eli taloudellinen suunnittelu ...

Politiikan tutkimus

Politiikan tutkimus eli politologia eli yleinen valtio-oppi on poliittisia ilmiöitä tutkiva tieteenhaara. Se kuuluu yhteiskuntatieteisiin. Tämä artikkeli tarkastelee politiikan tutkimusta nimenomaan sellaisena kuin sitä harjoitetaan ja siitä anne ...

Elektroninen demokratia

Elektroninen demokratia, tunnetaan myös termeillä e-demokratia, digitaalidemokratia, digitaalinen demokratia ja sähköinen demokratia, tarkoittaa informaatioteknologian ja tietokoneavusteisten viestintävälineiden hyödyntämistä poliittiseen keskust ...

Kansansuvereniteettiperiaate

Kansansuvereniteettiperiaate on käsitys siitä, että kansa orgaanina voi hallita valtiota. Demokratioissa tuo hallinta toteutettaisiin enemmistöllä. Kansansuvereniteettiajatus korostui Ranskan tasavallassa, jossa haluttiin poistaa feodalismin jään ...

Kollektivismi

Kollektivismi on yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyyslähtöisyyttä ja yhteisön korostamista yksilön kustannuksella. Kollektivismi on individualismin eli yksilökeskeisyyden vastakohta, ja näiden yhdistelmä on organisaatio.

Kremlologia

Kremlologia on Venäjän ja aiemmin Neuvostoliiton poliittisen johdon toiminnan ja puheiden tutkimusta, tulkintaa ja analyysia. Sana viittaa Venäjän johtavien hallintoelinten toimipaikkaan, Moskovan Kremliin. Termi kremlologia syntyi Neuvostoliiton ...

Overtonin ikkuna

Overtonin ikkuna on politiikan tutkimuksessa käytetty käsite, joka viittaa sallittuihin keskustelunaiheisiin. Termin nimi tulee sen keksijältä Joseph P. Overtonilta. Overtonin ikkunassa pyritään luokittelemaan poliittiset ehdotukset sen mukaan, k ...

Sovjetologia

Sovjetologia on nimitys Neuvostoliiton olemassaolon ja erityisesti Kylmän sodan aikana lännessä vallinneelle tutkimukselle, jonka tarkoitus oli analysoida ja ymmärtää Neuvostoliiton hallintojärjestelmää, politiikkaa, talouselämää ja käytäntöjä se ...

Utopia (kirja)

Utopia on englantilaisen lakimiehen, katolisen kirkon pyhimyksen Thomas Moren kirjoittama kirja. Sitä kutsutaan joskus myös nimillä Thomas Moren utopia tai Moren utopia. Se on kuvaus ihanneyhteiskunnasta ja Moren vastalause aikansa vallitseville ...

Valtiotieteellinen yhdistys

Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen r.y. on vuonna 1935 perustettu politiikan tutkimuksen kansallinen tiedeseura, jonka tavoitteena on edistää valtiotieteellistä tutkimusta ja valtiotieteellisten kysymysten harrastusta Suo ...

Black Power

Black Power on poliittinen slogan ja nimitys useille ideologioille, jotka tähtäävät afrikkalaistaustaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden saamiseen. Sitä käytetään pääosin muttei pelkästään Yhdysvaltain afroamerikkalaisten toimesta. Black power - ...

Bumiputra

Bumiputra tai Bumiputera, suomeksi maan pojat, on malesialainen termi, jolla kuvataan henkilön etnistä taustaa. Bumiputraväestöä ovat Malesian malaijit, sekä kaikki muut maan alkuperäiskansat. Kaikki muut maan etniset ryhmät, suurimmaksi osaksi k ...

Hutuvalta

Hutuvalta tai Hutuvoima oli akazujen sekä äärihutujen 1980-luvun ja lopulla 1990-luvun alussa kehittämä ja omaksuma ideologia, jonka toteuttaminen huipentui tutsien ja maltillisten hutujen vastaiseen Ruandan kansanmurhaan. Hutuvallalla tarkoiteta ...

Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus voi tarkoittaa sitä, että kulttuurisesti ja uskonnollisesti poikkeavat väestöt elävät rinnakkain samassa yhteiskunnassa. Se voi myös tarkoittaa ihannetta, jossa tällaista tilannetta arvostetaan ja edistetään, tai politiikkaa jol ...

Musta nationalismi

Musta nationalismi on etnonationalismin muoto, joka kannattaa kansallisen identiteetin määrittelemistä mustan rodun mukaan. Ajattelu sai alkunsa 1850-luvulla ja oli voimakasta erityisesti 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa Yhdysvaltojen afroamerik ...

Musta ylivalta

Musta ylivalta on ideologia, jonka mukaan erittäin tumma-/mustaihoiset eli negridit ovat parempia ja ylempiarvoisempia kuin muut ihmisryhmät. Mustaan ylivaltaan kuuluu olennaisena osana antisemitismi ja rasismi sekä väkivalta valkoihoisia kohtaan ...

Panafrikkalaisuus

Panafrikkalaisuus on yhteiskuntapoliittinen ajattelutapa ja liike, joka pyrkii yhdistämään syntyperäiset afrikkalaiset ja afrikkalaisen perinnön ”maailmanlaajuiseen afrikkalaiseen yhteisöön”. Panafrikkalaisuus pyrkii poliittisesti yhtenäiseen Afr ...

Valkoinen nationalismi

Valkoinen nationalismi on etnonationalismin muoto, joka kannattaa kansallisen identiteetin määrittelemistä valkoisen rodun mukaan. Se pyrkii säilyttämään valkoisten enemmistön ja valta-aseman länsimaisten kansakuntien kulttuurissa ja julkisessa e ...

White Australia

White Australia on Australiassa noudatettu rasistinen politiikka, jolla pyrittiin rajoittamaan muiden kuin valkoisten maahanmuuttoa. Lainsäädännössä siihen kuului ryhmä toisen maailmansodan jälkeen kumottuja Australiassa voimassa olleita lakeja. ...

Päätöksenteko

Päätöksenteko on valitsemista vaihtoehtojen välillä. Se on ongelmanratkaisun osa-alue. Päätöksenteolla tarkoitetaan usein ainoastaan hallinnon päätöksentekoa mutta päätöksenteko sisältää myös kaikki muut valinnat vaihtoehtojen välillä. Päätöksent ...

Enemmistö (äänestys)

Enemmistö on mielipidetiedusteluun tai ryhmässä tapahtuvaan päätöksentekoon liittyvä käsite. Enemmistön muodostaa se osa ryhmästä, joka on suurempi kuin muut osat, suurempi kuin puolet ryhmästä tai suurempi kuin jokin tietty puolikasta suurempi m ...

Höpsismi

Höpsismi on kuvitteellinen elämänfilosofia, jonka sarjakuvataiteilija Carl Barks esitteli vuonna 1953 ilmestyneessä Aku Ankka -sarjakuvassaan ”Kruuna vai klaava”. Höpsismissä kaikki päätökset tehdään heittämällä kolikkoa. Tarinassa Aku Ankka tapa ...

Kolikon heittäminen

Kolikon heittäminen on eräs arvonnan muoto, tapa tehdä päätös tai valinta kahden eri vaihtoehdon välillä. Siinä kolikko heitetään ilmaan siten, että se pyörii ympäri useita kertoja. Joko etukäteen tai kolikon ollessa ilmassa sovitaan, kumpaa vaih ...

Konsensus-päätöksenteko

Konsensus-päätöksenteko on päätöstentekoprosessi, jossa ei ainoastaan tyydytä enemmistön haluamaan lopputulokseen, vaan pyritään myös ottamaan huomioon vähemmistöön jäävien vastustus ja sisällyttämään se lopputulokseen, luoden hyväksyttävimmän ja ...

Määräenemmistö

Määräenemmistö on jokin puolikasta suurempi enemmistö, esimerkiksi 2/3 tai 3/4, joka vaaditaan jonkin päätöksen tekemiseen äänestyksessä. Määräenemmistö on siis vaikeampi saavuttaa kuin ehdoton enemmistö eli yli puolet äänen antaneista. Määräenem ...

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. ...

Protestiääni

Protestiääneksi kutsutaan äänestyksessä tai vaalissa annettua ääntä, jonka tarkoituksena on osoittaa tyytymättömyyttä valittavissa olevia ehdokkaita tai vaihtoehtoja tai koko vallitsevaa poliittista järjestelmää kohtaan. Protestiääneksi voidaan m ...

Päätösvaltaisuus

Kokouksen tai toimielimen päätösvaltaisuus on seurausta laillisesta koollekutsumisesta ja riittävästä läsnä olevasta edustavuudesta. Jotkin kokoukset ovat laillisesti koollekutsuttuina päätösvaltaisia yhdenkin päättäjän läsnä ollessa, mutta yleis ...

Rajoitettu rationaalisuus

Rajoitettu rationaalisuus on käyttäytymistaloustieteessä yksilön päätöksentekoa kuvaava konsepti. Rajoitettu rationaalisuus tarkoittaa sitä, että ihmisen rationaalista eli optimaalista valintaa päätöksentekotilanteissa rajoittavat saatavilla olev ...

Riskiaversio

Riskiaversio on taloustieteessä, rahoituksessa ja psykologiassa käytettävä käsite, joka kuvaa ihmisten tai sijoittajien käyttäytymistä epävarmuutta sisältävissä tilanteissa. Riskiaversio tarkoittaa henkilön haluttomuutta hyväksyä epävarmuutta sis ...

Sosiokratia

Sosiokratia on päätöksenteon menetelmä, jossa tasa-arvoiset yksilöt päättävät asioista yhteisesti konsensusperiaatteella ja jossa organisaatiorakenne pohjautuu kybernetiikan periaatteisiin. Viimeisin käytännön sovellus sosiokratiasta on kehitetty ...

Äänestys

Äänestys on yhteisön menettely päätöksen tekemiseksi silloin, kun asian ratkaisemiseen osallistuu useita henkilöitä tai kun kannatettuja ehdotuksia on useampi kuin yksi. Äänestyksessä eniten kannatusta saanut tai määräenemmistön saavuttanut ehdot ...

Aseellinen alussuojaus

Aseellinen alussuojaus on kansainvälisen rauhanturvatoiminnan yksi toimintamalli. Sillä pyritään estämään suojeltavien laivojen kaappaaminen ja ryöstäminen. Esimerkiksi EU on loppuvuodesta 2008 alkaen harjoittanut alussuojausta Somalian rannikon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →