ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11

Nostalgia

Nostalgia tarkoittaa menneen ikävöintiä, kaihoa ja haikeutta. Nostalgiaan liittyy usein menneen aikakauden ihannointia. Sananmukainen merkitys sanalle nostalgia on koti-ikävä, kotimaan kaipuu. Se on johdettu kreikan kielen sanoista nostos, kotiin ...

Onnellisuus

Onnellisuus on psykologi David Myersin mukaan läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää. Aristoteles ja Vanhan testamentin kirjoittajat korostivat ihmisen hyveellistä elämää onnen lähteenä. Omien tekojen lisäksi ihmisen onnellisuuteen vaikutta ...

Passio (filosofia)

Passio on filosofian käsite, joka tarkoittaa subjektin voimakasta tunnetilaa, johon voi sisältyä esimerkiksi innostusta ja intohimoa, ja joka vaatii usein toimintaa.

Passiot stoalaisuudessa

Passioilla tarkoitettiin stoalaisuudessa tunneperäisen kärsimyksen eri muotoja. Passioita katsottiin olevan päätasolla neljä: halu, nautinto, pelko ja tuska.

Platoninen rakkaus

Platoninen rakkaus tarkoittaa syvää henkistä tai toverillista rakkautta. Sillä viitataan tyypillisesti epäaistilliseen rakkauteen. Platonisessa suhteessa kaksi henkilöä tuntee voimakasta kiintymystä toisiaan kohtaan, mutta suhteessa ei ole eroott ...

Primääritunteet

Primääritunteet ovat joukko tunteita, jotka syntyvät ulkoisen pakotteen johdosta. Sen sijaan sekundääritunteet ovat tunteita, joissa reagoidaan omiin tunteisiin tai jotka johtuvat epämääräisestä syystä. Primääritunteet voidaan jakaa adaptiivisiin ...

Rakennetun emootion teoria

Rakennetun emootion teoria on tieteellinen teoria, joka selittää tunteen kokemuksen ja havainnon. Teorian esitti Lisa Feldman Barrett ratkaistakseen asian, jota hän kutsuu ”emootioparadoksiksi”, minkä hän väittää hämmentäneen emootion tutkijoita ...

Rakkaus

Rakkaus on syvä kiintymyksen tunne johonkin, useimmiten toiseen henkilöön. Romanttinen rakkaus on syvää eroottista kiintymystä toiseen ihmiseen. Syvää kiintymystä ilman eroottista puolta ovat esimerkiksi äidinrakkaus, lähimmäisenrakkaus, sukurakk ...

Rattiraivo

Rattiraivo on ilmaus jota käytetään aggressiivisesta tunnetilasta, joka valtaa moottoriajoneuvon kuljettajan, kun hänen mielestään muut eivät osaa ajaa. Rattiraivon valtaan joutunut käyttää voimakkaita ilmaisuja ja voi jopa ajotavallaan pyrkiä op ...

Satutettu lapsi

Satutettu lapsi on psykologi ja erityisopettaja Torey Haydenin kirjoittama tositarina 9-vuotiaasta Jessiestä joka oli lapsi jota ei haluttu ja hän oli varhaislapsuudessaan kärsinyt hoivan puutteesta. Siitä johtuen hän ei pystynyt muodostamaan nor ...

Suuttumus

Suuttumus eli kiukku tai vihaisuus on tunnetila, joka ilmenee useimminen reaktiona tilanteessa, jossa ihminen kokee tulleensa loukatuksi tai kohdelluksi kaltoin. Sheila Videbeck on kuvannut suuttumuksen olevan tavanomainen ja normaali tunne, joho ...

Sympatia

Sympatia tai myötätunto tarkoittaa toisen henkilön mielihyvän kokemista omana mielihyvänä tai tuskan ja mielipahan tuntemista mielipahana. "Sympatia on toisen henkilön emootioiden ja tuntemusten passiivista noudattamista, josta olisi eroteltava e ...

Syyllisyys

Syyllisyys tarkoittaa psykologiassa ja psykiatriassa ensisijaisesti väärin tekemisen tunnetta ja tuskallista tietoisuutta siitä, että on tehnyt jotakin moraalisesti väärää tai rikkonut lupauksen. Mikäli syyllisyydentunne syntyy ilman järkevää syy ...

Tiikerin lapsi

Tiikerin lapsi on psykologi ja erityisopettaja Torey Haydenin kirjoittama todellisiin tapahtumiin pohjautuva kirja joka ilmestyi suomenkielisenä vuonna 1996. Kirjassa on yhdistetty kaksi alun perin erillisenä ilmestynyttä kirjaa: One Child ja sen ...

Toivo (tunne)

Toivo on yksi ihmisen tunteista. Sitä voidaan käsitellä myös tunnelmana tai sen osana. Toivon tunteen voi tuntea mm. silloin, kun on vaarassa, mutta tietää pelastuvansa. Toivoa voi olla myös se, että jokin olento on vakavasti sairas, ja on mahdol ...

Tunneilmasto

Tunneilmasto vaikuttaa työntekijöiden halukkuuteen tehdä töitä ja työnteon tehokkuuteen. Voidaan sanoa että yritys tai työyhteisö, jossa on positiivinen tunneilmasto tuottaa tehokkaammin, kuin työyhteisö, jonka tunneilmastossa on negatiivisia vai ...

Tunneäly

Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmanratkaisussa. Kyvyssä on seuraavanlaisia osia: miten tunteet tiedostetaan itsessä ja toisissa miten tunteet ilmaistaan tunteiden ymmärtäminen ja selittäminen ...

Tylsyys

Tylsyydeksi kutsutaan olotilaa, jossa henkilöllä, ihmisellä tai eläimellä ei ole joko mitään mielekästä tekemistä tarmonpuuskan aikana tai sitten hänellä ei ole ollenkaan tekemistä. Tylsyyden tunteen tullessa henkilö saattaa tuntea, että hänellä ...

Ujous

Ujous on arkuutta uusien ihmisten edessä tai yllättävissä sosiaalisissa tilanteissa. Tällöin ujo ihminen kiusaantuu ja tuntee itsensä epämukavaksi, ja hänen on vaikea olla vuorovaikutuksessa ja ilmaista itseään. Tuntemukseen voi liittyä nolostumi ...

Uteliaisuus

Uteliaisuus on innostusta saamaan tietoonsa tai kokemaan jotakin uutta. Uteliaisuus edistää oppimista. Uteliaisuuden takana on arvioitu olevan myös kontrollin ja turvallisuuden tarve, sillä uteliaisuus auttaa ihmistä sietämään pelkoa, riskejä ja ...

Viha

Viha on voimakas pahansuopuus, suuttumus, raivo, vastenmielisyys tai muu senkaltainen tunne jotain asiaa tai henkilöä kohtaan. Viha voi perustua vihan kohteen pelkoon tai aiempiin kielteisiin kokemuksiin kohteesta tai jostakin siihen yhteydessä o ...

Yksinäisyys

Yksinäisyydellä tarkoitetaan ihmisen tilannetta, johon ensisijaisesti kuuluu subjektiivisesti koettu eristäytyneisyys. Myös vieraantuneisuus, anomia sosiologisesti tarkasteltuna ja separaatioangst ovat yksinäisyyttä. Tunnetilana yksinäisyys on po ...

Ylpeys

Ylpeys on yksi ihmisen tunteista. Ylpeä henkilö voi tuntea onnellista tyytyväisyyttä esimerkiksi omia suorituksiaan ja ominaisuuksiaan kohtaan. Ylpeys on läheisesti yhteydessä muinaiskreikan Hybris-käsitteeseen. Ylpeys voi siis tarkoittaa myös ko ...

Akvaattiset tieteet

Akvaattiset tieteet eli vesistötieteet ovat monitieteellistä akvaattisten systeemien tutkimusta, joka kattaa sekä makean veden ekosysteemit että merialueet. Akvaattiset tieteet pitävät sisällään useita tieteitä ja tieteenaloja. Akvaattiset tietee ...

Alma mater

Alma mater tarkoittaa korkeakoulua, jossa tieteilijä on suorittanut akateemisen tutkinnon. Alkujaan alma mater oli latinan termi, jota käytettiin muinaisessa Roomassa äitijumalasta. Termin käyttöönotto akateemisessa maailmassa juontaa Euroopan va ...

Apuraha

Apuraha on taloudellinen tuki tai palkinto tieteelliselle tutkimukselle tai kulttuuriselle toiminnalle. Myös huippu-urheilijoille myönnetään apurahoja. Suomessa apurahoja myöntävät pääasiassa säätiöt, kunnat ja opetusministeriö. Apurahan myöntämi ...

Eksaktit tieteet

Eksaktit tieteet tarkoittavat tieteitä, joissa havainnoissa, ennusteissa ja tuloksissa saavutetaan tarkasti mitattavia arvoja. Eksakteissa tieteissä käytetään usein huolellisesti järjestettyjä kokeita ja järjestelmällisiä menetelmiä virheellisten ...

Ekskursio

Ekskursio tarkoittaa erityisesti opiskelijapiireissä yritysvierailua, opintomatkaa tai tutkimusretkeä. Ekskursiolla voi olla erikseen virallinen ja vapaamuotoinen osuus, esimerkiksi yritysvierailun jälkeen on tapana viettää iltaa osallistujien ke ...

FiDiPro

FiDiPro-ohjelma on kansallinen tieteen rahoitusohjelma, jonka tuella suomalaisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin voidaan palkata kansainvälisesti merkittäviä tutkijoita määräajaksi.

Filosofia ja tiede

Filosofien taipumus kyseenalaistaa kaikki asiat tai spekuloida millä tahansa mielenkiintoisella on usein avannut uusia tutkimuskohteita tieteelle tai johtanut mullistuksiin tieteellisissä teorioissa. Toisaalta filosofiset ajatukset voivat yhtä la ...

H-indeksi

h-indeksi on Jorge Hirschin vuonna 2005 esittelemä kvantitatiivinen mitta, jolla pyritään mittaamaan samanaikaisesti yksittäisen tutkijan julkaisutehokkuutta ja tuotettujen julkaisujen merkittävyyttä. Indeksiä kutsutaan joskus kehittäjänsä mukaan ...

Ihmistiede

Tarmo Kunnas on todennut, että humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteiden tulisi tavoitella tietoa, jossa inhimillisen todellisuuden luonnollinen moniselitteisyys säilyisi. Ihmistä tutkivien tieteiden tulisi ottaa lähtökohdakseen, että k ...

IMRD-rakenne

IMRD tai IMRAD on tutkimusraportin tai tieteellisen artikkelin yleinen rakennekaava. IMRD-rakenteen mukainen raportti koostuu seuraavista osista: johdanto, menetelmät eli ongelman käsittely, tulokset ja diskussio, tulosten tarkastelu eli pohdinta ...

Instituutti

Instituutti tarkoittaa yleensä joko tieteellistä laitosta tai toisen asteen ammatillista koulutusta antavaa oppilaitosta. Tiede-instituuttien lisäksi on olemassa myös esimerkiksi kulttuuri- ja taideinstituutteja. Kulttuuri- ja taideinstituuteista ...

Kansalaistiede

Kansalaistiede on tieteellistä tutkimusta, jonka tavalliset ihmiset osittain tai kokonaan toteuttavat. Tavalliset ihmiset voivat auttaa tutkimuksen tekemisessä monella tavalla. He voivat esimerkiksi kerätä, luokitella tai analysoida tutkimukseen ...

Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsaus tarkoittaa tiettyyn aiheeseen liittyviin lähteisiin perehtymistä tai tällaisen perehtymisen dokumentoitua tulosta. Kirjallisuuskatsauksia tehdään eri tarkoituksiin: katsaus voi palvella tutkimuksen suunnittelua, liittyä tutkim ...

KISS-periaate

KISS-periaate on ajatusmalli, joka pyrkii yksinkertaisuuteen. Termin alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Jo Albert Einstein muotoili sanonnan "everything should be made as simple as possible, but no simpler". Tämä vastaa KISS-periaatetta. Tämä peri ...

Koe

Koe on jonkin ilmiön, ominaisuuden tms. tutkimiseksi tai määrittämiseksi tehtävä käytännön toimenpide, toimenpidesarja tai testi. Kokeita on monenlaisia: koe voi olla esimerkiksi laboratoriotutkimuksen osa tai oppilaitoksen järjestämä tietojen ja ...

Konvergenssi

Evoluutiobiologiassa konvergenssi tai konvergenttinen evoluutio tarkoittaa samankaltaisten sopeumien kehittymistä eliöille, jotka eivät ole toisilleen läheistä sukua. Syynä ovat ilmeisesti samankaltaiset valintapaineet. Esimerkkejä konvergenssist ...

Käsitekartta

Käsitekartoilla tarkoitetaan aihepiirien ja käsitteistöjen graafisia esityksiä kaavioina. Käsitekartat ovat väittämien ulkoisia esityksiä. Käsitekarttojen tarkoituksena on sisältöjen havainnollistaminen esimerkiksi tekstin sisällön suunnittelua, ...

Luova prosessi tieteessä

Luova prosessi tieteessä on dosentti Juha T. Hakalan vuonna 2002 ilmestynyt tietokirja tieteellisen keksimisen dynamiikasta. Teos pohjautuu tietyiltä osin Nobel-palkituilta tutkijoilta kerättyyn aineistoon. Kirjoittajan lähtökohtana tutkimuksessa ...

Miellekartta

Miellekartta tai mind map tai ajatuskartta on ideointia ja asioiden jäsentämistä varten suunniteltu esitysmuoto, jonka nykyaikaisen muodon luojana ja popularisoijana pidetään englantilaista Tony Buzania.

Määritelmä

Määritelmä on kielellinen tai matemaattinen kuvaus esineestä, asiasta tai käsitteestä. Sen merkitys vaihtelee suuresti asiayhteyden mukaan. Määritelmän perusongelma on itse määritelmässä käytettävien käsitteiden määrittelyn vaatimus. Tämä johtaa ...

Naiset ja tiede

Naiset ja tiede käsittelee naisten osallistumista tieteelliseen toimintaan. Vuosina 1901–2018 Nobel-palkinto on annettu 20 kertaa naiselle fysiikassa, kemiassa tai lääketieteessä ja fysiologiassa sekä Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto A ...

Nordforsk

NordForsk on vuonna 2005 perustettu Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvoston alainen itsenäinen laitos, joka vastaa tutkimus- ja tutkijankoulutusalan pohjoismaisesta yhteistyöstä. Lisäksi NordForsk tekee yhteistyötä Nordic Innovation ...

ORCID

ORCID on kansainvälinen digitaalinen tutkijatunniste. Sen tarkoitus on mahdollistaa tutkijoiden yksilöiminen. Digitaalinen pysyvä tunniste helpottaa tutkijoiden tunnistamista muun muassa tilanteissa, joissa tutkija vaihtaa nimeä tai useilla tutki ...

Primäärilähde

Primäärilähde tarkoittaa historiantutkimuksessa ja arkeologiassa sellaista evidentiaalista todistetta, joka on kiistatta yhdistettävissä jonkun historiallisen henkilön, paikkakunnan, hallitsijan tai muuhun sellaiseen aikakauteen ja henkilöhistori ...

Proseduuri

Proseduuri on määritelmä sarjasta toimintoja, tehtäviä tai operaatioita, jotka tulee suorittaa aina samalla tavalla, jotta samoissa olosuhteissa saavutettaisiin aina sama lopputulos. Toisin sanoen proseduuri tarkoittaa esimerkiksi päätösten, lask ...

Rinnakkaisjulkaiseminen

Rinnakkaisjulkaiseminen tarkoittaa prosessia, jossa tutkijat tallentavat tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistujen artikkeliensa "final draft" -versiot avoimeen julkaisuarkistoon, missä artikkelit ovat verkossa kaikkien saatavilla. Rinnakkaisj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →